fruit!! Flashcards Preview

Japanese > fruit!! > Flashcards

Flashcards in fruit!! Deck (63):
1

水果

果物 kuDAmono

2

水果店

果物屋 kuDAMONOYA

3

在水果店買水果

KuDAMONOYA de kuDAmono o kaIMASU

4

果核 core

種 TAne

5

果肉

果肉 kaNIku

6

果皮

果物の皮 kuDAmono no kaWA

7

吐出 拿出 開 發行

出す DAsu

8

吐出水果籽

TAne o daSHIMASU

9

切好的水果

切った果物 KItta kuDAmono

10

新鮮的水果

新鮮な果物 shinSEN NA kuDAmono

11

沒有瑕疵的水果

傷のない果物 kiZU NO NAi kuDAmono

12

當季的水果

旬の果物 shYUN no kuDAmono

13

拿出鑰匙

鍵を出す kaGI o DAsu

14

開店

店を出す miSE o DAsu

15

發行專輯

アルバムを出す aRUBAMU O DAsu

16

磨成泥

すり潰す suRITSUBUsu

17

把水果磨成泥

果物をすり潰します kuDAmono o suRITSUBUSHIMASU

18

Measure weigh

計る haKAru

19

秤水果的重量

果物の重さを計ります kuDAmono no oMOSA O haKARIMASU

20

挖取出

掬う suKUu

21

挖取出果肉

果肉を掬います kaNIKU O suKUImasu

22

jam 果獎

ジャム JYAmu

23

飯勺 wooden spoon

しゃもじ SHAMOji

24

用飯勺挖飯

しゃもじでご飯を掬う ,SHAMOji de GOhan o suKUu

25

重量

重さ oMOsa

26

高度

高さ TAKAsa

27

強度

強さ TSUYOsa

28

消除 剝除

剥く MUku

29

剝除果皮

果物の皮を剥きます kuDAmono no kaWA o muKIMASU

30

去除果皮

果物の皮を取ります kuDAmono no kaWA o toRIMASU

31

去除

取る TOru

32

去除果核

種を取ります TANE o toRIMASU

33

在果園摘水果

果樹園で果物を取ります kaJYUEn de kuDAmono o toRIMASU

34

果園

果樹園 kaJYUEn

35

搾 (zha4) to make into pulp

搾る shiBOru

36

搾果汁

果物の汁を搾ります kuDAmono no SHIru o shiBORIMASU

37

pulp

果物の汁 kuDAmono no SHIru

38

現搾果汁

生搾りのジュース naMASHIBOri no JYUusu

39

蘋果汁

アップルジュース apPURU JYusu

40

柳橙汁

オレンジジュース oRENJI JYUusu

41

切る KIru

42

切水果

果物を切ります kuDAmono o kiRIMASU

43

切麵包

パンを切ります PAn o kiRIMASU

44

種植

植える uEru

45

種植水果

果物を植えます kuDAmono o uEMASU

46

一種水果

一種類の果物 isSHURUi no kuDAmono

47

一盤水果

果物一皿 kuDAmono hiTOsara

48

一箱水果

果物一箱 kuDAmono hiTOhako

49

一籃水果

果物一籠 kuDAmono hiTOkago

50

吃橘子

みかんを食べます miKAn o taBEMASU

51

飯後吃水果

食後に果物を食べます shoKUGO NI kuDAmono o taBEMASU

52

飯前洗手

食前に手を洗う shoKUZEN NI TE o arau

53

水龍頭

蛇口 jyaGUchi

54

放入

入れる IREru

55

將水果放入紙箱

紙の箱に果物を入れます kaMI NO HAKO ni kuDAmono o iREmasu

56

放入冰箱

冷蔵庫に入れる REEZOOko ni iREru

57

放入袋子裡

袋に入れる fuKURO ni iREru

58

放入口中

口に入れる kuCHI NI iREru

59

外銷

輸出する yuSHUTSUSUru

60

外銷水果

果物を輸出します kuDAmono o yuSHUTSUSHIMASU

61

進口

輸入 yuNYUUsuru

62

郵寄

郵送する yuUSOOsuru

63

郵寄水果

果物を郵送します kuDAmono o yuUSOOSHIMASU