Etik Flashcards Preview

Vetenskapliga metoder > Etik > Flashcards

Flashcards in Etik Deck (10)
Loading flashcards...
1

Nämn de fem etiska riktlinjerna

- CUDOS-kraven
- Nürnbergkodexen
- Helsingforsdeklarationen
- Europarådets konvention om mänskliga rättigheter om biomedicin
- Etikprövningsmyndigheten

2

CUDOS

Communism
Universalism
Disinterestedness
Organised Skepticism

3

Nürnbergkodexen

Samtycke, minimera risker för försökspersonerna. Forskningen ska ha goda konsekvenser för samhället.

4

Helsingforsdeklarationen

Biomedicin. Bla att deltagaren har rätt att avsluta, forskaren har en plikt att forska och rikt-vinstbedömning ska kunna motivera studien.

5

Nämn de fyra forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvet. forskning

- Informationskravet
- Samtyckeskravet
- Konfidentialitetskravet
- Nyttjandekravet

6

Vikarierat samtycke

När deltagaren inte kan föra isn egen talan och vårdnadshavare tex får hantera medverkansfrågan

7

Etik vid vikarierat samtycke

Oftast högre krav från etikprövningsmyndigheten

8

Etikprövingslagen

Bygger på Europarådets konvention

9

Etisk värdering av forskning

Väger kunskapskravet mot skyddskravet

10

Risk-vinstvärdering

Studier som innebär risker för försökspers. kan godkännas om det visar sig att studien kan medföra större vinster. Dock krav på vidtagna åtgärder och försöka minimera risken för försökspers. Välinformerade deltagare ett krav.