Vetenskapsteori Flashcards Preview

Vetenskapsteori > Vetenskapsteori > Flashcards

Flashcards in Vetenskapsteori Deck (42)
Loading flashcards...
1

Vad står CUDOS för?

Communism (the common ownership of scientific discoveries)

Universalism: (claims to truth are evaluated in terms of universal or impersonal criteria, not on the
basis of race, class, gender, religion, or nationality)

Disinterestedness (scientists are rewarded for acting in ways that outwardly appear to be
selfless)

Organized Skepticism (ideas must be tested and are subject to rigorous, structured community
scrutiny)

2

Det finns tre betydelser av yrkesetik, vilka och vad innebär de?

CUDOS-normerna; universalism, oegennytta och organiserad skepticism

Att följa nationella och lokala regler, anvisningar och normer för uppträdandet på arbetsplatsen

Skilda forskarkategorier en egen professionell yrkesetik

3

Vad är bakgrunden till forskningsetikens uppkomst? Nämn tre exempel

Nazisternas forskning på människor

Nya tekniker (t.ex. kärnteknologin, IT, genteknik)

Dessutom, forskning som strävar efter att få fram kunskaper, behandlingar, mediciner etc. som främjar människors hälsa och utveckling medför alltid ett visst mått av risk.

4

Vad innebär Nurnbergkodexen och när kom den till?

Den kom till 1947 efter Nurnbergrättegångarna, då nazister begått brott mot mänskligheten. Innebär att följande punkter ska uppfyllas i forskningssammanhang:

Informerat samtycke
Goda konsekvenser för samhället
Riskerna för försökspersoner skall minimeras
Rätt att när som helst avbryta sitt deltagande
Den som leder ett försök skall avbryta

5

Vad handlar Helsingforsdeklarationen om?

Tar bl.a. upp de fattiga ländernas roll i forskningen. Den införde också en omstridd distinktion mellan terapeutisk och icke terapeutisk forskning som saknades i Nürnbergkoden.

6

Vad är grundläggande i lagen om etikprövning av forskning som avser människor?

Forskning godkänns bara om den kan utföras utifrån:
- respekt för människovärdet
- mänskliga rättigheter
- grundläggande friheter
- att människors välfärd skall ges företräde framför samhällets och vetenskapens behov

7

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats. När och vad innebar den?

Ändrades 2008. All forskning måste nu etikprövas t ex:
- enkäter
- intervjuer
- observationsstudier
- de som finansierar forskningen
- forskning efter registerdata

Detta gäller oavsett om personen gett tillåtelse eller ej. Ett undantag: studenters arbete.

Forskning definieras nu som vetenskapligt
experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny
kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund,

8

Vad kallas Karl Poppers sätt att arbeta på och vad är innebörden av det?

Hypotetiskt-deduktivt arbetssätt.

Trots hur många observationer som helst så kan vi
aldrig vara säkra på att en hypotes är hundraprocentigt
sann. Däremot kan vi försöka visa att den är falsk.

När vi forskar skall vi sträva efter att försöka
falsifiera våra egna hypoteser.

Kan vi inte det kan vi säga att vår hypotes är en
provisorisk sanning.

9

Hur skiljer sig postpositivismen från positivismen? Nämn två skillnader samt två företrädare för postpositivismen.

Att observatören och det som observeras inte helt kan särskiljas och som en följd av det finns det ingen gemensam delad verklighet.

Karl Popper och Tomas Kuhn var två framstående företrädare för denna riktning.

10

Beskriv vad inriktningen logisk positivism stod för (7 punkter).

För att få kalla en kunskap för vetenskaplig var att den kunde verifieras. God vetenskap var att;

- Endast den observerbara verkligheten studeras
- Det som inte kan verifieras är meningslöst. (Detta kallas verifikationsprincipen).
- Metafysik kan inte verifieras och är alltså meningslös.
- Vetenskaplig teori är ett system av universella lagar.
- En teori kan bekräftas genom att gjorda förutsägelser slår in.
- Om det finns flera konkurrerande teorier skall man välja ut den mest sannolika.
- Vetenskaplig kunskap växer med tiden.

11

Positivismens företrädare hävdade vad om vetenskapen?

Att den...
- bygger helt på rådata i form av observationer.
- producerar kunskap om lagmässiga samband.
- är objektiv och förutsätter frihet från förutfattade meningar.
- är motsatsen till icke verifierbar spekulation.
- föredrar kvantitativa metoder framför kvalitativa metoder.

12

Under vilken tid växte positivismen fram och vad kan sägas om den?

1800-talet (August Comte var företrädare).

- Genom matematiskt präglad vetenskap kan man få sann kunskap.
- Den positiva tilltron till vetenskapen utformades till ett
vetenskapsideal.

13

Vad stod Kant för?

Kant försökte förena det bästa från rationalism och empirism och gav vetenskapen en fast grund genom en
vetenskapsfilosofisk modell (kallas den något speciellt?) där en av grundidéerna var att verkligheten som vi uppfattar den delvis är en produkt av oss själva.

14

Vem var David Hume och vad fan var hans problem?

Han var en empiriker: utgångspunkten för all säker kunskap kan enligt Hume bara vara observationer av verkligheten.

Humes problem: han visade att en teori om att observationer genom induktion kunde leda fram till en ny teori inte kunde bevisas.

15

Vad är hermeneutik?

Den som tolkar måste ha kunskap om författaren och det sammanhang som textförfattaren
levde i.

Man måste få fram vad som var författarens ursprungliga tanke.

Missförståndet är det naturliga tillståndet. Sanningen (=författarens ursprungliga tanke) kan
nås genom strukturerad metodik.

16

Vad är livsvärldsperspektiv?

Perspektivet innebär att vi inte kan fånga en
beskrivning av det verkligt "objektiva" utan bara
människans upplevelse av det.

Livsvärlden består av minnen, vår vardagsvärld
(=upplevelsen av den dagliga oreflekterade
vardagen) samt av förväntningar om framtiden.

Vetenskap kring människor skulle enligt Husserl
utgå från ”livsvärlden”, det vill säga den värld i
vilken vi uppfattar att vi lever i.

17

Vad är fenomenologi?

Läran om företeelser så som de erfars (eller upplevs).

Fenomen = "saken" så som den visar sig.

Man skall och kan sätta sin egen existens (=förförståelse = fördomar) åt sidan för att hitta den sanna essensen av ett fenomen.

I empiriska studier med fenomenologisk ansats försöker man undvika tolkningar. Målet är att presentera fenomen sådana som de visar sig utan tolkningar.

18

Vad är metodhermeneutik?

Den som tolkar måste ha kunskap om författaren och det sammanhang som textförfattaren levde i.

Man måste få fram vad som var författarens ursprungliga tanke.

Missförståndet är det naturliga tillståndet. Sanningen (=författarens ursprungliga tanke) kan nås genom strukturerad metodik.

19

Vad är livsvärldshermeneutik?

Förförståelsen grunden vi står på när vi tolkar

Om hermeneutik för metodhermeneutikern var en metod att förstå författaren är hermeneutik för livsvärldshermeneutik ett sätt att förstå förförståelsen hos läsaren av texten

20

Hans-Georg Gadamer, vad stod han för?

Kritiserar metodisk hermeneutik som syftar till att uppnå en sanning

Hermeneutiska förhållningssättet innebär en öppenhet för andra tolkningar och ett ifrågasättande av den egna förförståelsen

Min förståelse av någon annan alltid sker utifrån min egen
förförståelse

Konklusionen är att vi skall försöka göra oss medvetna om vår egen förförståelse, det finns ingen bra metod, var öppen

21

Vad är dialektik?

Det är att upptäcka hur något är, men också hur något inte är.

Det vill säga se att något inte är som det antagits vara. Då man ser något i ett annat ljus, förändras man själv i och med att man får denna nya upplevelse.

Det gör därför ”ont att växa och få ny förståelse”, påpekar Gadamer, men det kan inte besparas den som verkligen vill nå kunskap.

22

Sammanfatta livsvärldshermaneutiken

Vill svara på frågan: "Vad är det som visar sig och vad är
innebörden i det?”

Människan handlar efter vad de förstår, inte efter hur det är.

Man kan inte hävda att en beskrivning av en livsvärld är den sanna och därmed enda tänkbara

Sanningen fångas aldrig av EN metod

Inte bara en förståelsevetenskap utan innehåller även kritisk reflexion och förklaring (förklaring och tolkning är begrepp som betyder ungefär samma sak).

23

Varifrån kommer vår förförståelse?

- Vår förståelsehorisont
- Vår kulturs historicitet
- Vår egen verkningshistoria

24

Förförståelse kan ge negativa konsekvenser inom forskning. Man tar sig an detta problemet på olika sätt inom fenomenologin respektive hermeneutiken. Hur?

Fenomenologin - åsidosätta sin egen förförståelse. Att man redovisar sin förförståelse så att den som granskar resultaten av en studie själv kan bedöma om forskaren rimligtvis har lyckats åsidosätta förförståelsen.

Hermeneutiken - forskaren är själv undersökningsinstrumentet. Är forskaren tillförlitlig?? Det enda som kan säkerställa detta är öppenhet, dels i datainsamlingsprocessen och, dels i redovisning av
forskningsprocessen

25

Vad är grounded theory?

Korta svaret: Induktiv metod där man beskriver steg för steg hur man kan skapa nya hypoteser grundade i rådata.

(60-talet, kvalitativ metod. Samhällsvetenskapen var i någon slags kris. Teorier skapades utan vetenskaplig grund. Glaser och Strauss ville bygga teorier utifrån observationer ute i verkligheten helt förutsättningslöst. Man började utifrån en bas som man jobbade ned och smalnade av. Samla in, ta till sig, tolka, omtolka. Detta skapar fördjupad kunskap.)

26

Vad innebär upptäcktens respektive bevisets väg?

Upptäcktens väg kallas ibland att förutsättningslöst närma sig verkligheten (induktion).

Bevisets väg kallas ibland att ta en teori (hypotes) och testa den mot verkligheten (hypotetiskt-deduktivt arbetssätt).

27

Vilka kriterier ska uppfyllas för att säkerställa att någonting är sant?

- Korrespondenskriteriet: Utsagan motsvaras av eller motsvaras inte av (korresponderar/korresponderar inte)
sinnesintryck, minne och erfarenhet (induktion).

- Koherenskriteriet: man fastställer värdet genom att kontrollera om olika påståenden hänger ihop logiskt (deduktion).

- Pragmatiska kriteriet: Sanning är den teori som ger de rimligaste eller bäst användbara konsekvenserna. Kärnan när det gäller det pragmatiska kriteriet är att en teori fungerar. Förenklat skulle man kunna säga att ett påstående är sant om det är nyttigt att tro det. "Ett påståendes mening är dess praktiska konsekvenser"

28

Vad är den ontologiska respektive den epistomologiska nivån?

Ontologiska: antaganden om vad som är, finns eller inte finns

Epistomologiska: vad som är kunskap, hur kunskap bildas och var den kommer ifrån

29

Vad är empirism?

Kort förklaring:
En forskningsmetod där man observerar för att få kunskap.

Lång förklaring:
Man skulle eliminera subjektiviteten i forskningen genom att gå metodiskt och systematiskt tillväga.

Att förutsättningslöst studera verkligheten och sedan dra slutsatser om nya teorier (kallas induktion) och
med rätt empirisk metod skulle vem som helst kunna forska och detta skulle snabbt leda till en stor samhällsrevolution.

I delar positivismens ursprung.

30

Vad är atomism?

Man förklarar verkligheten genom att förstå små beståndsdelar.

31

Vad är holism?

Man förstår verkligheten genom att se helheten.

32

Vad är rationalism?

Kort förklaring:
Det innebär logiskt, rationellt tänkande. Teoretiska resonemang.

Lång förklaring:
Förkastar observation av verkligheten som en metod att nå ny kunskap. Den enda säkra vägen är att genom filosofisk undersökning undersöka nya idéer och på så sätt tänka ut nya sanningar (kallas deduktion).

Sinnesintryck saknar värde för att ta fram nya sanningar.

Många olika vetenskaper, och även mänskliga konflikter, kunde reduceras till matematiska eller strikt logiska problem.

33

Vilka (7 st) steg följer en forskningsprocess?

- Problemformulering
- Syfte och frågeställningar
- Metod
- Insamling
- Bearbetning
- Analys
- Resultat

34

Hur ska en bra problemformulering vara?

- Tydlig och begriplig
- Möjlig att genomföra
- Ha koppling till existerande teori och forskning
- Bör leda till något nytt
- Väl avgränsad (men inte för snäv)
- Ha en tydlig koppling till socialt arbete (i vårt fall)

35

Vad är en problemformulering? Ge gärna exempel från powerpointen som visar problem på olika nivåer.

Ett problem som kräver en förklaring.

Ex: ”Min son mår allt sämre trots att vi har ett stabilt och bra liv, socialt och ekonomiskt.Vad kan jag göra för att hjälpa honom?”(individuellt problem)

”Den psykiska ohälsan är mycket stor bland ungdomar i
Sverige idag.Vad kan göras för att minska denna?”
(samhällsproblem)”

Den psykiska ohälsan är mycket stor bland ungdomar i
Sverige idag. Samtidigt har samhället blivit allt tryggare, vi har fått fler valmöjligheter och ökad ekonomisk trygghet.
Hur kommer det sig?”(forskningsproblem)

36

Hur skulle syfte och frågeställningar kunna formuleras utifrån forskningsproblemet från powerpointen: den psykiska ohälsan är mycket stor bland ungdomar i Sverige idag. Samtidigt har samhället blivit allt tryggare, vi har fått fler valmöjligheter och ökad ekonomisk trygghet. Hur kommer det sig?

Syfte:

37

Vad menas med paradigmatiska ställningstaganden?

När anomalier blir fler måste man hitta nya synsätt/perspektiv, det leder till en ny normalvetenskap.

38

I vilken ordning för forskningsområden har den vetenskapliga revolutionen skett?

1. Matematik
2. Astronomi
3. Den nya fysiken och kemin
4. Biologin
5. Samhällsvetenskapen

39

Descartes har talat om sund vetenskap. Vad innebar det? 4 saker.

1. Acceptera bara som sant det som du själv kan förstå att det är sant. Fördomar har ingen plats.

2. Om möjligt dela upp det problem du vill studera i så många små mindre delproblem som möjligt.

3. Börja studera och hitta svaret på det minsta och enklaste delproblemet först. Ta det mest komplicerade delproblemet sist.

4. Sammanställ resultaten i en så komplett förteckning att inga detaljer utelämnas.

40

Vad är deduktion?

Att utifrån sådant vi redan vet resonera fram till nya sanningar på ett logiskt sätt.

41

Vad är induktion?

Man saknar tidigare kunskap och går förutsättningslöst in i studier.

42

Vad är skillnaden mellan positivism och postpositivism?

Enligt postpositivismerna är vi alla olika, inget är helt objektivt och man kan inte generalisera fullt ut.

Positivismerna är väldigt radikala och anser att det bara finns en absolut sanning som inte är påverkningsbar.