Bakteriologi (Hypocampus) Flashcards Preview

Infektion > Bakteriologi (Hypocampus) > Flashcards

Flashcards in Bakteriologi (Hypocampus) Deck (65)
Loading flashcards...
1

Två huvudsakliga morfologiska grupper av bakterier?

Kocker och stavar

2

Vilka två grupper av bakterier är spiralformade?

Spiriller och spiroketer

3

Spiriller är grampositiva eller gramnegativa?

Gramnegativa

4

Ge exempel på 2 Spiriller!

Campylobacter jejuni och Helicobacter pylori

5

Hur kan spiroketer förflytta sig?

Flageller

6

Ge exempel på 2 spiroketer och vad de orsakar:

Borrelia burgdorferi - Borrelia
Treponema pallidum - Syfilis

7

Vibrio är svagt krökta gramnegativa bakterier, ge exempel på en typ av Vibrio och vilken sjukdom den orsakar:

Vibrio cholerae - Kolera

8

Vad färgas bakterier med vid gramfärgning och hur går det till?

Kristallviolett och de fixeras därefter med kaliumjodid. Färgen bildar stora komplex i cytoplasman vilket ger bakterien en blå färg. Pga bakteriernas olika egenskaper gällande cellväggsstruktur så kan vissa avfärgas med alkohol. De som kan avfärgas kallas för gramnegativa, de som inte kan avfärgas med alkohol kallas för grampositiva. Efter avfärgning kontrastfärgar man bakterierna med eosin vilket ger de gramnegativa bakterierna en röd färg.

9

Grampositiva bakterier får vilken färg vid gramfärgning?

Blåvioletta

10

Infektioner i övre delen av kroppen t.ex. pneumonier och ÖLI orsakas oftast av grampositiva/ gramnegativa bakterier?

Grampositiva

11

Gramnegativa bakterier får vilken färg vid gramfärgning?

Röda

12

Gramnegativa bakterier täcks av ett endotoxin som kallas?

LPS

13

Tarm- och urinvägsinfektioner har en klar dominans av grampositiva/ gramnegativa bakterier?

Gramnegativa

14

De tre huvudgrupperna av grampositiva kocker?

Streptokocker, Stafylokocker, Enterokocker

15

Streptokocker brukar delas in i alfa-, beta- och gammahemolytiska, vad är skillnaden?

Vid β-hemolys lyseras de röda blodkropparna av toxiner som vissa bakteriestammar utsöndrar. Hemolysen ger upphov till en gulaktig färg.

Vid α-hemolys får man istället en grön färg då bakterierna påverkar erytrocyternas hemoglobin

γ-hemolytiska streptokocker ger ingen hemolys överhuvudtaget

16

Nämn en beta-hemolytisk streptokock i grupp A resp. grupp B:

grupp A = S. pyogenes
grupp B = S. agalactiae

17

Nämn två alfa-hemolytiska streptokocker:

S. pneumoniae (pneumokocker)
S. viridans

18

Stafylokocker delas in i koagulaspositiva respektive negativa, vad innebär detta?

Vissa stafylokocker producerar enzymet koagulas (omvandlar fibrinogen till fibrin dvs. koagulerar plasma). Förmågan att producera koagulas anses bl.a. vara kopplat till stafylokockers virulens.

19

Nämn en koagulaspositiv stafylokock:

S. aureus

20

Nämn 2 koagulasnegativa stafylokocker (KNS):

S. epidermis
S. saprophyticus

21

Aeroba bakterier kan endast växa vid tillgång till syre? Sant/falskt?

Sant!

22

Vad innebär det att en bakterie är fakultativt anaerob?

Den kan växa både med och utan syre

23

Vad innebär det att en bakterie är obligat anaerob?

Den växer under anaeroba förhållanden, kan inte utnyttja oxidativ metabolism. Dessa bakterier dör ofta i de syrenivåer som finns i vävnader.

24

Nämn 6 stycken fakultativt anaeroba bakterier:
(obs minnesregel - PESSEY)

Peptostreptococcus
Enterobactericae
Shigella
Salmonella
E. coli
Yersinia

25

Nämn 3 stycken obligat anaeroba bakterier:

Bacteroides
Fusobacterium
Clostridium

26

Streptokocker delas in i olika grupper (A, B och C) baserat på vad?

Deras ytantigen

27

Exempel på sjukdomar som orsakas av S. pneumoniae?

Pneumoni
Sinuit
Otit
Meningit

28

Sjukdomar som orsakas av S. pyogenes?

Tonsillit
Sårinfektioner
Erysipelas
Impetigo
Sinuit
Mediaotit
Sepsis
Endometrit
STSS
Nekrotiserande fascit

29

Sjukdomar som GBS (maternalt bärarskap) orsakar?

Sepsis, pneumoni, meningit hos fostret

30

En vanlig kontaminant i blododlingsflaskor som vid förekomst i endast 1 flaska kan misstänkas just som kontaminant.

KNS