Könsorganens Embryologi Flashcards Preview

Potentiella tentafrågor > Könsorganens Embryologi > Flashcards

Flashcards in Könsorganens Embryologi Deck (16):
1

Varifrån bildas urogenitalsystemet?

Intermediära mesoderm.

2

Vilken gen är central för utveckling av testiklar?

SRY, sitter på Y-kromosomens korta arm.
SRY är Testis-determining factor. Med den bildas manliga könsorgan, utan den bildas kvinnliga.

3

När uppstår manliga/kvinnliga könskarakterisrika?

I utvecklingens sjunde vecka.

4

Vad uppstår gonader som?

"Gonadal ridges". Dessa bildas genom proliferation av epitelceller och kondensation av underliggande mesenkym.

5

När uppstår könscellerna? (Odifferentierade i början)

De uppstår i gonadåsarna under sjätte veckan.

6

Vad händer med de primordiala könscellerna, och när händer detta?

De primordiala könscellerna uppstår i epiblastet och vandrar genom primitiva strimman så att de i vecka 3 befinner sig i endodermet.
I fjärde veckan rör de sig längs hindgut och de är framme vid de primitiva gonaderna i vecka 5.
I vecka 6 är de framme vid gonadåsarna. Om de inte lyckas komma fram så utvecklas inte gonaderna.

7

Vad är de primitiva könssträngarna, var är de och när uppstår de?

De uppstår kort innan könscellerna kommer fram till gonadåsarna.
Gonadåsarnas epitelceller prolifererar då och penetrerar underliggande mesenkym. Nu bildas de primitiva könssträngarna.
Än så länge är de, oavsett kön, hopkopplade med ytepitelet. De är nu omöjliga att särskilja (könsmässigt) och kallas odifferentierade gonader.

8

Vilka celltyper ger SRY upphov till, och vilka hormoner ger dessa celler i sin tur upphov till?

Leydicgeller som bildar Testosteron och DHT.
Sertoliceller bildar MIF

9

Vad bildas ur Wolffska gångar?

Epididymis
Vas Deferens
Seminala vesiklar

10

Vad bildas ur Müllerska gångar?

Uterus
Äggledare
Cervix
Övre tredjedelen av vagina

11

Vad gör DHT (dihydrotestosteron)?

Externa manliga genitalia;
Prostata
Penis
Scrotum

12

Vad händer om man är XY men testosteron inte verkar?

Inget testosteron leder till att kvinnliga yttre genitalia utvecklas. Inuti, oftast i abdomen, finns vanligen testiklar som inte vandrat ned.

13

Vad är gabernaculum?

Gabernaculum hjälper bland annat i testiklarnas nedvandring till scrotum.

I kvinnor utvecklas gabernaculum till två olika ligament; ovarieligament och "det runda ligamentet"

14

Hur bildas kvinnliga genitalia?

I avsaknad av SRY och således avsaknad av AMF kommer Wolffska gångar "dö" medan Müllerska gångar utvecklas. De rör sig närmare varandra och bildar:
Uterus
Cervix
Äggledare
Vaginans övre tredjedel

15

Vad utvecklas ur urogenitala sinus?

Manlig:
Urinblåsa
Urethra
Prostatakörteln
Bulbourethrala körteln

Kvinnlig:
Urinblåsa
Urethra
Vaginans nedre tredjedel
Urethrala/paraurethrala körtlar
"Greater vesivular glands"

16

Vad styr testikelns nedvandring?

Testikel-bitestikeln är retroperitoneella organ. Pressas laterokaudalt av det intraabdominella trycket som utvecklas av utvecklingen av andra organ.
Gubernaculum förkortas så att testiklar "dras" nedåt till scrotum. Förkortningen sker pga minskat vatteninnehåll i gubernaculum.