Diverse Flashcards Preview

9. semester: Hjerte-lunge-kar > Diverse > Flashcards

Flashcards in Diverse Deck (34):
1

Definér refeeding syndrom

Refeeding syndrom er en akut udvikling af elektrolytmangel, væskeretention* og forskydelse i glucosehomeostasen. Tilstanden kan opstå ved opernæring, uanset måde (oralt, enteralt, parenteralt) af underernærede patienter

*Opernæring med glucose kan føre til et fald i den renale udskillelse af vand og natrium

2

Angiv patofysiologien bag refeeding syndrom

Under faste nedreguleres kroppens metabolisme i et forsøg på at overleve længst muligt. Ved pludselig tilførelse af næring vil cellernes metabolisme opreguleres, hvilket trækker ioner ind i cellerne. Det hurtige optag skaber en ion-ubalance

3

Angiv parakliniske fund ved refeeding syndrom

1. Hypokaliæmi
2. Hypomagnesiæmi
3. Hypofosfatæmi
4. Hypoglykæmi

4

Angiv symptomer og kliniske fund ved refeeding syndrom

Hjerte: Arytmi
Nerver: Kramper og konfusion
Ekstremiteter: Ødemer

5

Angiv risikofaktorer for refeeding syndrom

1. Lavt BMI
2. Større vægttab
3. Lavt fødeindtag
4. Alkoholmisbrug

6

Angiv energitilførelsen til underernærede patienter

20 kcal/kg/dag

Allerede i løbet af den første uge kan energitilførelsen øges

7

Angiv inddelingen af lægemidler til generel anæstesi og kom med eksempler

1. Sovemiddel (fx propofol)
2. Smertestillende (fx remifentanyl)
3. Muskelafslappende og refleksdæmpende (fx suxamethonium [depolariserende], rocuronium [ikke-depolariserende])

Alternativt vil anæstesigas (fx sevofluran) kunne få patienten til at sove, smertestille patienten samt virke muskelafslappende

8

Redegør for base excess-målingen

Base excess-målingen fortæller noget om den metaboliske syre-base-status. Det sker ved at "nulstille" blodprøven til normal temperatur og CO2-tryk for at eliminere en evt. respiratorisk kompensation. Hvis blodprøven bliver basisk under "nulstillingen", er der tale om forhøjet base excess (= metabolisk alkalose). Hvis blodprøve bliver sur under "nulstillingen", er der tale om nedsat base excess (= metabolisk acidose)

9

Angiv årsager til metabolisk acidose

1. Øget syreproduktion
a. Diabetisk ketoacidose
b. Iskæmi (hjertestop, shock)

2. Reduceret syreudskillelse
c. Nyresvigt

3. Øget baseudskillelse
d. Diarré (tab af pancreassekret)

4. Forgiftning
e. Ethylenglycol (kølervæske)

10

Angiv symptomer og kliniske fund ved syre-base-forstyrrelser

1. Kvalme og opkastning
2. Hovedpine
3. Træthed
4. Bevidsthedssvækkelse
5. Forceret vejrtrækning*

*Kussmauls respiration ved metabolisk acidose (langsom, unormalt dyb indånding fulgt af en kort og hurtig udånding)

11

Angiv behandling af metabolisk acidose

Behandling af den udløsende årsag, herunder evt. dialyse

12

Angiv årsager til metabolisk alkalose

1. Diuretika*
2. Opkastning (tab af mavesyre)

*Furosemid og thiazid kan give anledning til hypokaliæmi, der igen kan føre til alkalose vha. den teoretiske kalium-proton-exchanger

13

Angiv behandling af metabolisk alkalose

Isoton NaCl (nyrerne bliver i stand til at udskille HCO3-, fordi der er mere væske i kroppen)

14

Angiv årsager til respiratorisk acidose

1. Obstruktiv lungesygdom (KOL, astma)
2. Pneumoni
3. Lungeødem
4. Pneumothorax
5. Opioider

15

Angiv behandling af respiratorisk acidose

1. Ilt
2. CO2-monitorering

16

Angiv årsager til respiratorisk alkalose

1. Hyperventilation (angst)
2. Kronisk respiratorisk alkalose er fysiologisk hos gravide (progesteroneffekt)

17

Angiv symptomer og kliniske fund ved respiratorisk alkalose

1. Hovedpine
2. Åndenød
3. Føleforstyrrelser omkring munden (pga. reduceret calcium-maskering)
4. Muskelkramper (pga. reduceret calcium-maskering)
5. Svimmelhed (pga. CO2-udløst cerebral vasokonstriktion)

18

Angiv behandling af respiratorisk alkalose

Bed patienten trække vejret med en plastikpose for munden

19

Hvad er akut anæstesi-indledning (“crash induction”)

Bedøvelse af ikke-fastende patienter, hvor man undlader at maskeventilerer mellem bedøvelsen og intubationen for at minimere risikoen for aspiration. Problemet med proceduren er, at man ikke får vished om, hvorvidt patienten kan maskeventileres, hvilket ellers ville være plan b, hvis intuberingen mislykkes. Samtidig skal patienten bedøves hurtigt og dybt, hvorfor patienten vil være længere tid om at komme til bevidsthed i tilfælde af fejlslagen intubering.

20

Angiv reversible årsager til hjertestop

4 H'er
- Hypoxi (hjernen-->arytmi)
- Hyper-/hypokaliæmi
- Hyper-/hypotermi
- Hypovolæmi

4 T'er
- Tamponade
- Trykpneumothorax
- Toksiner
- Trombose (koronar, pulmonal)

21

Angiv forholdet mellem inspiratorisk iltfraktion (FiO2) og arterielt ilttryk (PaO2)

FiO2 - 10 = PaO2, fx 21 - 10 = 11

22

Angiv mindste tilladelige middel arterielt tryk (MAP)

60 mmHg

23

Angiv årsager til bevidsthedssvækkelse

MIDASHH
1. Medicin
2. Infektion
3. Diabetes
4. Alkohol
5. Stroke
6. Hypoxi
7. Hypotermi

24

Angiv behandling af anafylaksi

1. Adrenalin (0,3 mg i.m.)
2. Fjern udløsende faktorer
3. Læg patienten ned med eleverede ben
4. Iltbehandling (10-15 l/min)
5. Initial væskebehandling (NaCl 20 ml/kg i.v.)
6. Korttidsvirkende beta2-agonist
7. Antihistamin
8. Evt. systemisk steroid

25

Angiv tegn på akut ekstremitetsiskæmi

De 5 P'er:
1. Pain (smerte)
2. Pallor (bleghed)
3. Pulselessness (manglende puls)
4. Paraesthesia (brænden og stikken)
5. Paralysis (perifere lammelse)

26

Angiv hvornår adrenalin gives intravenøst, og hvornår det give intramuskulært

i.v.: Hjertestop
i.m: Anafylaktisk shock

27

Redegør for vurdering og behandling af akutte patienter ud fra "A" i algoritmen ABCDE

Airway
- Vurdering: Stemme, snorken, stridor (pibende vejrtrækning pga. forsnævrede luftveje, fx som følge af et fremmelegeme)
- Behandling: Skab frie luftveje (fjern fremmelegeme, kæbeløft, tungeholder, nasopharyngeal airway, intubation*), giv ilt (15 l/min)

*Intubation er den eneste sikre luftvejshåndtering

28

Redegør for vurdering og behandling af akutte patienter ud fra "B" i algoritmen ABCDE

Breathing
- Vurdering: Thoraxbevægelser, respirationsfrekvens (12-20/min), saturationsmåling (94-98 %), lungestetoskopi, perkussion, arteriepunktur
- Behandling: Mund-til-mund, maskeventilation

29

Redegør for vurdering og behandling af akutte patienter ud fra "C" i algoritmen ABCDE

Circulation
- Vurdering: Puls, blodtryk (>100 mmHg systolisk), kapillærrespons (< 2 s), hjertestetoskopi, EKG-monitorering, hudfarver
- Behandling: i.v.-adgang, volumenterapi, stop blødning

30

Redegør for vurdering og behandling af akutte patienter ud fra "D" i algoritmen ABCDE

Disability
- Vurdering: AVPU (Alert, Voice responsive, Pain responsive, Unresponsive), pupiller, sideforskel/bevægelser, blodsukker, ånde (alkohol, acetonelugt ved ketoacidose)
- Behandling: Stabilt sideleje

31

Redegør for vurdering og behandling af akutte patienter ud fra "E" i algoritmen ABCDE

Exposure
- Vurdering: Afklæd og undersøg, temperaturmåling
- Behandling: Undgå hypotermi

32

Karakterisér øget kartegning på røntgen af thorax

Du kan følge kar længere ud end 2/3 af lungen bredde

33

Angiv størrelsesforholdet mellem mediastinum, hjertet og lungen

Mediastinum bør være halvt så bredt som hjertet, og hjertet bør være halvt så bredt som hele lungehulen

34

Angiv behandlingen af brækkede ribben

1. Smertestillende
2. Mobilisering