Vurdering for læring Flashcards Preview

Pedagogikk > Vurdering for læring > Flashcards

Flashcards in Vurdering for læring Deck (11):
1

Nevn noen punkter som beskriver vurdering for læring

• Desentralisering av makt.
• Spre vurderingen ut der elevene og lærerne er.
• Læringsledelse (motivering og relasjonsbygging, framovermelding)
• Praksisendring (synlig læring)
• Elevmedvirkning (kjennetegn på måloppnåelse, egenvurdering, hverandrevurdering, læringspar).
• Læringssamtaler/fagsamtaler. Dialogisk interaksjon.

2

Nevn noen punkter som feiltolkes inn under "vurdering for læring"

• Tester og prøver
• Konkrete mål.
• Målbare kvantifiserbare mål
• Kjennetegn på måloppnåelse.
• Kategorier som lav, middels, og høy måloppnåelse.
• Summativ vurdering

3

Nevn noen grunner til at læringsutbyttet øker ved VFL

• Læreprosessen blir mer bevisst.
• Læringsstrategiene blir tydeligere.
• Aktivitetsnivået høyere.
• Samarbeid og kommunikasjon elevene imellom stimuleres.

4

Nevn noen kjennetegn ved en god skole

• Skolene har fokus på læring - ikke på prestasjoner
• Elevene har høy grad av indre motivasjon
• Elevene er oppgaveorienterte - ikke ego-orienterte. (karakterer lite viktige)

5

Nevn noen indikatorer på god undervisning

• Et stimulerende læringsmiljø (kommunikasjon og relasjoner)
• Effektive undervisningsmetoder (Ask og Embla)
• Konstruktive interaksjoner mellom lærer og elev
• Respons holder høy kvalitet
• Hvordan diskusjoner med og i grupper blir initiert og ledet
• Tilpasset opplæring.

6

Redegjør for "kontrollstrategi" innenfor metakognisjon

• Hvor skal jeg hen?
• Hvor er jeg?
• Er det lurt det jeg gjør?
• Egenvurdering
• Bruker jeg tilgjengelige ressurser?
• Bør jeg søke hjelp/veiledning?

7

Redegjør for "utdypningsstrategi" innenfor metakognisjon

• Kan jeg forklare begrepet?
• Kan jeg sammenligne/sammenstille det med andre begreper/forhold?
• Kan jeg relatere det til noe jeg vet fra før?
• Kans jeg relatere det til andre skolefag?
• Er det noe poeng i å lære dette?
• Hvem har bruk for denne kompetansen?

8

Hva dreier VFL i klasserommet seg om?

1. Læreplanforståelse
o Utvikling av en naturlig progresjon
o Hvordan gjøre om kompetansemål til forståelige læringsmål for elevene?
o Forholdet mellom oppgaver og kompetanse/læringsmål
o Hvilket frirom har jeg og mine elever?
o Hvordan kjenne igjen i hvilken grad læringsmål nås?
2. Å ha fokus på læring
3. Relasjoner og interaksjoner i klasserommet
4. Å forstå hvor de lærende befinner seg
5. Å gi hjelp til at de skal komme videre

9

Hva er summativ vurdering?

En vurdering av elevenes nåværende kompetanse.

10

Hva er formativ vurdering?

Har til hensikt å føre til endringer som vil resultere i bedre læring. Det kan som oftest erstattes med uttrykket ”vurdering for læring”.
"Å betrakte vurdering som del av og dermed en forsterkning av en læreprosess framfor en bedømmingsprosess"

11

Hva er fremovermelding?

Veiledende tilbakemelding. I stedet for å fokusere på en feil, mangel eller noe eleven ikke har fått til, skal den anerkjenne den kompetansen eleven tross alt har vist, men også vise veien videre, hva eleven kan gjøre for å få en enda bedre måloppnåelse.