ETIMOLÓGICO (a) Flashcards Preview

Spanish Vocabulary > ETIMOLÓGICO (a) > Flashcards

Flashcards in ETIMOLÓGICO (a) Deck (160):
0

ábaco

άβαξ

1

abad

= ηγούμενος, αββάς

2

abadía

= μοναστήρι, αββαείον

3

abajo

= κάτω

4

abalanzar, ~se

= ισορροπώ, αντισταθμίζω |
εκτοξεύω ||

~ ορμώ

5

abalorio

= glass bead

(χάντρα;)

6

abanderado

= standard-bearer

( 1)σημαιοφόρος, 2) outstanding leader)

7

abanderar

=

8

abandonar

= εγκαταλείπω,
αφίνω

9

abanico

= βεντάλια

> abanicar = αερίζω με β.

10

abaratar

= υποτιμώ,
ελαττώνω τιμή

11

abarcar

= αγκαλιάζω,
ασπάζομαι,
εναγκαλίζομαι

12

abarrotar

= to pack (sala, teatro)

> abarrotado, -a = crammed, packed

13

abarrotes

= groceries ≈ comestibles ||
grocery store (grocer s)

14

abarrotero

= μπακάλης, παντοπώλης

15

abastecer

= εφοδιάζω,
προμηθεύω,
χορηγώ

16

abasto

= εφόδιο,
προμήθεια

17

abatir, ~se

= to knock down (e.g. muro, edificio),
to bring down (e.g. pájaro, avión) ||

~ get depressed (=deprimirse)

18

abdicar

= απαρνούμαι |
παραιτούμαι |
αφήνω 

19

abdomen

= κοιλιά,
υπογάστριο (επί ζώων)

20

abducción

=

21

abecé

= αλφαβήτα

22

abecedario

= αλφάβητ(αριο)

23

abedul

= συμήδα
(=birch)

24

abeja

= μέλισσα

25

aberración

= παρέκκλιση |
διάθλαση

26

aberrar

= παρεκκλίνω

27

abertura

= άνοιγμα |
ειλικρίνεια

28

abeto

= ελάτη
(=fir, fir tree)

29

abierto

= open

30

abigarrado

= multicolored

31

abigeo

=

32

abismo

= abyss

33

abjurar

= to abjure

e.g. abjuró de su herejía = he recanted his heresy

34

ablación

=

35

ablandar

= to soften,
to tenderize

(=απαλύνω, μαλακώνω | μετριάζω)

36

ablativo

= αφαιρετική

37

ablución

= ablution
(=

38

abnegación

= self-denial,
abnegation

(= αυτοθυσία, απάρνηση)

39

abnegar

=

40

abobar

=
ηλίθιος, βλάκας = abobado

41

abocar

=

abocarse = dedicarse, dirigirse

42

abocinar

=

43

abochornar

= θερμαίνω

44

abofetear

= χαστουκίζω,
κολαφίζω ||
πασαλείβω

45

abogacía

ejercer la abogacía = to practice law

46

abogado

= lawyer, solicitor (en general)

ante un tribunal superior :
attorney (US)
barrister (UK)

47

abolengo

= ancestry,
descent

e.g. de rancio abolengo = of noble ancestry

48

abolición

= κατάργηση

49

abolir

= καταργώ

50

abollar

= βαθουλώνω |
οδοντώνω |
γλύφω

to dent

51

abomaso

=

52

abominable

= abominable

απεχθής, φρικτός

53

abominar

= βδελύσσομαι,
σιχαίνομαι

to detest, abominate

54

abonado

= subscriber |
consumer |
season-ticket holder

55

abonar

= πιστώνω, ενεργώ πληρωμή,

to pay, to credit ||
to fertilize

56

abonarse

= to subscribe to

57

abordar

= πατώ, επιβαίνω (επί πλοίου) ||
πλησιάζω ||
αναλαμβάνω

to tackle, deal with

58

aborigen

= aboriginal,
indigenous

59

aborrecer

= απεχθάνομαι,
αποτροπιάζομαι,
μισώ

to detest, loathe

60

abortar

= miscarry |
have an abortion

61

aborto

= miscarriage
abortion

62

abotonar

= to button up
do up

63

abrasar

= καίω, (απο)ξηραίνω

to burn (quemar)

64

abraxas

=

65

abrazar

= to hug

66

abrelatas

= can-opener

67

abrevar

= to water

68

abreviar

= to cut short, shorten |
to abridge

69

abreviatura

= abbreviation

70

abridor

= starting... (+noun) ||

bottle opener

71

abrigar

= to wrap up warm

προφυλάσσω, προστατεύω,
καλύπτω

72

abrigo

= παλτό,
πανωφόρι ||
κάλυμμα

73

Abril

= Απρίλιος

74

abrir

= ανοίγω

75

abrochar

= κουμβώνω με κόπιτσες

(AmL) staple

76

abrogar

= ακυρώνω,
αναιρώ,
καταργώ

77

abrojo

= γαϊδουράγκαθο

burr

78

abrumar

= to overwhelm

καταθλίβω, επιβαρύνω ||
φορτώνω

79

abrupto

= steep,
rough,
abrupt, sudden

80

absceso

= abscess

απόστημα

81

abscisa

=

82

absoluto

= απόλυτος

en absoluto (εκφ.επιρ.) απολύτως

83

absolver

= λύω (από όρκο...) ||
αθωώνω |
συγχωρώ

84

absorber

= απορροφώ ||
εξαντλώ

85

absorto

= π. μτχ. του absorber ||
έκπληκτος, εκστατικός

86

abstemio

= teetotal = Total abstinence from alcoholic beverage | complete ||

teetotaler

87

abstenerse

= to abstain

88

abstracción

= abstraction ||
abstract idea

89

abstracto

= abstract

90

absurdo

= absurd

άτοπος | (παρ)άλογος

91

abubilla

=

92

abuela

= μάμμη, γιαγιά

93

abulia

= αβουλία

94

abultar

= μεγεθύνω,
εξογκώνω,
αυξάνω

95

abundancia

= αφθονία,
επάρκεια

96

abundante

= άφθονος,
πλουσιοπάροχος

97

abundar

= αφθονώ,
επαρκώ

98

-abundo

=

99

aburrir

= to bore

100

abuso

= abuse

101

abyecto

= contemptible, despicable

e.g. un crimen abyecto = a heinous crime

102

acá

= here

103

acabar

= to finish, end

104

academia

= academy

105

académico

=academic

106

acaecer

= to occur,
take place

107

acalorar

= θερμαίνω ||
διεγείρω

108

acampar

= στρατοπεδεύω |
κατασκηνώνω

109

acanto

= acanthus

110

acaparar

= προαγοράζω,
καπαρώνω

111

acariciar

= to caress, stroke

112

acarrear

= μεταφέρω, μετακομίζω με αμάξι

to carry |
to lead to (και μεταφορικά, π.χ. προβλήματα)

113

acaso

= κατά τύχη

114

acatar

= σέβομαι,
ευλαβούμαι

115

acaudalado

= rico
πάμπλουτος

116

acceder

= consentir, estar de acuerdo

συγκατατίθεμαι, συγκατανεύω

117

accesible

= fácil de obtener, de fácil entrada

118

acceso

= acción de acercarse; entrada

119

accidente

= suceso inesperado (e indeseable)

120

acción

= hecho o efecto de hacer, movimiento, actividad

121

acebo

= árbol o arbusto del género Ilex de hojas con espinas en su margen

holly (tree)

122

acechar

= observar, aguardar cautelosamente como en una emboscada

123

aceite

= olive oil

124

aceituna

= fruto del olivo

125

acelerar

= aumentar la velocidad

126

acelga

= planta comestible

127

acémila

= mula o macho de carga

ημίονος, μουλάρι || υποζύγιο ||
οκνηρός

128

acendrar

= εξαγνίζω, καθαρίζω

depurar, purificar

129

acento

=
mayor intensidad de una sílaba en una palabra

130

acentuar

=
dar mayor intensidad de una sílaba en una palabra

131

-áceo

= de
relacionado con

132

acepción

= σημασία, εκδοχή ||
(Νομ.) διάκριση

sentido o significado aceptado

133

aceptar

= αποδέχομαι
επιδοκιμάζω

134

acequia

= irrigation ditch; channel

135

acera

= sidewalk (US), pavement (UK)

camino de peatones a la orilla de una calle

136

acerca

= περί,
όσον αφορά

137

acercar

= προσεγγίζω,
πλησιάζω

138

acero

= steel ||

(λογ.) λεπίδα, blade

139

acérrimo

= staunch,
bitter

muy agudo

140

acertar

= επιτυγχάνω, εξασφαλίζω || αποκαλύπτω

to get right | to hit || to manage

dar en el punto a que se dirige algo

141

acervo

= montón; haber colectivo

el acervo cultural de su país = the cultural heritage of their country

142

acético

=
de vinagre

143

aciago

= ολέθριος, αποφράδα

infeliz, triste

< (día) egipcio, o sea peligroso

144

acíbar

= planta del genero Aloe

αλόη

145

acicalar

= στιλβώνω, εξωραΐζω

pulir, adornar

146

acicate

= incentive || spur

espuela; incentivo

147

ácido

= acid

148

acierto

= επιτυχία ||
επιδεξιότητα ||
φρόνηση

skill, good decision

149

acimut

=

150

aclamar

= επευφημώ |
εκλέγω δια βοής

to acclaim; applaud

151

aclarar

= ξεπλένω ||
διαφωτίζω |
καθαρίζω |
διασαφίζω

152

aclimatar

= εγκλιματίζω

153

acné

= ακμή

154

acoger

= υποδέχομαι ||
προστατεύω

accept | admit | receive

155

acólito

= server;
altar boy |
helper

< α-κόλουθος = μαζί + κέλευθος = quien sigue la misma senda

156

acometer

= to attack |
to undertake, tackle

προσβάλλω, επιχειρώ, εφορμώ

157

acomodar

to adapt;
to put ... up (huésped);
to arrange

158

ARNESES, guarniciones, arreos


the leather straps etc by which a horse is attached to a cart etc which it is pulling and by means of which it is controlled.

HARNESS

159

...

REIN (=χαλινάρι)