Flashcards baserade på föreläsningar (påbörjad) Preview

Infektion > Flashcards baserade på föreläsningar (påbörjad) > Flashcards

Flashcards in Flashcards baserade på föreläsningar (påbörjad) Deck (672)
Loading flashcards...
1

Hur handlägger man initialt en svårt sjuk infektionspatient?

ABCD

2

Vilken vitalparameter är tidigast att varna om att patienten börjar bli sämre?

Andningsfrekvens

3

Vilka snabbtest kan man på t.ex. ta till på infektion?

Strep-A
Influensatest
Urinsticka
Urinantigen (pneumokocker-ag, legionella-ag)
Malaria

4

När man säger rundodling, vilka lokaler menas?

Blod
Urin
Sputum (NPH om man inte får upp slem)
Sår

Svalg, likvor, punktat ska det finnas indikation för.

5

Varför tar man vanligtvis 2 omgångar á 2 blododlingsflaskor?

- Risk för kontamination om provtagning på samma ställe

- Bakteremin varierar med tiden

6

Vilka 4 inflammationsprover finns?

CRP
LPK
SR (tar veckor till månader att utveckla, för att ta reda på vilken plasmaproteinprofil SR har så kan man ta elfores)
Procalcitonin

7

Vilka läkemedel ska man seponera i akutskedet på en allvarligt sjuk patient t.ex. sepsis?

BT-sänkande (RAAS-blockad! pga tar bort njurens funktion att reagera på hypoperfusionen)
Metformin
Waran (kan ej följa PK under sepsis, koagulationen rubbad)
Digoxin (pga. så dosberoende)

8

Enterokocker är lätt-/svårbehandlade bakterier?

Svårbehandlade!

9

Är man allergisk mot 1 penicillin så ska man undvika alla penicilliner, sant/ falskt?

Sant!

Men behöver inte undvika alla betalaktamantibiotika pga korsallergin mellan penicilliner och cefalosporiner/ karbapanemer är <1%. Man har överskattat risken i många år! Risken för allergisk reaktion måste vägas mot nyttan!

10

Hur kan man enkelt förklara skillnaden mellan farmakodynamik och farmakokinetik?

Farmakodynamik = vad läkemedlet gör i patienten

Farmakokinetik = vad patienten gör med läkemedlet (absorption, distribution, halveringstid, elimination)

11

Vad i antibiotika är aktivt?
Proteinbundna delen, icke proteinbundna delen eller allt?

Fria fraktionen

12

När man provtar patienten för koncentration av läkemedel t.ex. antibiotika så får man svar på totala koncentrationen i plasma. Vad kan vara risken med det?

Man kan luras och tro att läkemedlet är mer/mindre effektivt än det faktiskt är.

Pga. hypo/hyperalbuminemi antar jag?

13

Hur skulle man kunna förklara vad AUC (area under the curve) motsvarar på en kinetikkurva för läkemedel?

Den totala mängd läkemedel som man exponerats för

14

När peakar koncentrationen för ett läkemedel man ger IV (som injektion) respektive PO?

IV = peakar just när man gett allt av läkemedlet pga. hamnar direkt i blodet

PO = peakar efter ca. 1,5h.

15

Hur benämner man högsta koncentrationen man uppmäter av ett läkemedel?

Cmax

16

Vad är det som initialt gör att läkemedelskoncentrationen minskar i plasma och vad är det som därefter ger minskning?

Först: distribution (läkemedlet lämnar blodet och går ut i vävnaden)

Sedan: elimination (dvs. nedbrytning av läkemedlet)

17

Andel (%) av antibiotikadosen som tar sig ut i blodet beror på?

Absorption, biologisk tillgänglighet

18

Hur stor ska absorptionen vara av ett läkemedel för att benämnas som GOD respektive MÅTTLIG respektive DÅLIG absorption? Ge exempel på antibiotika!

God >80% (trim/sulfa, amoxicillin, doxycyklin osv)

Måttlig 40-70% (penicillin V)

Dålig <40% (erytromycin, azithromycin)

19

Distributionsvolym (Vd), vad är det?

En slags hypotetisk volym. Varierar från ca 5L till 10 000L.

T.ex.
Om man ger 1 g av ett LM iv, tar flera täta blodprov och ser att steady state konc. av LM = 0,1 g/L
--> då är Vd = 10 L (dvs. det krävs 10 L för att återfinna hela LM-dosen)

Fettlösliga LM försvinner ur blodet och ut till fettet fort, då kan man få en Vd på 10 000 L. Vattenlösliga antibiotika eller antibiotika med hög proteinbindning har låg Vd.

20

Vattenlösliga antibiotika elimineras oftast hur?

Fettlösliga metaboliseras oftare i levern och utsöndras således hur?

Vattenlösliga: renalt (dålig njurfunktion --> förlängd halveringstid)

Fettlösliga: via gallan (ökad risk för interaktioner med andra LM som också metaboliseras i levern, t.ex. Waran)

21

Efter hur lång tid uppnås steady state?

4-5 halveringstider

(därför ger man ofta en laddningsdos hos läkemedel med lång halveringstid - för att snabbare komma upp i steady state)

22

MIC betyder och innebär?

Minsta inhibitoriska koncentration.

Den lägsta koncentration av ett antibiotikum som behövs för att hämma tillväxten av en bakterie.

Ofta anges målkoncentrationer för antibiotika i relation till MIC-värdet.

-------------------------------------------

* MIC-test - gold standard
- provrörsbaserat, "buljong", tillsätter bakterier och antibiotika i rör, inkuberar dem i 20h och sen tittar man om rören är grumliga.
Grumligt = många bakterier i rören
Inte grumligt = få/ inga bakterier...
Kollar då hur långt ned i konc. man kan komma

* Diskdiffusion (det man gör på rutin, mer resistensbestämning, man kör den mot MIC)
- platta utan antibiotika
sätter på en papperslapp med Ab som ger en gradient och ser då minsta antibiotikakonc. som hämmar bakterietillväxt.
Helresistent - växer hela vägen in till papperslappen.

* Agardilution
- gjuter in antibiotika i plattan, får ha flera och ser vid vilken konc. det slutar växa

23

Det skiljer sig mellan antibiotika vilka parametrar som är viktigast.

* Tidsberoende avdödning - vad kollar man då?

* Koncentrationsberoende avdödning - vad kollar man då?

Tidsberoende:
Tid över MIC (T>MIC)
>50% = bra
<50% = dåligt
Beror på olika processer i bakterien som man slår mot. Penicillin slår mot enzymet som gör crosslinks i bakteriecellvägen. Antibiotika kan behöva närvara större delen av dygnet för att vara närvarande när bakterien delar sig.

Koncentrationsberoende:
AUC/MIC
eller
Cmax/MIC
De som påverkar DNA-, RNA- och proteinsyntes går in i färdiga bakterier. Är inte T>MIC-beroende utan mer av AUC!

24

Varför mäter man dalkoncentration hos vissa antibiotika t.ex. Vancomycin?

Det brukar inte ha betydelse för effekten av antibiotikat, dock biverkningar såsom t.ex. njurpåverkan. Man vill alltså undvika att ha för höga dalvärden så att man inte hela tiden är i risk för toxicitet.

25

Ge exempel på antibiotika där man tar mer hänsyn till:

Tid>MIC
samt
AUC/MIC eller Cmax/MIC

och hur tänker man med administrering?

Tid>MIC --> fler dostillfällen:
Betalaktamantibiotika
Makrolider
Klindamycin

AUC/MIC eller Cmax/MIC --> högre doser:
Aminoglykosider
Kinoloner
Tetracykliner

26

Hur många procent av bakterierna dödar ett bakteriocid antibiotika inom 24h?

99,9%

Väldigt bra på allvarliga infektioner dvs.

27

Varför ger man inte bakteriostatiska läkemedel till en immunsupprimerad patient?

Bakteriostatiska antibiotika är liksom bakteriocida också bakteriedödande, men det tar längre tid och kräver ett immunförsvar som fungerar. Patienten har alltså inte tid eller de resurser som krävs.

28

Hur ser kinetikkurvan ut hos en överviktig patient som får läkemedel?

Minskat Cmax pga större volym, men pga större njurar --> snabbare eliminering.

På fettlösliga antibiotika räknar man med större dos beräknat på 40% av övervikten.

29

Hur ser kinetikkurvan för antibiotika ut hos en septisk patient?

Initialt är Cmax lågt pga att patienten får mycket vätska och läcker mycket ut i vävnad. Dessutom ett extra högt clearence första 12-24h (pga initialt ökad genomblödning i njurarna, anuri kommer först senare).

Sepsispatienten ligger alltså lägre i koncentration än andra. Man får ge större doser och oftare!

30

Om patienten inte har något immunförsvar så ser man helst att tid>MIC är hur många procent?

100%