Läkemedel del 2 Flashcards Preview

Läkemedelskemi > Läkemedel del 2 > Flashcards

Flashcards in Läkemedel del 2 Deck (26):
1

Vad är G-proteiner?

De är proteiner som binder till nukleotiderna guanosindifosfat och guanosintrifosfat.

2

Hur fungerar en G-proteinkopplad receptor?

När en budbärare, till exempel dopamin eller histamin, binder till den g-proteinkopplade receptorn ändrar den form och skickar iväg G-proteiner i cellen. G-proteinerna kommer antingen öka eller minska bildningen av en sekundär budbärare, som är det ämne som förmedlar signalen till strukturerna i cellen.

3

Vad innebär kaskadeffekten hos en G-proteinkopplad receptor?

Signalen förstärks på vägen, då en receptor kan skicka iväg flera G-proteiner som i sin tur kan starta eller förhindra bildandet av flera sekundära budbärare. Kan liknas vid ett träddiagram.

4

Vilka receptorer spelar en viktig roll i transporten av läkemedel?

- Ligand-aktiverad jonkanal
- G-proteinkopplad receptor
- Enzymkopplad receptor
- Intracellulär receptor

5

Hur fungerar ligand-aktiverade receptorer?

När signalmolekylen binds till den ligand-aktiverade jonkanalen leder det till att jonkanalen öppnas och joner strömmar som ger ett visst svar. Detta är en snabb process, och sker i till exempel muskler då de dras ihop.

6

Hur fungerar tyrosinkinaskopplade receptorer?

Tyrosinkinaskopplade receptorer binder främst hormoner och tillväxtfaktorer. När signalmolekylen binds till receptorn ökar rexeptorns kinasaktivitet inuti cellen.

7

Vad är och gör kinaser?

Det är enzymer som aktiverar andra enzymer genom att fosforylera dem (binda upp en fosforatom på enzymen), och en fosforyleringskaskad sätts igång.

Exempel: När insulin binder till en tyrosinkinaskopplad receptor leder det till fosforylering av vissa proteiner som gör att glukostransportörer förs ut i cellens membran, vilket gör att mer glukos transporteras från blodet in till cellen.

8

Vad skiljer intracellulära receptorer från de övriga nämnda?

Till skillnad från de andra receptorerna sitter inte dessa på cellmembranet, utan de finns inuti cellen. Då måste signalmolekylen först ta sig igenom cellmembranet, och är därför oftast fettlöslig (exempel: steroidhormoner).

9

Hur fungerar intracellulära receptorer?

Innan signalmolekylen binds till receptorn är den kopplad till ett värmechockprotein, som hindrar den från att binda till DNA och aktivera gener. När budbäraren binder till receptorn kopplas värmechockproteinet ifrån, och komplexet kan åka in i cellkärnan och binda till DNA. Generna kan därmed aktiveras eller inaktiveras, vilket påverkar mängden av ett visst protein. Detta är en långsam process som kan ta flera timmar eller dagar innan det märks en påverkan på proteinmängden.

10

Vad innebär potens?

Det är hur hög koncentration som behövs för att läkemedlet ska binda till tillräckligt många receptorer för att utlösa en effekt. Hög potens innebär att det krävs en låg koncentration för att utlösa ett svar eller inhibera en signal.

11

Vad är EC50?

Det är den koncentration av ett läkemedel som behövs för att utlösa halva det maximala svaret.

12

Vilka fyra viktiga fördelningsrum finns det och ungefär hur stor volym har de?

1. Blodet, 4l. Här stannar bundna proteiner.
2. Interstitiella rummet (vätskan mellan cellerna) 12l
3. Intracellulära rummet (cytoplasma), 24l
4. Kroppsfett, varierar.

13

Varför kallar man det för skenbar distributionsvolym och inte bara distributionsvolym?

Olika läkemedel är mer eller mindre fettlösliga, vilket gör att vissa läkemedel har högre koncentration i fettvävnaden än i resten av fördelningsrummen. Eftersom distributionsvolymsberäkningar förutsätter att koncentrationen av läkemedlet ska vara samma i alla fördelningsrummen som den är i blodplasman så kan ett väldigt fettlösligt läkemedel ibland kan komma upp i Vd-värden på över 1000 liter, till exempel om koncentrationen i fettvävnaden är 100 gånger högre än i blodplasman.

14

Vad talar ett Vd-värde på flera hundra liter om för egenskaper hos läkemedlet?

Det innebär oftast att läkemedlet är ansamlat i höga koncentrationer i någon vävnad, oftast fettvävnad. Detta innebär att det finns en risk att läkemedlet ackumuleras i vävnaden om man ger för mycket/för ofta. Det är också stor risk att det passerar genom membranen som finns i blod-hjärnbarriären eller blod-placentabarriären, och därmed kan skada CNS eller foster.

15

Vad är formeln för distributionsvolym?

Vd = D / C0, där D är hur mycket av läkemedlet som är i kroppen (dos) och C0 är koncentrationen av läkemedlet i blodplasman.

16

Vad gör albumin och hur påverkar det distributionen?

Albumin är ett av många proteiner i blodbanan som binder till läkemedlet. Komplexet som bildas är väldigt stort och kan inte ta sig ut ur blodbanan och sprider sig alltså inte längre än så. Dessutom blir läkemedlet ofta inaktivt då proteinet hindrar att det binder till andra målproteiner. Är ett läkemedel mer benäget att binda med albumin har den alltså lägre distribution.

17

Vad kallas den andel läkemedel som inte är bundet till ett protein?

Fri fraktion

18

Vad händer i fas 1 av levermetabolismen?

Denna fas innefattar reaktioner som oxidation, reduktion och hydrolys, som katalyseras av cypenzymer. Syftet är att omvandla läkemedlet till en mer reaktiv substans. Fettlösliga ämnen kommer att omvandlas till en metabolit.

19

Vad händer i fas 2 av levermetabolismen?

I denna fas kommer metaboliten konjugeras och bli inaktiv och mer vattenlöslig, vilket kan ske till exempel genom att en stor vattenlöslig molekyl sätts på den reaktiva läkemedelssubstansen. Därefter åker ämnet ut i blodbanan med transportproteiner eller utsöndras i gallan.

20

Vad är glomerulär filtration och vad händer?

Blodplasman filtreras genom njurens glomeruli. Filtratet är i princip blod utan blodkroppar och proteiner, och kallas primärurin. Detta innebär att primärurinen har lika hög koncentration av läkemedel som det är av den fria fraktionen läkemedel i blodplasma. Primärurinen koncentreras sedan genom att vätskan sugs tillbaka in i kroppen.

21

Vad är aktiv sekretion?

Det är transportproteiner som finns i njurtubuli som pumpar bland annat syror och baser från blodet till primärurinen, och de kan göra detta mot koncentrationsgradienten.

22

Vad är passiv reabsorption?

När vätskan i primärurinen återabsorberas in i kroppen kommer en del läkemedel att passivt diffundera tillbaka in i kroppen, då koncentrationen av det blir så mycket högre i den koncentrerade urinen. Detta sker främst med fettlösliga läkemedel som kan passera enkelt över membranen (vilket är varför leverns elimination är så viktig). Är det däremot en fettlöslig syra eller bas kommer den oladdade formen reabsorberas medan den laddade formen kommer att stanna i den koncentrerade urinen (alltså en syra-basfälla). Om man överdoserar ett sådant läkemedel kan man alltså få en basisk eller sur substans för att höja eller sänka urinens pH (är det en syra ges basiska substanser för att höja pH och tvärt om).

23

Vad är en agonist?

En ligand som binder till en receptor och ger upphov till en effekt/utlöser ett svar.

24

Vilka tre agonister finns det?

Full agonist: ger maximal effekt
Partiell agonist: ger inte maximal effekt
Invers agonist: ger motsatt effekt (minskad receptoraktivitet)

25

Vad är en antagonist?

En ligand som binder till en receptor, men ger inte upphov till någon effekt. Istället blockerar den andra agonister från att binda till receptorn och utlösa en effekt. Kan liknas vid en spelare på fotbollsplan som inte gör någonting.

26

Med vilka kemiska föreningar regleras urinets pH?

Ammoniunklorid och bikarbonat