Vetenskapliga metoder Flashcards Preview

Vetenskapliga metoder > Vetenskapliga metoder > Flashcards

Flashcards in Vetenskapliga metoder Deck (36)
Loading flashcards...
1

Ange sex olika typer av forskningsfrågor.

- Medicinskt problem
- Biologiskt problem
- Politiskt problem
- Organisatoriskt problem
- Socialt problem
- Aspekter på produktion - konsumtion

2

Vad är vetenskap?

Att hitta ny kunskap

3

Vad är kunskap?

Vår vetskap om sanning

4

Vad påverkar val av ämne vid forskning?

Livserfarenhet

5

Medicinskt problem

Vad orsakar (tex cancer)?

6

Biologiskt problem

Vad påverkar (tex biologisk mångfald)?

7

Politiskt problem

Tex vad är betydelsen av fettskatt för att vissa grupper ska äta mer hälsosamt?

8

Organisatoriskt problem

Hur löser vi (tex undernäring bland äldre) på geriatrisk klinik?

9

Socialt problem

Hur vill (tex den äldre) att matsituationen ska se ut?

10

Aspekter på produktion - konsumtion

Hur påverkar produktion konsumtion?

11

Ontologi

Vad vi vet

12

Epistemologi

Hur vi vet

13

Nämn två vetenskapsteorier/filosofier

Ontologi och epistemologi

14

De två polerna inom ontologi

- Objektivism
- Konstruktionism

15

Objektivism

Det finns endast en objektiv verklighet och sanning

16

Konstruktionism inom ontologin

Det finns individuella eller delade sociala konstruktioner, inte endast en objektiv sanning

17

Finns konstruktionism inom både ontologi och epistemologin?

Ja

18

Vilka fyra poler finns inom epistemologin?

- Realism - konstruktionism
- Positivism - interpretativism

19

Realism

Vi förstår verkligheten med hjälp av lämpliga metoder

20

Konstruktionism inom epistemologin

Vetenskap bygger på maktförhållanden. Forskare presenterar sin version av verklighet.

21

Positivism

Söker evidens och samband. Vetenskap ska vara obejktiv.

22

Interpretativism

Vi försöker förstå. Vetenskap blir oundvikligen tolkad av forskaren, vilket leder till olika perspektiv.

23

Vad bestämmer forskningsmetod?

Forskningsfrågan

24

Vad används teorin till?

Att använda data

25

Vilka två teorianvändningssätt finns?

- Att utveckla och forma existerande teori
- Att skapa ny teori

26

Teoretiska perspektiv

Kvantitativ och kvalitativ

27

Kvantitativt perspektiv

- Deduktiv - provar teori
- Positivism
- Objektivism

28

Kvalitativt perspektiv

- Induktiv - genererar teori
- Tolkande synsätt
- Konstruktionism

29

Varför presenteras forskaren i kvalitativa rapporter?

Objektiv forskning anses inte vara möjlig, transparens viktig.

30

Vad är en powerberäkning?

Uträkning hur många deltagare som krävs för att kunna hitta en skillnad.