Fall 21 Flashcards Preview

K1 ERL > Fall 21 > Flashcards

Flashcards in Fall 21 Deck (11)
Loading flashcards...
1

Hur utvecklas mannens testiklar i fosterstadiet?

Testiklarna utvecklas från odifferentierade gonaden under inflytande av testis-determining factor (TDF) som kodas av SRY-genen på Y-kromosomen
De primitiva könssträngarna proliferar, tillväxer på djupet och invaderar den underliggande vävnaden samtidigt som de förlorar kontakten med det överliggande ytepitelet.
De primitiva könssträngarna ger därmed upphov till testikelsträngarna (märgsträngarna) och utgör förstadium till sädesgångarna i testikeln (tubuli seminiferi)
Testikelsträngarna skiljs från överliggande ytepitelet med ett bindvävslager, tunica albuginea
Testikelsträngarna består av invaderade urkönsceller och somatiska stödjeceller (blivande Sertoli-celler)
Utvecklingen av Leydigceller börjar direkt efter att differentieringen av strängarna har kommit igång
Efter vecka 8 börjar leydigcellerna att producera testosteron
Testosteron möjliggör påverkan av könsdifferentiering hos yttre genitalia och genitalgångar för testikeln

2

Vad gör SRY genen?

SRY kodar för proteinet testis determining factor (TDF)
TDF är en transkriptionsfaktor som orsakar den manliga könsdifferentieringen
SRY-genen, genom TDF, kan sedan reglera upp andra transkriptionsfaktorer, främst SOX9
SOX9 är en transkriptionsregulator som kan inducera testikeldifferentiering genom att ge gener som uttrycker AMH (anti-müllerhormon) eller MIS (müllerinhiberande substans)

3

Vad leder testikeldifferentieringen till?

Resultatet blir att leydigcellerna och sertolicellerna differentieras vilket gör att produktionen av testosteron kommer igång i gonaderna

Testosteron (T) omvandlas i en del målceller till 5α-dihydrotestosteron (DHT) och binder till androgenreceptorn (AR), som är en kärnreceptor
DHT-AR eller T-AR komplexet initierar transkription, som sedan translateras till specifika proteiner
Dessa proteiner medverkar i könsutvecklingen genom tillväxt av penis och sammansmältning av labiaanlagen och bildning av pungen, urinrörets förlängning, slutning och mynning på glans

De paramesonefriska gångarna (müllerska) degenereras till en liten del, appendix testis, hos mannen

4

Varför utvecklas en kvinna till en kvinna?

Flickfoster med XX, kommer inte ha SRY-genen och inte få något testosteron, vilket kommer tillbakabilda de wolffska gångarna och i avsaknad AMH utveckla de müllerksa gångarna till inre könsorgan

5

Förutom tunica vaginalis får testikeln tre andra omslagsveck, vilka är dessa?

Fascia spermativa interna
Fascia cremasterica
Fascia spermatica externa

6

Vad är skillnaden på kvinnlig och manlig könsdifferentiering?

I början är könsorganen väldigt lika, men så småningom syns en förändring. Det beror på hur epitelcellerna vandrar.

Om de separeras från epitelet som strängar blir det en testikel (se vänsterbild). Medan epitelcellerna hos en äggstock inte kommer att separera från epitelet i början, utan de kommer att ligga vid utsidan av äggstocken som öar till dess att folliklarna är färdigproducerade.

7

Beskriv oogenesen

Primär oocyterna fastnar i profas 1
I ovariet omges äggceller (oocyter) av follikulära celler
Oocyter och follikulära celler utgör en follikel
Follikeln genomgår karaktäristiska utvecklingsstadier (follikulogenes) fram till ovulationen
Primordialfolliklarna utgör reservoar av vilande folliklar
Ur denna reservoar tas några få folliklar till follikulogenesen under första delen av varje menstruationscykel
Follikeln kommer genomgå en enorm storleksökning
Mellan äggcellerna och de angränsande follikelepitelcellerna uppstår ett skikt av glykoproteiner, zona pellucida
I follikelepitelet uppstår ett hålrum med klar vätska, antrum folliculi
Äggcellen ligger i direkt anslutning till detta hålrum
Utanpå follikelepitelet organiseras bindvävsceller i en cirkulär struktur som kallas theca folliculi
Under denna process uppstår primär-, sekundär- och tertiärfolliklar
Ur gruppen tertiärfolliklar går några vidare i utvecklingen
Ur dessa blir en slutligen en mogen dominant Graafsk follike

8

Vad händer med den kvarvarande follikeln när ägget har släppt?

Efter ovulationen blir de kvarvarande delarna av den Graafska follikeln (membrana granulosa och theca folliculli) till gulkroppen (corpus luteum)
Cellerna i membrana grannulosa och theca folliculi lagrar in lipider och blir större
Ur detta uppstår tekaluteinceller och granulosaluteinceller
Corpus luteum fungerar som en endokrin körtel
Bildar progesteron

9

Hur fortsätter gulekroppen agera om det blir en befruktning?

Om befruktning sker växer corpus luteum och blir corpus luteum graviditatis
Om befruktning inte sker återbildas corpus luteum (menstruationis) efter två veckor och ger upphov till ett blekt bindvävsärr (corpus albicans)

10

Hur många kol är progesteron?

21 kol

11

Vad gör androgener under mäns könsutveckling?

Androgeners roll (fetalt):
Konverterar wolffska gångar till det manliga ejakulationssystemet

Skapar differentiering av urogenital sinus och den yttre genitalian