Final Review Flashcards Preview

Chinese 2102 > Final Review > Flashcards

Flashcards in Final Review Deck (56):
1

zhe in process

zháo v+c

2

kǎ card

qiǎ verb,get stuck in/insert

3

zhǎng verb

cháng adj long

4

luò under/undeveloped

là forget something/leave something behind

5


dì earth

de particle

6

便

biàn 方便

pián 便宜

7

děi must

de particle

8

gàn 能干

gān 饼干,干了

9

hǎo adj

hào verb

10

jiào 睡觉

jué 觉得

11

zhōng in the middle of,locative

zhòng to suffer from/win/get verb

12

take with you, bring
long and narrow

13

part of take a look,rain

14

return
next time 下回

15

resemble
picture,portrait

16

get rid of

17

hold

18

zhǎng
leader

19

li
power/strength

20

分子

fènzi
derogative noun used to refer to a person

21

事件

event

22

23

24

25

piāo

26

piào

27

28

29

qǐng

30

qīng

31

qíng

32

hěn

33

gēn

34

yín

35

hǎi

36

huǐ

37

tóng

38

zhuàng

39

xiàn

40

shì

41

42

zhuā

43

xiū

44

gǎo

45

gāo

46

duì

47

shí

48

fu

49

wén

50

wèn

51

jiān

52

nào

53

熟练

shúliàn
skilled

54

熟悉

shúxī
familiar

55

特点

tèdiàn
characteristics

56

piàn MW or business card

piān noun