Future Flashcards

1
Q

To be (Permanent)

A

Ser / Ésser

Seré 
Seràs
Serà
Serem
Sereu
Seren
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

To be

A

Estar

Estaré 
Estaràs 
Estarà 
Estarem
Estareu
Estaren
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

To have

A

Tenir

Tindré
Tindràs
Tindrà 
Tindrem
Tindreu
Tindren
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

To do / make

A

Fer

Faré 
Faràs
Farà 
Farem
Fareu
Faran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

To be able / can

A

Poder

Podré
Podràs
Podrà
Podrem
Podreu
Podran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

To say / tell

A

Dir

Diré 
Diràs
Dirà 
Direm
Direu
Diran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

To go

A

Anar

Aniré
Aniràs
Anirà 
Anirem
Anireu 
Aniran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

To see

A

Veure

Veuré
Veuràs
Veurà
Veurem
Veureu
Veuran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

To give

A

Donar

Donaré
Donaràs
Donarà 
Donarem
Donareu
Donaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

To know (Facts)

A

Saber

Sabré
Sabràs
Sabrà
Sabrem
Sabreu
Sabran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

To want

A

Voler

Voldré
Voldràs
Voldrà
Voldrem
Voldreu
Voldran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

To arrive

A

Arribar

Arribaré
Arribaràs Arribarà 
Arribarem
Arribareu
Arribaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

To pass, happen

A

Passar

Passaré Passaràs
Passarà
Passarem
Passareu
Passaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

To have, must

A

Deure

Deuré
Deuràs Deurà
Deurem
Deureu
Deuran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

To put, place

A

Posar

Posaré
Posaràs
Posarà
Posarem
Posareu
Posaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

To seem, appear

A

Semblar

Semblaré
Semblaràs
Semblarà
Semblarem
Semblareu
Semblaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

To stay, remain

A

Quedar

Quedaré
Quedaràs
Quedarà
Quedarem
Quedareu
Quedaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

To believe

A

Creure

Creuré
Creuràs
Creurà 
Creurem
Creureu
Creuran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

To speak

A

Parlar

Parlaré Parlaràs
Parlarà 
Parlarem
Parlareu
Parlaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

To carry, bring

A

Portar

Portaré
Portaràs
Portarà
Portarem
Portareu
Portaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

To leave, let, allow

A

Deixar

Deixaré
Deixaràs
Deixarà
Deixarem
Deixareu
Deixaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

To follow, continue

A

Seguir

Seguiré
Seguiràs
Seguirà
Seguirem
Seguireu 
Seguiran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

To find, encounter

A

Trobar

Trobaré
Trobaràs
Trobarà
Trobarem
Trobareu
Trobaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

To call, name

A

Anomenar

Anomenaré
Anomenaràs
Anomenarà
Anomenarem
Anomenareu
Anomenaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

To come

A

Venir

Vindré
Vindràs
Vindrà 
Vindrem
Vindreu
Vindran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

To think

A

Pensar

Pensaré
Pensaràs
Pensarà
Pensarem
Pensareu
Pensaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

To leave, go out

A

Sortir

Sortiré
Sortiràs
Sortirà 
Sortirem
Sortireu
Sortiran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

To return, go back

A

Tornar

Tornaré
Tornaràs
Tornarà 
Tornarem
Tornareu
Tornaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

To take, drink

A

Prendre

Prendré
Prendràs
Prendrà
Prendrem
Prendreu
Prendran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

To meet, know people

A

Conèixer

Coneixeré
Coneixeràs
Coneixerà
Coneixerem
Coneixereu
Coneixeran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

To live

A

Viure

Viuré
Viuràs
Viurà
Viurem
Viureu
Viuran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

To feel, regret

A

Sentir

Sentiré
Sentiràs
Sentirà
Sentirem
Sentireu
Sentiran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

To treat, handle

A

Tractar

Tractaré
Tractaràs
Tractarà
Tractarem
Tractareu 
Tractaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

To watch, look at

A

Mirar

Miraré
Miraràs
Mirarà
Mirarem
Mirareu
Miraran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

To count

A

Comptar

Comptaré
Comptaràs
Comptarà
Comptarem
Comptareu
Comptaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

To begin

A

Començar

Començaré
Començaràs
Començarà
Començarem
Començareu
Començaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

To hope

A

Esperar

Esperaré
Esperaràs
Esperarà 
Esperarem
Esperareu
Esperaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

To search, look for

A

Buscar

Buscaré
Buscaràs
Buscarà
Buscarem
Buscareu
Buscaran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

To exist

A

Existir

Existiré
Existiràs
Existirà 
Existirem
Existireu
Existiran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

To enter, go in

A

Entrar

Entraré
Entraràs
Entrarà
Entrarem
Entrareu
Entraran
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

To work

A

Treballar

Treballaré
Treballaràs
Treballarà
Treballarem
Treballareu
Treballaran
42
Q

To write

A

Escriure

Escriuré
Escriuràs
Escriurà 
Escriurem
Escriureu
Escriuran
43
Q

To lose

A

Perdre

Perdré
Perdràs
Perdrà
Perdrem
Perdreu
Perdran
44
Q

To produce

A

Produir

Produiré
Produiràs
Produirà
Produirem
Produireu
Produiran
45
Q

To Occur

A

Ocórrer

Ocorreré
Ocorreràs
Ocorrerà
Ocorrerem
Ocorrereu
Ocorreran
46
Q

To understand

A

Entendre

Entendré
Entendràs
Entendrà 
Entendrem
Entendreu
Entendran
47
Q

To request / ask for

A

Demanar

Demanaré
Demanaràs
Demanarà
Demanarem
Demanareu
Demanaran
48
Q

To receive

A

Rebre

Rebré
Rebràs
Rebrà
Rebrem
Rebreu
Rebran
49
Q

To remember / remind

A

Recordar

Recordaré
Recordaràs
Recordarà
Recordarem
Recordareu
Recordaran
50
Q

To finish, end

A

Terminar

Terminaré
Terminaràs
Terminarà
Terminarem
Terminareu
Terminaran
51
Q

To permit / allow

A

Permetre

Permetré
Permetràs
Permetrà
Permetrem
Permetreu
Permetran
52
Q

To appear / show up

A

Aparèixer

Apareixeré
Apareixeràs
Apareixerà 
Apareixerem
Apareixereu
Apareixeran
53
Q

To get / obtain

A

Obtenir

Obtindré
Obtindrà
Obtindràs
Obtindrem
Obtindreu
Obtindran
54
Q

To commence, start

A

Començar

Començaré
Començaràs
Començarà
Començarem
Començareu
Començaran
55
Q

To serve

A

Servir

Serviré
Serviràs
Servirà
Servirem
Servireu 
Serviran
56
Q

To take out

A

Treure

Trauré
Trauràs
Traurà
Traurem
Traureu 
Trauran
57
Q

To need

A

Necessitar

Necessitaré
Necessitaràs
Necessitarà
Necessitarem
Necessitareu
Necessitaran
58
Q

To maintain

A

Mantenir

Mantindré
Mantindràs
Mantindrà
Mantindrem
Mantindreu
Mantindran
59
Q

To turn out to be

A

Resultar

Resultaré
Resultaràs
Resultarà
Resultarem
Resultareu
Resultaran
60
Q

To read

A

Llegir

Llegiré
Llegiràs
Llegirà
Llegirem
Llegireu
Llegiran
61
Q

To fall

A

Caure

Cauré 
Cauràs
Caurà
Cuarem
Caureu
Cauran
62
Q

To change

A

Canviar

Canviaré
Canviaràs
Canviarà
Canviarem
Canviareu
Canviaran
63
Q

To present

A

Presentar

Presentaré Presentaràs
Presentarà
Presentarem
Presentareu
Presentaran
64
Q

To create / make

A

Crear

Crearé
Crearàs
Crearà 
Crearem
Creareu
Crearan
65
Q

To open

A

Obrir

Obriré
Obriràs
Obrirà 
Obrirem
Obrireu 
Obriran
66
Q

To consider

A

Considerar

Consideraré
Consideraràs
Considerarà
Considerarem
Considerareu 
Consideraran
67
Q

To hear

A

Sentir

Sentiré
Sentiràs Sentirà
Sentirem
Sentireu 
Sentiran
68
Q

To finish, end, have just

A

Acabar

Acabaré
Acabaràs
Acabarà
Acabarem
Acabareu
Acabaran
69
Q

To convert

A

Convertir

Convertiré
Convertiràs
Convertirà
Convertirem
Convertireu
Convertiran
70
Q

To win

A

Guanyar

Guanyaré
Guanyaràs
Guanyarà 
Guanyarem
Guanyareu
Guanyaran
71
Q

To form, shape

A

Formar

Formaré
Formaràs Formarà 
Formarem
Formareu 
Formaran
72
Q

To bring, get, fetch

A

Portar

Portaré
Portaràs
Portarà
Portarem
Portareu
Portaran
73
Q

To divide

A

Dividir

Dividiré
Dividiràs
Dividirà
Dividirem
Dividireu
Dividiran
74
Q

To die

A

Morir

Moriré
Moriràs
Morirà
Morirem
Morireu
Moriran
75
Q

To accept

A

Acceptar

Acceptaré
Acceptaràs
Acceptarà 
Acceptarem
Acceptareu
Acceptaran
76
Q

To achieve, attain

A

Aconseguir

Aconseguiré
Aconseguiràs
Aconseguirà
Aconseguirem
Aconseguireu
Aconseguiran
77
Q

To suppose

A

Suposar

Suposaré
Suposaràs
Suposarà
Suposarem
Suposareu
Suposaran
78
Q

To comprehend

A

Comprendre

Comprendré
Comprendràs
Comprendrà 
Comprendrem
Comprendreu
Comprendran
79
Q

To get, obtain, achieve

A

Rebre

Rebré
Rebràs
Rebrà
Rebrem
Rebreu
Rebran
80
Q

To explain

A

Explicar

Explicaré
Explicaràs
Explicarà
Explicarem
Explicareu
Explicaran
81
Q

To ask, Inquire

A

Preguntar

Preguntaré
Preguntaràs
Preguntarà
Preguntarem
Preguntareu
Preguntaran
82
Q

To touch, play

A

Tocar

Tocaré
Tocaràs
Tocarà 
Tocarem
Tocareu
Tocaran
83
Q

To recognise

A

Reconèixer

Reconeixeré
Reconeixeràs
Reconeixerà
Reconeixerem
Reconeixeran
84
Q

To study

A

Estudiar

Estudiaré
Estudiaràs
Estudiarà
Estudiarem
Estudiareu
Estudiaran
85
Q

To reach, catch up

A

Abastar

Abastaré
Abastaràs
Abastarà
Abastarem
Abastareu 
Abastaran
86
Q

To swim

A

Nedar

Nedaré
Nedaràs
Nedarà
Nederem
Nedereu
Nederan
87
Q

To direct

A

Dirigir

Dirigiré
Dirigiràs
Dirigirà
Dirigirem
Dirigireu
Dirigiran
88
Q

To run

A

Córrer

Correré
Correràs
Correrà 
Correrem
Correreu 
Correran
89
Q

To utilise

A

Utilitzar

Utilitzaré
Utilitzaràs
Utilitzarà
Utilitzarem
Utilitzareu
Utilitzaran
90
Q

To pay for

A

Pagar

Pagaré
Pagaràs
Pagarà 
Pagarem
Pagareu 
Pagaran
91
Q

To help

A

Ajudar

Ajudaré
Ajudaràs
Ajudarà
Ajudarem
Ajudareu
Ajudaran
92
Q

To be pleasing

A

Agradar

Agradaré
Agradaràs
Agradarà
Agradarem
Agradareu
Agradaran
93
Q

To play

A

Jugar

Jugaré
Jugaràs
Jugarà 
Jugarem
Jugareu
Jugaran
94
Q

To listen to, hear

A

Escoltar

Escoltaré
Escoltaràs
Escoltarà 
Escoltarem
Escoltareu
Escoltaran
95
Q

To fulfill, carry out

A

Complir

Compliré
Compliràs
Complirà 
Complirem
Complireu
Compliran
96
Q

To offer

A

Oferir

Oferiré
Oferiràs
Oferirà
Oferirem
Oferireu
Oferiran
97
Q

To discover

A

Descobrir

Descobriré
Descobriràs
Descobrirà
Descobrirem
Descobrireu
Descobriran
98
Q

To raise, lift

A

Aixecar

Aixecaré
Aixecaràs
Aixecarà 
Aixecarem
Aixecareu
Aixecaran
99
Q

To try, attempt

A

Intentar

Intentaré
Intentaràs
Intentarà
Intentarem
Intentareu 
Intentaran
100
Q

To use

A

Usar

Usaré
Usaràs
Usarà
Usarem
Usareu 
Usaran