Diabetes Flashcards Preview

Endokrin > Diabetes > Flashcards

Flashcards in Diabetes Deck (45)
Loading flashcards...
1

Diagnoskriterier för diabetes. 4 st

1. Symptom + slumpprov > 12,2 (11,1 i venös plasma)
2. Fasta x2 > 7,0 (samma i venöst)
3. 2-tim OGTT > 12,2 (11,1 i venös plasma)
4. HbA1c > 48

2

Har C-peptid vanligen lågt eller högt värde vid typ 1 diabetes?

Lågt/omätbart

3

3 akuta tillstånd kopplade till diabetes?

Diabetisk ketoacidos, hyperosmolärt hyperglykemiskt syndrom, hypoglykemi

4

Vilket tillstånd av DKA och HHS har högst mortalitet?

HHS > 10 % (DKA<5%)

5

Behandling vid DKA och HHS?

1. Volymsubstitution (NaCl)
2. Insulin iv eller im. P-glukos bör sjunka 2,5-4 mmol/tim
3. Kaliumsubstitution
4. Vid P-glukos 12-15 ge glykosinfusion med elektrolyter

6

Vad är viktigt vid kaliumavvikelser?

EKG-övervak (telemetri)

7

Behandling vid hypotension och avidos pH<7,0

Ge isoron bikarbonat 50-100 mmol under 1-2 timmar. Följ noga med artärgas.

8

Var eliminerad metformin?

I njuren

9

Kontraindikationer till metformin?

eGFR<30
Tillstånd som kan förvärra njurfunktionen, diarre, kräkningar, feber, svåra infektioner
Sjukdomar som kan bidra till hypoxi, hjärtsvikt, respinsuff, leversvikt, alkoholförgiftning

10

Vilket värde på laktat är diagnostiskt för laktacidos?

P-laktat > 5 mmol/l

11

Diabetesläkemedel som är kopplat till hypoglykemi?

Sulfonylurea

12

Behandling vid hypoglykemi orsakad av SU?

Glykosinfusion och observation på sjukhus minst 1 dygn

13

Glukosmål vid insulinstart typ 1 diabetes?

5-6 mmol före måltid, <8 efter måltid

14

Vid vilka tillstånd ökar insulinbehovet?

Infektioner (speciellt feber), övervikt, stillasittande, stress, steroidbehandling, blodglukosrekyl efter kraftig hypoglykemi, inflammatoriska sjukdomar (RA,IBD), graviditet, endokrina sjukdomar

15

Tillstånd då insulinbehovet minskar?

Fysisk aktivitet, kostomläggning, varmt klimat, amning, hypotyreos, celiaki, njursvikt

16

Tecken på att den mikrovaskulära cirkulationen i en fot fungerar?

Svett och hår på foten

17

Vad behandlar man smärtsam neuropati med?

Tricykliska antidepressiva, Gabapentin, Pregabalin, smärtstillande (tramadol)

18

Vad talar ett högt ankel/arm-index för? (> 1,3)

Mediaskleros

19

Vad kan man göra istället för att mäta ankel/arm index?

Mäta systoliskt tåtryck

20

Vad är charcots fot?

En akut skelettskada som gör att hela fotvalvet kollapsar. Röd och svullen fot. Misstas ofta för att vara infekterad. Behandlas med gips.

21

Hur fungerar inkretiner?

Stimulerar insulinfrisättning och syntes av proinsulin, hämmar glukagonfrisättning, förlångsammar ventrikeltömning, aptitnedsättning

22

Hur fungerar SGLT2-hämmare?

Hämmar glukosupptag i njuren.

23

Hur kan man behandla makulaödem?

Laserbehandling eller anti-VEGF

24

Vad gör man vid nyupptäckt mikroalbuminuri?

God glykoskontroll
Blodtryckskontroll
Övrig riskfaktorbehandling
Insättning av RAAS-blockad

25

Olika typer av neuropati som kan drabba diabetspat?

Sensorisk perifer neuropati, motorisk neuropati, mononeuropat (tex entrapment), kardiell autonom neuropati, GI autonom neuropati

26

Hur stor del av vår kroppsvikt är vatten? Hur mycket är extra- resp intracellulärt?

60-70% av kroppsvikt
1/3 extracellulärt, 2/3 intracellulärt

27

Vad stimuleras av aldosteron?

Återresorption av Na (vatten) i distall tubuli

28

Vad gör Natriuretisk peptid (BNP)?

Ökar utsöndring av Na och vatten i distala tubuli

29

Vad gör ADH?

Påverkar aquaporiner som ökar permeabilitet för vatten, minskar därmed urinvolym och ökar urinkonc.

30

Vad styr ADH-frisättning?

Osmolalitet, låg osmolalitet --> låg konc ADH. Regleras från hypothalamus