Gen och lite till Flashcards Preview

Potentiella tentafrågor > Gen och lite till > Flashcards

Flashcards in Gen och lite till Deck (10):
1

• Hur är membran konstruerade? Vad består de av?

Membran består till största del av fosfolipider som bildar ett bilager som är hydrofilt utåt med en hydrofob kärna. Detta spelar stor roll i membranets permeabilitet. Membranproteiner är även en viktig del och de kan bilda portar, pumpar och andra sätt för molekyler av olika storlek och laddning att ta sig genom membranet.

2

Vad är skillnaden mellan passiv och aktiv transport?

Passiv transport kräver inte energi medan aktiv transport gör det. Passiv följer en koncentrationsgradient och kan gå genom portar medan aktiv behöver pumpar (ex. ATPaser).

3

• Hur absorberas monosackarider och aminosyror?

Symport med Na+ för aa:s, Galaktos och Glukos. Symport med H+ för di-och tripeptider. Fruktos diffunderar enkelt med Glut5.

4

• Beskriv tre typer av receptorer (Tyrosinkinas, G-proteinkopplad, Kärnreceptor)

-Tyrosinkinas: Ligander, som är dimerer, binder till två tyrosinkinasreceptorer
-G-proteinkopplad: Tex. En som korsar membranet 7 ggr: Ligand binder till receptorn, vilket leder till en konformationsändring i alfa-subenheten som binder till ett GTP istället för GDP – detta gör det aktivt. Alfa-subenheten flyttas bort från beta och gamma – kan sedan t.ex. binda till adenylylcyklas, som sedan bildar cAMP. Olika celler reagerar sedan olika på förhöjda nivåer av cAMP.
-Kärnreceptor: Tar emot ligander som diffunderat fritt genom membranet, t.ex. steroidhormoner. Kärnreceptorer har en DNA-bindande domän och fungerar på så vis som transkriptionsfaktorer genom reglering av initeringen av transkription. Kärnreceptorer finns inte alltid i cellkärnan, men de rör sig förstås dit om de ska binda till DNA!!

5

• Vad är LCR?

Locus Control Region, påverkar uttrycket av en grupp gener i ett ”chromosomal domain”

6

• Hur kan proteinsyntesen (och på så vis gener) regleras?

Alla steg kan regleras, men främst regleras initeringen av transkriptionen. Denna regleras antingen genom reglering av transkriptionsfaktorer eller reglering av kromatinets veckning (Acetylering/demetylering gör kromatinet mer tillgängligt för transkription och tvärtom)

7

• Vad är autofagi och hur går det till?

Autofagi är processen när lysosomen bryter ned intracellulära strukturer som är slitna, använda eller på annat vis icke användbara för cellen. Autofagi inkluderar även när dessa nedbrutna strukturer paketeras i vesiklar och skickas ut ur cellen genom exocytos.

8

• Golgiapparatens struktur och funktion?

Kan delas in i cis-Golgi och trans-Golgi. Ser ut som ett ”torn av pannkakor” (enligt Boron), består av tillplattade membransäckar. Golgiapparaten sorterar och paketerar proteiner, utför ett flertal posttranslationella modifieringar. Proteinerna kan ”markeras” med Rab:ar, som gör att de färdas till rätt plats i cellen.

9

• Lysosomens struktur och funktion?

: Lysosomen består av ett membran. Inuti finns en massa enzymer som kan sönderdela material som kommer till lysosomen. Lysosomens enzymer är som mest aktiva vid lågt pH. Vid apoptos kan dessa enzymer släppas ut från lysosomen och det blir kaoz.

10

• ER:s struktur och funktion?

Består av rough ER och smooth ER. Rough ER deltar i syntesen av sekretoriska proteiner och membranproteiner. ER kan även lagra kalciumjoner.
3/7: