Drogredenen Flashcards Preview

Argumentatie > Drogredenen > Flashcards

Flashcards in Drogredenen Deck (16):
1

Leg uit hoe de taalgebruiksregel wordt overtreden

1. Onduidelijkheids-drogreden: misbruik maken van onduidelijkheid
- ter versterking van andere drogredenen
- op tekstueel niveau (‘wanzin’)
- structurele onduidelijkheden op tekstueel niveau, door bijvoorbeeld onlogische volgorde, gebrekkige of ondoorzichtige samenhang e.d.
- op zinsniveau (implicietheid, onbepaaldheid, onbekendheid, vaagheid)
2. Ambiguïteits-drogreden: misbruik maken van dubbelzinnigheid
- semantisch (betekenis): woorden en uitdrukkingen kunnen meer betekenissen hebben
- syntactisch (zinsvorm): structuur van de zin kan op verschillende manieren opgevat worden

2

Hoe wordt de afsluitingsregel door de protagonist overtreden?

1. Vasthouden aan een visie die niet voldoende is ondersteund 
2. Besluiten dat een visie correct is omdat deze succesvol is verdedigd (er kan ook twijfel zijn ontstaan)

3

Hoe wordt de afsluitingsregel door de antagonist overtreden?

1. Een visie blijven betwijfelen die voldoende is ondersteund
2. Argumentum ad ignorantium: het mislukken van een verdedigingspoging leidt niet automatisch tot de conclusie dat de onwaarheid van een standpunt bewezen is of dat het tegenovergestelde waar is

4

Hoe kan de argumentatieschemaregel worden overtreden?

1. Gebruiken van een ongeschikt argumentatieschema
2. Het verkeerd toepassen van een argumentatieschema

5

Welke drogredenen zijn er bij het gebruiken van een ongeschikt argumentatieschema?

1. Argumentum ad populum  Autoriteitsargumentatie/populistische argumentatie gebruiken bij een kentekenrelatie, het aantal personen wat iets vindt, wordt als argument gebruikt voor de aanvaardbaarheid van het standpunt
2. Argumentum ad consequentiam
Feiten en normen worden door elkaar gehaald, ter ondersteuning van een standpunt met een feitelijke propositie wordt een argument aangevoerd dat een normatief karakter heeft doordat het wenselijke of juist onwenselijke consequenties van het standpunt noemt o

6

Welke drogredenen zijn er bij het verkeerd toepassen van een argumentatieschema?

1. Bij causale relatie:
- Post hoc, ergo propter hoc (daarna, dus daardoor)
- Slippery slope: ten onrechte wordt gesuggereerd dat met een bepaalde maatregel het van kwaad tot erger zal leiden, terwijl helemaal niet vaststaat dat de voorspelde kwalijke gevolgen daadwerkelijk zullen optreden 
2. Bij kentekenrelatie: 
- Secundum quid (overhaaste generalisatie): uit een te klein aantal waarnemingen wordt een algemene uitspraak afgeleid 
3. Bij vergelijkingsrelatie: de onjuiste analogie  vergelijking moet ook echt opgaan

7

Hoe overtreedt de protagonist de uitgangspuntregel?

Een uiting onjuist als gezamenlijke uiting presenteren.
- Aannames bij een vraag misbruiken (drogreden van de meervoudige vraag)
- Aannames bij een uitspraak misbruiken
- Cirkelredenering (protagonist): bewijsvoering gebruiken die gelijk is aan de visie

8

Hoe overtreedt de antagonist de uitgangspuntregel?

loochenen van een gemeenschappelijk uitgangspunt

9

Hoe overtreedt de antagonist de verzwegen argument regel?

Het invullen van een verzwegen argument dat verder gaat dan waar de protagonist aan gehouden kan worden ( tegenstander een sterkere, gemakkelijker weerleggen uitspraak toeschrijven)

10

Hoe overtreedt de protagonist de verwegen argument regel?

Ontkennen van gebondenheid aan een correct geexpliciteerd verzwegen argument: loochenen van een verzwegen argument (jezelf niet verantwoordelijk stellen voor evidente (vaak impliciete) aannames in je betoog )

11

Wie overtreedt de relevantieregel en in welke fase?

De protagonist in de discussiefase

12

Hoe wordt de relevantieregel overtreden?

1. Non-argumentatie (geen argumentatie maar retorische trucs):
- pathetische drogreden (sentimenten bespelen)
- ethische drogreden/argumentum ad verecundiam: schermen met eigen kwaliteiten
2. Irrelevante argumentatie/ignoratio elenchi: argumentatie gebruiken die nietslaat op het standpunt dat ter discussie staat

13

Hoe wordt de vrijheidsregel overtreden?

AANTASTEN VAN DE VRIJHEID VAN HANDELENVAN DE TEGENPARTIJ
Ad hominem (met varianten): aanval op persoon
- Direct persoonlijk tegenstander negatief afschilderen
- Indirect op motieven: beweegredenen van tegenstander betwijfelen
- Indirect op consequentheid (te quoque variant): tegenstrijdigheid tussen woord en daad van de tegenstander aanwijzen

Ad baculum: de tegenstander bedreigen

Ad misericordiam: beroep doen op medelijden van de tegenstander

BEPERKINGEN STELLEN
Standpunten/argumenten heilig/taboe verklaren/immuniseren

14

Hoe wordt de verdedingsplichtregel overtreden?

1. Bewijslast ontduiken
- eigen standpunt als vanzelfsprekend presenteren
- persoonlijk instaan voor de correctheid van de visie of mening
- standpunt wordt immuun gemaakt voor kritiek

2. Verschuiven
Niet gemengd geschil: antagonist moet bewijzen dat standpunt protagonist niet deugt
Gemengd geschil: alleen de tegenpartij moet zijn visie verdedigen

15

Hoe wordt de standpuntregelovertreden?

DROGREDEN VAN DE STROMAN
1. Iemand een fictief standpunt in de schoenen schuiven:
- Verwijzen naar ideeën van de groep tot wie iemand behoort
- Nadrukkelijk de tegenovergestelde mening naar voren brengen
- Creëren van een fictieve tegenstander
2. Iemand standpunten vertekenen
- Uitingen worden uit de context gehaald
- Uitingen worden overdreven
- Uitingen worden gesimplificeerd
- Overdreven consequenties mislukte verdediging

16

Hoe wordt de geldigheidsregel overtreden?

1. In een redenering noodzakelijke en voldoende voorwaarden door elkaar halen
- ontkennen antecedent
- bevestigen consequens
2. in een redenering eigenschappen van delen en gehelen door elkaar halen
- devisiedrogreden
- compositiedrogreden