English to Creole vocab known Flashcards Preview

French Creole > English to Creole vocab known > Flashcards

Flashcards in English to Creole vocab known Deck (349):
1

To be = Se

1- used to identify that 2 nouns are equalsLi se yon dokte.

2

To be = Se

2-used at beginning of general statements

3

To be = Ye

Used at end of questions

4

To be negative = Se te

3-use at beginning of negative statements about the past

5

(In) time

(A) tan / (a) le

6

?a bit much

twòp

7

a lot of/ much/ many

anpil

8

after

apre

9

age

laj

10

agree

dakò

11

airport

aewopò

12

all/every

tout

13

Almost

Preske

14

alone

pou kont + subject

15

Always

Toujou

16

And

E/ak

17

And yourself?

E ou menm?

18

Angry

Fache

19

Any

Okenn

20

arrive

Rive

21

ask

Mande

22

Baby

bebe

23

Back up!

Fe bak!

24

ball

boul

25

bathroom

twalèt

26

Beans

Pwa

27

Beautiful

Bel

28

Because

Paske

29

Bed

Kabann

30

before

anvan

31

begin

Komanse

32

belly

vant

33

bible

bib

34

big

gwo

35

Book

liv

36

born

Fet

37

Box

Bwat

38

boy

ti gason

39

boyfriend

menaj

40

bread

pen

41

breast

tete

42

brother

fre

43

build

Bati

44

but

men

45

buy

Achte

46

Bye. See you later!

Babay. N'a we!

47

call

Rele

48

can (be able to)

kapab, ka

49

candy

sirèt

50

Car/vehicle

Machin

51

care for/ to mind

Okipe

52

carry/ to bring/ to wear

Pote

53

Chair

chèz

54

child (age)

timoun

55

Church

Legliz

56

Class

klas

57

Clean (n)

Pwòp

58

Clean (v)

netwaye

59

close

fèmen

60

close/ to turn off/ closed

Femen

61

Coffee

Kafe

62

Cold

Fret

63

come

Vini

64

compose/ to enter (# or info)

Konpoze

65

Computer

Konpite

66

Continuous, ongoing action

ap(99% contracted w/ pronouns)

67

Could

Ta ka

68

count

konte

69

count/ to control

Kontwole

70

Country

Peyi

71

crazy

fou (You drive me crazy!

72

crush/ crushed

Kraze

73

cry

kriye

74

dance

danse

75

daughter

fi

76

Day

Jou

77

dead

mouri

78

decide

Deside

79

delicious

gou

80

die

Mouri

81

Difficult

difisil

82

Do you have...?

Eske ou gen...?

83

do/ to make

fe

84

Doctor

Dokte

85

Don't forget!

Pa bliye, non!

86

Door

Pot

87

Drink (v)

bwè

88

During

Pandan

89

earthquake

tranbleman de te

90

Easy

Fasil

91

eat/ food

manje

92

Electricity

Kouran

93

Enough

Ase

94

Every

Chak

95

Excuse me, we're in a hurry

Eskize, nou prese. (Eskize, mwen prese.)

96

family

fanmi

97

far

lwen

98

father

papa

99

feel (emotion)

Santi m'

100

fight

Goumen

101

finish/finished/done

Fini

102

Flashlight

Flach

103

follow

swiv

104

For/in order to

Pou

105

forget

bliye

106

Fòs

strength

107

Four

Kat

108

friend

zanmi

109

funny

komik

110

Future negative tense

pa + pral = pap(before verb)

111

Future tense

pral - or- val(before verb)

112

get up

leve

113

Gimme...

Ban m'

114

girl

tifi

115

girlfriend

menaj

116

give

bay, (ban, ba)

117

go

ale

118

God

Bondye/ dye

119

God bless you

Bondye beni ou/nou

120

good

bon

121

Good Better Best

BonPi bonPi bon pase tout (more good than all)

122

Good stuff!

Bon bagay!

123

Grapefruit

Chadèk

124

Guy

Neg

125

Haiti

Ayiti

126

happy, pleased

kontan

127

have/there is/there are

genyen, gen

128

he/she/it

li

129

Head

Tet

130

Help me, please!

Ede mwen, souple!

131

Here

Isit la

132

hope

espwa

133

hospital

lopital

134

Hot

Cho

135

How are you?

Kijan ou ye?

136

How do you say?

Kijan yo di--?

137

How much?/ how many?

Konbyen

138

How?

Kijan?/ kouman?

139

hurt

Fe mal

140

husband

mari

141

I don't believe so

Mwen pa kwe sa

142

I don't know

Mwen pa konnen

143

I'm hungry

Mwen grangou

144

I'm looking for...

M'ap chache... (N'ap chache)

145

I'm sorry

Mwen regret sa

146

I'm thirsty

Mwen swaf

147

I'm well, thanks

Mwen byen, mesi

148

I/me

mwen

149

If

Si

150

Important

Enpotan

151

In front of

Devan

152

in/through/to/at/into

nan

153

injure

Blese

154

Inside

Andann

155

Intersection

Karfou

156

Is for

Pou

157

It doesn't matter

Sa pa fe anyen

158

It's delicious!

Li gou!

159

It's necessary

Fok

160

joy

jwa

161

juice

ji (orange juice

162

Just

Fek

163

Kafe

Coffee

164

?kid

pitit; timoun

165

kill

Touye

166

kitchen

kwizin

167

know

Konnen

168

knowledge

konesans

169

La (also) an, nan, a

theUsed after the noun

170

Large

gran

171

Last

Denye

172

learn

Aprann

173

left (direction)

goch

174

Less

Mwens (w noun or verb)Mwen. (w adjective)

175

Less than

Mwens ke

176

let go/ to abandon

Lage

177

like/to love

renmen

178

listen

koute

179

listen/ to hear

Tande

180

Little

Piti/ ti

181

living room

salon

182

look (at) / to watch

Gade

183

look for

Chache

184

man

nomn

185

man

mesye; gason; nèg (nèg is creole for negro which means black man. It's a non vulgar term. Haitians use it often.)

186

marriage

maryaj

187

meeting

reyinyon

188

milk

lèt

189

Money

Kob

190

More

Plis (w noun or verb(Pi. (W adjective)

191

More than

Plis pase

192

Morning

Maten

193

mother

manman

194

mouth

bouch

195

music

mizik

196

must

fòk; dwe

197

Must/to owe

Dwe

198

My friends

Zanmi mwen yoZanmi m' yo

199

My name is...

Mwen rele...

200

Near

Pre

201

need

bezwen

202

Negative continuous, ongoing action

pa + ap = pap

203

Never/ ever

Janm

204

Night

Nwit

205

no

non

206

Noon

Midi

207

not /don't /(negative)

pa

208

Not yet

poko (which is a contraction for Pa ankò)

209

not/don't

pa

210

Nothing

anyen

211

Now

Kounye a

212

Often

Souvon

213

Oil

Lwil

214

On

Sou

215

On the floor/ground

atè a

216

On the ground

A te a

217

Only

Selman

218

open/ open

Ouvri

219

Or

Ou/oubyen

220

Other

Lot

221

Outside/ out

Deyo

222

Paper

Papye

223

Past negative tense

pa + te = pat (before verb)

224

Past tense

te (before verb)

225

pay

Peye

226

person

moun

227

Phone card

Kat telefon

228

Photograph (noun)

Foto

229

plan

Planifye

230

Please

Tanpri

231

Please speak slowly

Tanpri pale dousman

232

put

Mete

233

Quick/ quickly

Vit

234

read

Li

235

Ready

Pare

236

Red

Wouj

237

remember

Sonje

238

repair

Repare

239

Repeat, please

Repete, souple

240

Rice

Diri

241

Right

Dwat

242

road

wout

243

sad

tris

244

say/to tell

Di

245

school

lekol

246

see

We

247

share

Pataje

248

Shoe

soulye

249

Shop (n)

magazen

250

Should

ta dwe

251

show

Montre

252

shy

timid

253

Sick

Malad

254

Since

Depi

255

Sing

Chante

256

sister

se

257

sit

chita

258

Sleep

dòmi

259

Slowly, please

Dousman, souple

260

Slowly/gently

Dousman

261

smoke (v)

fimen

262

Some

Kek

263

Sometimes

Defwa

264

son

gason

265

Soon

Tale

266

speak

Pale

267

spell (v)

eple

268

stomach

vant

269

stop/ to reside

Rete

270

Store (noun)

Magazen

271

stove

recho/fou

272

straight

dwat

273

Straight ahead

Tou dwat

274

Surprised

Sezi

275

take

Pran

276

talk/speak

Pale

277

tea

te

278

Tent

Tant

279

Thank you

Mesi

280

the house

kay la

281

the key

kle a

282

the medicine

medikaman an

283

the thing

bagay la

284

There

La

285

there is/there are

genyen, gen

286

There's a little problem

Gen yon ti pwoblem

287

There's a lot...

Gen anpil...

288

they

yo

289

they/them

yo mem

290

think

Panse

291

Thirsty

swaf

292

three

twa

293

Tire (noun)

Kawoutchou

294

Today

Jodi a

295

Tomorrow

Demen

296

Too (too much)

Twop (w noun or verb)Two (w adjective)

297

Too (also)

Tou

298

Too many/too much

Twop

299

travel (n)

vwayaj

300

tree

pye bwa

301

Trouble

pwoblèm

302

Truck

Pikop

303

TRUE

vre

304

turn

Vire

305

twice

de fwa

306

two

de

307

Under

Anba

308

understand

Konprann

309

urine

pipi

310

use

Itilize

311

Very

Tre

312

wait for

tann

313

Wait for me!

Tann mwen

314

walk/ to work (as in function)

Mache

315

want

vle

316

Water

Dlo

317

We want to speak Creole

Nou vle pale Kreyol

318

we/you (pural) us, our

nou

319

wedding

maryaj

320

Week

semèn

321

weep

kriye

322

Well

Byen

323

What do you need?

Ki sa ou bezwen?

324

What does that mean?

Ki sa sa vle di?

325

What is that called?

Kijan sa rele?

326

What?

kisa

327

What?/ what...

Ki sa?/ sa...

328

What's your name?

Kijan ou rele?

329

when

le

330

When?/ when

Ki le?/ le

331

where

kote...

332

Where are you?

Ki kote ou ye?

333

Where do you live?

Ki kote ou rete?

334

Where?/ where

Ki kote?/ kote

335

Who?/ who

Ki moun?/ ki

336

Why?

pouki sa

337

wife

madanm

338

with

avek

339

Woman

Fanm

340

wood

bwa

341

word

mo; pawòl

342

work/ work (noun)

travay

343

Would

ta

344

write

Ekri

345

Yesterday

Ye

346

Yo

the (plural)Used after the nound

347

Yon

a, an;used before the noun

348

you

ou

349

You're welcome

Pa dekwa