Kostundersökningsmetodik Flashcards Preview

Vetenskapliga metoder > Kostundersökningsmetodik > Flashcards

Flashcards in Kostundersökningsmetodik Deck (66)
Loading flashcards...
1

Kostundersökningar

Undersökning av matvanor och matens sammanställning

2

Olika typer av kostundersökningar

- Nationella undersökningar
- Epidemiologiska studier
- Inom klinisk verksamhet

3

Varför genomförs kostundersökningar?

- samband mellan sammansättning och vissa näringsbristsjukdomar
- förekomst och prevention av kroniska sjukdomar
- fastställa energi- och näringsbehov
- utveckla underlag för lagstiftning och nya kostråd
- följa trender och följsamhet till rekommendationer

4

Dåtidens nutritionsrelaterade sjukdomar

Reversibla. Ofta pga bristande intag

5

Nutidens nutritionsrelaterade sjukdomar

Icke reversibel. Upprepad exponering under flera år, kan orsakas av för mycket och för lite

6

Vilket syfte har nationella undersökningar?

- Dokumentera invånarnas matvanor
- Belysa skillnader mellan samhällets olika grupper
- Följa matvanors förändring
- Utveckla underlag för upplysning och undervisning

7

Namnge de organisationer som ansvarar för nationella kostundersökningar i Sverige

- Jordbruksverket
- SCB
- Livsmedelsverket

8

Vilka undersökningar ansvarar jordbruksverket för?

Statistik över per capita-konsumtion av livsmedel

9

Vilka undersökningar ansvarar SCB för?

Hushållsbudgetundersökningar

10

Vilka undersökningar ansvarar livsmedelsverket för?

Riksmaten

11

Hur går jordbruksverkets uträkning för per capita-konsumtion till?

Produktion + import - export
Ger upplysning om tillgång på livsmedel i kg för en genomsnittsindivid under ett år

12

Vilka svagheter finns vid uträkning av per capita-konsumtion?

Det saknas:
- mått på vad folk faktiskt äter samt naturkonsumtion
- variationer mellan individer, hushåll och regioner
- vad som händer efter inköpet

13

Vilken är den viktigaste uppgiften för SCB vid kostundersökningar?

Att upptäcka och uppmärksamma grupper som är utsatta i något avseende

14

Vilka svagheter finns vid hushållsbudgetundersökningar?

Saknar:
- info om konsumtionens fördelning mellan hushållsmedlemmar
- info om svinn och tillagningsmetoder

15

Nämn två av livsmedelsverkets uppgifter

Bedöma risken med skadliga ämnen i vissa matvanor och identifierar grupper med intag över och under rekommendationer

16

Vilka svagheter finns vid riksmaten-undersökningen

- Låg svarsfrekvens
- Svårt att kontrollera vilka grupper som inte deltar

17

Vad betyder epidemiologi?

Epi = bland
Demos = människor
Logos = lära, kunskap

18

Vilka undersökningstyper är epidemiologiska?

Icke experimentella studier och experimentella studier

19

Vilka studiedesigner är icke experimentella?

Deskriptiva och analytiska studier

20

Vilka studiedesigner är analytiska?

Ekologiska
Tvärsnitt
Fall-kontroll
Kohort

21

Vilka undersökningstyper är experimentella?

RCT och samhällsinterventioner

22

Vad handlar epidemiologiska studier om?

Läran om förekomst av sjukdomar samt orsaker till dessa i befolkningsgrupper

23

Vad kallas även ekologiska studier?

Korrelationsstudie

24

Vad innebär en ekologisk studie?

Studerar olika grupper av individer och försöker se koppling till livsstilfaktor

25

Fördelar med ekologiska studier

Internationella studier utgår vanligtvis från stora populationer. Endast små slumpmässiga fel.

26

Nackdelar med ekologiska studier

Finns många potentiella störfaktorer

27

Vad kallas även tvärsnittsstudie?

Prevalensstudie

28

Fördelar med tvärsnittsstudier

Enkel, billig, snabb
Ofta enkäter
Många exponeringar och utfall

29

Nackdelar med tvärsnittsstudier

Ger associationer och inte kausala samband
"Non-responder bias"

30

Vad är "non-responder bias"?

Borfall som kan ske vid enkäter: individer som inte svarar