Ksq 2.2 R Flashcards Preview

Chinese 2102 > Ksq 2.2 R > Flashcards

Flashcards in Ksq 2.2 R Deck (21):
0

可恶

kěwù
abhorrent,detestable

1

zhuō
grasp,clutch

2


night

3

guǐ
ghost

4

闹鬼

nàoguǐ
haunted

5

夜里

yèlǐ
from sunset to sunrise

6

què
but,yet

7

个子

gèzi
size,stature

8

谣言

yáoyán
rumor

9

害羞

hàixiū
be bashful/shy

10

biān
to weave,organize

11

流氓

liúmáng
hoodlum

12

同志

tóngzhì
comrade

13

事件

shìjiàn
event

14

发现

fāxiàn
discover,realize

15


to scatter,spill

16

异性

yìxìng
opposite sex

17

好奇

hàoqí
be curious

18

嘻嘻

xīxī
hee hee

19

留意

liúyì
look out,be careful

20

散会

sànhuì
adjourn a meeting