Fetter Flashcards Preview

Läkemedelskemi > Fetter > Flashcards

Flashcards in Fetter Deck (19):
1

Hur är ett lipoprotein uppbyggt och vad har det för funktion?

Det består av en kärna innehållande triglycerider och förestrat kolesterol, med ett skal av fosfolipider samt proteiner och fritt kolesterol. Dess funktion är att transportera olika lipider i blodet, då lipiderna inte är vattenlösliga och inte kan transporteras av sig själv.

2

Vilka olika sorters lipoproteiner finns det?

- Kylomikron
- VLDL (Very low density lipoprotein)
- LDL (Low density lipoprotein)
- HDL (High density lipoprotein)

3

Vad har kylomikroner för funktion?

De bildas i tarmslemhinnan då triglycerider tas upp från maten. Dessa töms sedan via tarmens lymfkärl i blodet så att resten av kroppens vävnader kan komma åt det.

4

Vad är och vad gör VLDL?

VLDL är triglyceridrika lipoproteiner som transporterar triglycerider från levern till kroppens vävnader. När VLDL töms på triglycerider omvandlas den till LDL.

5

Vad händer när VLDL och kylomikroner "töms"?

De kommer i kontakt med enzymet lipoproteinlipas som bryter ner triglyceriderna till fettsyror och glycerol, vilket kan tas upp av kroppens vävnader.

6

Vad är och gör LDL?

LDL bildas då VLDL töms på triglycerider. LDL är det mest kolesterolrika lipoproteinet, och det 80% av kolesterolet i kroppen transporteras av LDL. Det mesta LDL återabsorberas dock av levern.

7

Hur uppkommer ateroskleros?

Förhöjda kolesterolvärden -> mer LDL i blodet då levern inte kan ta upp allt -> LDL oxideras av fria radikaler -> äts av makrofag -> bildar skumcell -> inflammation i kärlväggen -> ateroskleros: mindre kärldiameter, kan ansamlas fiberproteiner vid inflammationsstället, kan leda till blodpropp och infarkt.

8

Vad är första steget i nedbrytningen av fett?

I fettcellerna hydrolyseras triglycerider till fria fettsyror och glycerol. Fettsyrorna är inte vattenlösliga och transporteras därför i blodet med hjälp av albumin. Fettsyrorna och glycerolet tas därefter upp i levern och musklerna, för att sedan brytas ned i olika processer.

9

Hur bryts fettsyror ned?

De bryts ned genom betaoxidation. Först bildar fettsyran en ester med koenzym A. Därefter oxideras fettsyrans beta-kolatom, kolatom nummer tre, av FAD och NAD+. Därefter avspjälkas acetylkoenzym A från kedjan. Den blir då två kolatomer kortare, och detta upprepas om igen tills fettsyran har brutits ner helt.

IN: Fettsyror, FAD och NAD+
UT: acetyl-CoA och FADH2 och NADH, vilka går in i citronsyracykeln respektive andningskedjan för att bilda ATP.

10

Hur bryts glycerol ned?

Glycerol går in i ett senare skede av glykolysen och bildar pyruvat. Detta omvandlas sedan till acetyl-CoA som går in i citronsyracykeln och bildar ATP.

11

Vad gör albumin?

Transporterar fria fettsyror.

12

Var sker fettsyrasyntes?

Lever och fettceller, i cytoplasman.

13

Hur går fettsyrasyntes till?

Det sker genom att acetyl-CoA sätts ihop stegvis till en fettsyra. Kedjan byggs på med två kolatomer i taget, som en omvänd betaoxidation, men processen skiljer sig något.

14

Hur bildas fett i kroppen?

Fettsyra och glycerol (kommer från glykolysen eller från nedbrytning av vissa aminosyror) förestras (en syra tillsammans med en alkohol bildar en ester under utträde av vatten). Till glycerolet kommer tre fettsyror att tillsättas, därav namnet TRIglycerid.

15

Vilka två reaktioner aktiveras vid svält?

Nedbrytningen av fett och ketonkroppsbildning.

16

Varför bildar kroppen ketoner vid svält?

Vid stor nedbrytning av fett bildas en stor mängd acetyl-CoA. Allt kan inte tas omhand av kroppen i citronsyracykeln, och en del bildar istället ketonkroppar.

17

Vad gör ketonkroppar?

De kan användas som nödbränsle åt nervsystemet/hjärnan.

18

Vilken process stängs ned vid långvarig svält och varför?

Glykoneogenes. Kroppen lagrar alltså inte energi utan fokuserar på att använda den energi den får av mat och fettdepåer för att de basala funktionerna som rörelse ska fortsätta fungera.

19

Vad är glykoneogenesen?

Glykolysen baklänges, socker bildar glykogen som lagras i levern.