Farmakologi Flashcards Preview

Anestesiologi > Farmakologi > Flashcards

Flashcards in Farmakologi Deck (27)
Loading flashcards...
1
Q

Kriterier för extubation?

A

Muskelförsvar (att ev muskelrelaxantia gått ur kroppen). Kan kollas med nervstimulator eller att man kam lyfta huvud/ben i fem SEK.

EtCO2; att pat andas själv med god tidalvolym o AF.

Normal kroppstemperatur.

Cirk/resp stabil

Att sekret, saliv, ev svalgtamponad har avlägsnats.

Ej i excitationsfasen!

2
Q

Effekt-tid av morfin?

A

2,5-7 timmar

3
Q

Effekt-tid alfentanil?

A

10-30 minuter

4
Q

Effekt-tid remifentanil?

A

5-10 min

5
Q

Effekt-tid fentanyl?

A

30-60 min

6
Q

Vad är Fi?

A

Konc av en gas i arteriellt blod

7
Q

Vad är Fe?

A

Koncentrationen av en gas i venöst blod

8
Q

Vad är dexdor?

A

Alfa—2-agonist som minskar noradrenalinfrisättning, sederande. Liknar catapressan men dyrare

9
Q

Vad är IP-klassning?

A

Vilken förmåga en medicinskteknisk produkt har att motstå vatten och andra vätskor

10
Q

Vad är ED50?

A

Koncentrationen av en agonist som krävs för att ge 50% av max effekt. Uttrycker agonistens affinitet till receptorn. Ju lägre ed50 desto effektivare preparat.

11
Q

Hur verkar neostigmin? När ger man det och vad ska man tänka på?

A

En kolinesterashämmare som ökar acetylkolin vid synapsen, bryter hindret (muskelrelaxantian) så att depolarisation kan ske igen (blir mer acetylkolin än givet Lkm).
Ges när man vill reversera icke depolariserande muskelrelax.
Blir en stark vagusstimulering och därför ska man ge antikolinergika samtidigt (atropin eller robinul).

12
Q

Ge exempel på jonkopplade receptorer

A

Nikotinreceptorer. Jonkanaler öppnas o stängs

13
Q

Ge exempel på g-proteinkopplade receptorer

A

Alfa och betareceptorer. Finns på cellens yta, tar emot signaler från budbärare (signalsubstanser)

14
Q

Var finns alfa2-receptorer. Effekt av agonister, ge exempel på lkm

A

Presynaptiskt. Styr frisättning av signalsubstanser tex noradrenalin. Tex catapressan och dexdor som minskar noradrenalinfrisättning och har sederande, blodtryckssänkande egenskaper

15
Q

Vad beror effekten av ett läkemedel av?

A
KONCENTRATIONEN VID EFFEKTORGANET, som i sin tur beror av:
Given dos
Koncentrationen i blodet
Receptorkänslighet
Blodflöde till effektorganet
16
Q

Nämn tre icke depolariserande muskelrelax

A

Rokuron (esmeron)
Vekuron
Mivacurium
Atrakurium

17
Q

Nämn ett depolariserande muskelrelax

A

Celokurin (suxameton)

18
Q

Vad kan övervätskning bero på?

A

FF
Respiration (lungödem)
Hyponatremi (hjärnödem). Pga att Na finns ju i plasma och håller tillbaka vätska.
GI-svullnad/tarmparalys (ileus)

19
Q

När verkar man både intorkad och övervätskad?

A

När vätska går från intravasalt till extracellulärt (tredje rummet). Ofta försvinner vätskan till det område som är sjukt, tex vid ileus

20
Q

Vad är vitalkapacitet?

A

Största möjliga viljemässiga andetag.

21
Q

Vad är residualvolym?

A

Volymen som är kvar i lungorna, som inte går att få ut viljemässigt.

22
Q

Vad är atelektaser?

A

När lungorna (alveolerna) blir helt tomma och klibbar ihop sig. Svårt få i luft då!

23
Q

Varför sparar ventilatorn på patientens utandningsluft?

A

Då håller luften värmen och luftfuktigheten.

24
Q

Vad är en biverkning cirkulatoriskt med övertrycksventilation?

A

Man trycker undan blod från hjärtat vilket är en negativ cirkulatorisk påverkan. Marginellt för en frisk patient!

25
Q

När är ppv relevant att mäta?

A

Vid sövda patienter som övertrycksventileras. FF och klaffel ger felkällor. Mått på volymstatus intravasalt, behöver vi behandla patienten med vätska eller lkm?

26
Q

Hur räknar du ut hur mycket oxygen som finns i en oxygenflaska?

A

Multiplicera antalet bar med flaskans storlek.

Ofta är det 5 liter i en flaska. Multiplicera antalet bar, tex 200 med 5 liter.

27
Q

När är det dags att byta koldioxidabsorbern?

A

När ca två tredjedelar av kalken är lilafärgad. Kalken blir lilafärgad när CO2 inte längre absorberas.