Fall 18 Flashcards Preview

K1 ERL > Fall 18 > Flashcards

Flashcards in Fall 18 Deck (34)
Loading flashcards...
1

Vad menas med endokrin reglering?

Hormonerna sprids till hela kroppen via blodomloppet. Denna typ av signalering är ganska långsam

2

Vad menas med parakrin reglering?

Hormoner friges lokalt och de kan föras från en cell till en annan via gap junctions. Inaktiveras snabbt och kan därför inte påverka ett större område

3

Vad menas med autokrin reglering?

När cellen påverkar sig själv och dess egna funktioner

4

Vad menas det med maternal constraint?

Det är mamman som begränsar hur stor fostret kan bli

5

Vad påverkar den fetala fasen mest?

IFG1 och IFG2, och insulin. Kortisol modifierar lite

6

Hur påverkar svält under det fetala livet resten av livet?

Detta ger stresskänslighet och insulinkänslighet senare i livet
Detta gör att man blir känslig mot metabola syndrom senare i livet

7

När börjar GH påverka barnets tillväxt?

Det är först under första levnadsåret. GH påverkar aldrig IGFs fetalt

8

Vad händer om man får mycket GH utsöndring när man är vuxen?

Då är epifysskivorna stängda och det finns ingen möjlighet till fortsatt längdtillväxt.
Detta leder till att det sker en bredd- och storlekstillväxt av benen.
Det här syns tydligt i ansiktet (näsa och mun fortsätter att växa).
Detta tillstånd kallas akromegali.

9

Vad händer om man får mycket GH under uppväxten innan puberteten?

Då är rörben fortfarande är öppna, då ökar längdtillväxten.
Detta kallas jätteväxt.

10

Vad är GH?

Tillväxthormon av glykoprotein.
Ökar tillväxt och anabolism vid "fest"
Ökar mobilitet av substrat vid fasta
GH stimulerar kroppens längdtillväxt
Produceras redan i fosterlivet, men har ingen betydelse på fostrets tillväxt eller tillväxten det första året
Transporteras med blodet
Viktigt under barnaåren och under puberteten
Tillverkas i somatotroper i hypofysens framlob
Utsöndras i pulser

11

När är utsöndring av GH som störst?

Utsöndringen varierar under dygnet, men är störst under de första timmarna av sömnen

12

Hur agerar GH på målcellerna?

Binds till specifika receptorer i målcellerna, vilket aktiverar målcellernas intracellulära tyrosinkinaser som sedan förmedlar hormonets biologiska effekter

13

Vad är GHs effekter?

Direkt stimulans på proteinsyntes (anabol effekt)
Stimulerar fettnedbrytning i fettvävnad
Detta minskar cellernas upptag av glukos på grund av användning av fria fettsyror -> mer glukos i blodet
Stimulerar leverns nybildning av glukos (glykoneogenes) -> mer glukos i blodet samt

14

Vad gör GHs effekter med insulinkänsligheten?

GHs effekter ger en antiinsulineffekt
Vi får ökad utsöndring av insulin för att få in sockret i cellerna
Ökad utsöndring av insulin kan ge insulinresistens (minskad känslighet)

15

Hur stimuleras GH?

Ett stimulerande hormon, growth hormon realeasing hormone, GH-RH
Tillverkas i hypotalamus
Stimulerar somatotroper

Binder till en G-protein-coupled receptor och aktiverar Gas som stimulerar adenylyl cyclase som ger cAMP som ökar transkription och syntes av GH

cAMP öppnar även upp Ca2+-kanaler vilket ger utsöndring av GH

16

Vad hämmar GH?

Somatostatin. Tillverkas i hypotalamus, Langerhans öar i pankreas och D-celler i GI-kanalen
Binder till en G-protein-coupled receptor och aktiverar Gai som inaktiverar adenylyl cyclase vilket gör att utsöndringen av Ca2+ slutar och minskar därmed somototropernas svar på GH-RH

17

Hur regleras hypotalamus att utsöndra GH RH?

Hypotalamus regleras av signaler från centrala nervsystemet

Många fysiologiska situationer leder till ökad utsöndring av GH

Ex fysiskt arbete, fasta, stress, proteinrika måltider och låg glukosnivå i blodet

18

Påverkar något annat hormon GH produktion?

Ghrelin ökar utsöndringen av GH efter en måltid, svårt att avgöra till vilken grad

19

Vad är IGF1?

IGF-1 är en tillväxtfaktor (PEPTIDHORMON) som påverkar tillväxt, differentiering och apoptos

20

Vad stimulerar IGF1 syntes?

GH stimulerar icke-endokrina målorgan (muskler, brosk och ben) att producera parakrint och autokrint IGF-1

IGH-1 tillverkas även endokrint i andra vävnader, framförallt levern
IGH-1 går sedan endokrint från levern och verkar på andra vävnader

21

Påverkar IGF1 utsöndringen av GH på något sätt?

En ökad cirkulation av IGF-1 minskar GH både direkt och indirekt

Direkt: IGF-1 minskar GH-sekretion genom att hämma somatotroferna

Indirekt: IGF-1 hämmar utsöndring av GHRH i hypotalamus och stimulerar utsöndring av somatostatin

22

Inhiberas utsöndras GH av något annat?

Ja! Av sig själv i en kort neg feedback loop

23

Vad är STAT5B?

stat5b är en transkriptionsfaktor till IGF-1
Finns i lever som ger endokrint IGF-1
Finns i andra vävndader som ger parakrint eller autokrint IGF-1

24

Vad är ALS och IGFBP-3?

ALS (acide labile subunit), IGFBP-3 (IGF binding protein 3) och IFG-1 kan bilda starka komplex ihop
Skyddar IGF-1 från att bli nedbrutet
Bildas för att ha reservoarer av IGF-1
Detta stabiliserar systemet så att koncentrationen av IGF-1 blir konstant i blodet

25

Hur påverkar insulin GH och IGF-1 axeln?

Insulinets påverkan på GH-IGF-axeln
För att GH ska kunna skicka signaler till celler att producera IGF-1 måste insulin finnas
Insulin påverkar GH-receptorns känslighet
Brist på insulin ger kortslutning i kommunikationen.

26

Hur påverkar kortisol GH och IGF-1 axeln?

Kortisol är viktig för bromsning av upptag av IGF-1
Kortisol verkar inte så mycket på produktion av IFG-1, utan påverkar cellerna genom att påverka känsligheten på receptorn för IGF-1
Kortisol försämrar receptorn för IGF-1

27

Vad kan hända om man ger barn kortisol?

Längden kan hämmas på grund av att kortisol hämmar upptag av IGF-1

28

Hur påvekrar tyreoideahormoner GH och IGF-1 axeln?

Minskad produktion av tyreoideahormoner (hypotyreos) ger minskad produktion av GH

Därmed har tyreoideahormoner inte så stor impakt i fetal ålder?

29

Hur stimulerar könshormoner längtillväxten?

Testosteron och andra androgener (främst hos män)
Stimulerar längdtillväxt

Östradiol (hos både män och kvinnor)
Stimulerar längdtillväxt via GH
Orsakar epifysslutning genom att få tillväxtplattan att gå i apoptos

30

Hur sker tillväxt i tillväxtplattan?

Rörben som växer på längden har en broskskiva och en epifysskiva (tillväxtplatta) i vardera ändarna av benet vid övergångarna mellan epifys och diafys

Epifysskivan är rörbenets tillväxtzon på grund av att:

1. Brosk förbenas och byts ut mot benvävnad av osteoblaster på diafyssidan
Broskceller (chondrocyter) delar på sig så att det bildas ny broskvävnad på epifyssidan av skivan


2.GH stimulerar differentieringen av omogna broskceller i epifysskivorna på epifyssidan
När dessa celler mognar producerar dem IGH-1 som stimulerar mogna broskceller till ökad celldelning

31

Hur sker epifysslutningen?

Längdtillväxten upphör när epifysskivorna förbenas för sista gången (epifysslutning) under puberteten på grund av ökad produktion av könshormoner
Östrogen får broskceller att gå i apoptos vilket minskar längdtillväxt

32

Vad är genomic imprinting?

En liten del av alla gener (300) uttrycks olika beroende om de har ärvts från mamman eller pappan, när genen från pappan är aktiv är den från mamman tyst, och vice versa

33

Vad är effekten av genomic imprinting?§

Eftersom bara en kopia av en imprinted gen är uttryckt, kan imprinting "unmask" mutationer som normallt sett skulle bli gömda av den andra funktionella kopian
I flesta fall tystar metyleringen den andra genens uttryck. I andra, sällsynta fall, kan metyleringen aktivera genen.

34

Varför blir SGA påverkade resten av livet?

Låg nutrition under graviditeten påverkade metyleringsmönstret och präglar därmed hormonaxlarnas set-points. Detta påverkar längdtillväxten negativt, ökar insulinresistens och ökar fettmängden i kroppen redan under barndomen. Detta var en viktig överlevnadsfaktor under miljoner av år där individen regelbundet utsattes för svält.