Frågor från gamla tentor Flashcards Preview

Vetenskapsteori > Frågor från gamla tentor > Flashcards

Flashcards in Frågor från gamla tentor Deck (41)
Loading flashcards...
1

Ett för populationen representativt urval får vi genom vad?

Genom slumpmässighet

2

I det klassiska experimentet delas urvalet in i två grupper. Vilka?

Kontrollgrupp och experimentgrupp

3

En kausal analys handlar om att man vill identifiera variabler (oberoende variabler) som kan predicera eller förutsäga hur vissa andra variabler (beroende variabler) kan komma att bete sig. Sant eller falskt?

Sant

4

Hermeneutiken betonar kunskapens absolutism. Sant eller falskt?

Falskt

5

Vetenskapliga teorier hjälper oss att förstå/förklara våra empiriska insamlade resultat. Sant eller falskt?

Sant

6

Med vilket vetenskapsteoretiskt perspektiv kan följande påstående kopplas samman?
"Människors beteenden låter sig inte förklaras på samma sätt som djur eller molekyler, men vi kan förstå hur hon reagerar, tänker eller känner i en specifik situation.

Hermeneutik

7

Vad innebär kohortdesign?

Att man följer en specifik grupp människor över tid.

8

Vetenskaplig verksamhet handlar om att lyfta sina resultat över det specifika fallet. Sant eller falskt?

Sant

9

Forskning kräver att vi översätter begrepp från något abstrakt till något mer konkretiserat och empiriskt. Santt eller falskt?

Sant

10

Vad betyder det att kvantitativt inriktade forskare ofta strävar efter att generalisera sina resultat?

Inom en kvantitativ studie/forskning krävs det för hög kvalitet att man använder sig av målpopulation, rampopulation, stickprov och urval. Man gör ett stickprov utifrån sin rampopulation, alltså väljer ut människor som kommer från olika kategorier (tex kön, klass, etnicitet) = detta kallas stratifiering. Det resultat man får blir ett resultat man kan använda för hela populationen.

Man generaliserar alltså för hela populationenutifrån sitt stickpriv och dess resultat.

11

Ge exempel på en förutsättning som krävs för att kvantitativt inriktade forskare ska kunna generalisera sina resultat.

En förutsättning för att resultaten ska kunna generaliseras till att gälla även andra än dem som man undersökte är god validitet och reliabilitet.
Det krävs ett stort urval och att man väljer olika personer med olika förutsättningar så som klass, kön, ålder m.m.

12

Nämn fyra urvalstyper som används i kvalitativ forskning och beskriv dem kortfattat.

1. Snöbollsurval = man får sin intervjuperson genom en som känner en annan
2. Bekvämlighetsurval = Man väljer de personer som slumpmässigt befinner sig på plats. Tex. om man gör en undersökning i en livsmedelsbutik. Då tar man helt enkelt de personer som kommer in genom dörren.
3. Extrema fall (urval) = ovanliga fall
4. Typiska fall (urval) = Vanliga/normala fall

13

Inom de flesta forskningstraditioner brukar man peka på tre gundläggande etiska principer/frågor att ta hänsyn till. Nämn och beskriv dessa etiska principer som man bör ta hänsyn till när man forskar.

1. Informerat samtycke = Personen man undersöker ska få all information om hur studien kommer att vara upplagd och vad den går ut på. Personen ska vara där frivilligt, och ska få avbryta när den önskar.

2. Konfidentialitet = dem rådata man samlar in ska omformuleras i studien så att den inte avslöjar personens identitet. Man ska alltid vara anonym. Den ska inte kunna spåras tillbaka till personen.

3.Konsekvenser = ska finnas fler fördelar än nackdelar i studien. Fördelarna ska väga mer än skaderisken. Forskningen ska ge goda konsekvenser.

14

Vad är positivismens syn på kunskap, hur kan vi samla in kunskap och hur bör vi studera den sociala verkligheten?

Kvantitativt inriktad
Induktivt inriktad
Empirismen
Medveten om sin förförståelse, men man ska lägga den åt sidan och gå in förutsättningslöst i sin forskning
Man studerar den sociala verkligheten genom sina sinnen och det logiska tänkandet.
Strävar efter absolut kunskaå, men är medveten om att den är föränderlig.

15

Vad är hermeneutikens syn på kunskap, hur kan vi samla in kunskap och hur bör vi studera den sociala verkligheten?

Kvalitativt inriktad
Deduktivt inriktad
Rationalismen
Man använder sin förförståelse för att få ett unikt synsätt
Man beprövar tidigare forskning
Söker kunskap som är mer djupgående och inte alltid får att mäta på samma sätt
Hypoteser som sedan beprövas

16

Vad är skillnaden mellan ett statistiskt samband och kausalt samband?

Statistiskt samband kan ha att göra med siffror, men behöver inte ha det. Det som skiljer statistiskt från det kausala är att det kausala sambandet alltid beror på något annat, en händelse beror på en annan. Det behöver inte göra det i det statistiska.

17

Förklara vad målpopulation är

De man vill och avser att undersöka

18

Förklara vad urval är

De personer man faktiskt undersöker (Får dem från sin målpopulation, sen rampopulation.

19

Förklara vad bortfall är

Tex om man skickar ut 1000 enkäter, får tillbaka 600, då är bortfallet på 400.

20

Hur förhåller sig målpopulation, urval och bortfall till varandra, och hur påverkar de kvaliteten i en studie?

De är alla viktiga för att nå hög kvalitet i sin studie, de hänger alla ihop. Det är viktigt att få ett bra och brett urval, inte för många bortfall, och att målpopulationen faktiskt är möjlig att undersöka.

21

Vad innebär begreppet reliabilitet och varför anser kvalitativt inriktade forskare att det inte är relevant för dem?

Det betyder att man använder rätt mätsystem/metod för rätt situation/studie.

Inom kvalitativ forskning är forskaren själv mätinstrumentet, och man strävar mer efter att beskriva kvaliteter hos ett fenomen än att kunna mäta det. Man kan tex inte mäta hur ungdomar påverkas av stress med en linjal. Man vill ha mer djupgående fakta. Därför blir begreppet reliabilitet irrelevant.

22

Förklara vilka egenskaper en variabel som är på kvotnivå har och ge ett exempel på en sådan variabel

Går att rangordna, klassificera, har en absolut nollpunkt och har lika stora skalsteg.

Ett exempel på en variabel på kvotnivå är inkomst.

23

Beskriv vad som är utmärkande för fokusgrupper som datainsamlingsmetod

Fokusgrupper: En gruppdiskussion för deltagarna får ett givet ämne att diskutera. Grundtanken med att använda en fokusgrupp är att få fram rådata man inte hade fått fram på annat sätt. Ger forskaren unik information (rådata).

24

Förklara vilka egenskaper en variabel som är på dataskalnivån kvotskala har och ge ett exempel på en sådan variabel

Kvotskala: Går att rangordnam klassificeram har en absolut nollpunkt, lika stora skalsteg, tex inkomst.

25

Förklara vilka egenskaper en variabel som är på dataskalnivån ordinalskala har och ge ett exempel på en sådan variabel

Går att rangordna och klassificera, tex betyg i utbildningen.

26

Förklara vilka egenskaper en variabel som är på dataskalnivån intervallskala har och ge ett exempel på en sådan variabel

Går att rangordna, klassificera och har lika stora skalsteg, tex temperatur.

27

Förklara vilka egenskaper en variabel som är på dataskalnivån nominalskala har och ge ett exempel på en sådan variabel

Går endast att klassificera, tex kön.

28

Förklara kortfattat begreppet validitet

Att man mäter det som man avsett att mäta

29

Förklara kortfattat begreppet replikerbarhet

Man använder exakt samma tillvägagångssätt men på en annan grupp människor. (Replica = kopia)

30

Vad kännetecknar ett snöbollsurval/kedjeurval och varför används det så ofta i kvantitativt inriktade studier?

Man får sin intervjuperson genom en som känner en annan. Används inte i kvantitativt inriktade studier. Används i kvalitativa studier. Snöbollsurval är en kvalitativ metod.

31

Nämn och beskriv två sätt som man kan öka trovärdigheten och säkerheten inom den kvalitativt inriktade forskningen med.

Triangulering:
- Använder sig av olika teoretiska perspektiv
- Olika insamlingsmetoder
- Rådfrågar forskare som är aktuella inom ämnet för att få många olika infallsvinklar

Designkontroll (urvalsproblem):
- Personen man intervjuar kan tex inte ge en rättvis bild av det man undersöker
- Personen är avvikande
- Tidsperioden, tidpunkten på dagen spelar roll. Sent på kvällen = då kan personen tex vara trött och inte svara ordentligt/sanningsenligt.

32

Genom vilket slags urval får vi det mest representativa för populationen?

Genom slumpmässighet

33

Vad innebär kohortdesign?

Att man följer en specifik grupp människor över tid

34

Vad syftar begreppet extrapolering på inom den kvalitativa forskningstraditionen?

Syftar på möjligheter att göra försiktiga uttalanden om huruvida resultaten kan vara tillämpbara på situationer som uppvisar liknande, men inte exakt, samma förhållande.

35

Vad handlar en kausal analys om?

Man vill identifiera variabler (oberoende variabler) som kan predicera eller förutsäga hur vissa andra variabler (beroende variabler) kan komma att bete sig.

36

Vad är ett index? Och vad är viktigt att tänka på när man väljer ut variabler (frågor) som ska ingå i en mätskala som genererar ett indextal?

Ett index är ett sammanfattande mått på en egenskap. Det är helt enkelt en sammanslagning av flera olika variabler till en ny variabel. BNP är ett exempel på ett index där man summerar värdet av varor och tjänster som produceras i ett land till ett sammantaget mått.

Eftersom index är ett mått som är menat att öka validiteten är det viktigt att välja ut relevanta variabler tillsammans faktiskt mäter det vi avser att mäta. Den viktigaste utgångspunkten för detta är teoretisk. Vi måste utgå från vad teorin inom fältet säger för att kunna mäta en egenskapsrymd på ett sätt som ger hög validitet. Vi måste ha en teoretisk förståelse för att kunna mäta fenomenet i fråga,

En annan viktig faktor är av empirisk karaktär. Vi måste helt enkelt testa om de variabler vi vill göra ett index av rent statistiskt mäter samma sak. Det vi kan göra är att korrelera variablerna för att se hur väl de hänger samman med varandra. Om de mäter samma sak ska variablerna helt enkelt uppvisa rimligt höga nivåer av samband.

37

Forskningsetiska normer styr utöver internationella överenskommelser, lagstiftning och yrkesetiska regelverk och forskning som bedrivs av vetenskapare. En sådan norm är CUDOS-normen. Vad står ordet CUDOS för? Förklara också kort vad de olika delarna betyder.

- Communism (allmän egendom)
- Universalism (forskningen ska vara fördomsfri, ingen bas i ras, etnicitet, kön eller klass)
- Disinterestedness (bedriva forskningen i oegennytta, man ska sträva efter fördjupning, och inte materiella saker som pengar)
- Organized skepticism (pröva forskningen)

38

Vilka två övergripande typer av statistik finns det och vad skiljer dem åt?

Beskrivande statistik - Beskriver det insamlade materialet med ett centralmått (median + medelvärde) och spridningsmått.

Analytisk statistik - Grupper jämförs med varandra och man letar samband mellan variabler.

39

Vad innebär begreppet reliabilitet?

Det betyder att man använder rätt mätsystem/metod för rätt situation/studie.

40

Vad innebär begreppet validitet?

Att man mätt det som var avsett att mäta

41

Vad innebär begreppet replikerbarhet?

Replikstudie - man använder sig av samma metod som en annan studie använt sig av, men med en ny frågeställning.