IPL, PU, VF Flashcards Preview

Potentiella tentafrågor > IPL, PU, VF > Flashcards

Flashcards in IPL, PU, VF Deck (11):
1

Vilka tre nyckelbegrepp bygger KASAM på?

Begriplighet

Hanterbarhet

Meningsfullhet

2

Vad är coping?

Hur en individ hanterar stress/hotfulla situationer. Det finns aktiv och passiv coping.

3

Vad är syftet med empowerment?

Att ge människor ökad kontroll lver sitt liv; ökat självförtroende och självinsikt.
Man kan se empowerment som motsats till paternalism.

4

Hur definierar WHO livskvalitet?

"Individens uppfattning av sin livssituation i förhållande till kultur och normer.

5

Vilka är de medicinsk-etiska principerna?

Autonomi

Göra gott

Inte skada

Rättvisa

Viktigt: dessa principer kan ibland komma i konflikt med varandra.

6

Vad är evidens och vad är syftet med det?

Evidensbaserad verksamhet - fokus på medveten och systematisk användning av flera separata kunskapskällor.

Behandling och vård ska grundas på hög evidens.

7

Hur graderas evidens?

T.ex. SBU:s system som är baserat på GRADE. Här rankas evidens efter en femgradig skala.

Där rankas olika typer av evidens där ramdomiserade studier anses starkast medan tex fallstudier anses otillräckliga.

Ett antal andra faktorer kan även höja ( tex tydligt dos- och responssamband) eller sänka evidensstyrkan (tex risk för publikationsbias).

Till slut granskas det vetenskapliga underlaget av en expertgrupp som kan höja eller sänka evidensstyrkan.

8

Vad säger patientlagen?

Syftar till att stärka patientens ställning och autonomi.

Beskriver bl.a. vilken information man som patient har rätt till. Ska även ge patienten rätt att ta egna beslut i sin vård.

9

Vad är målet med hälso- och sjukvårdslagen?

En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

10

Vilka är kraven på hälso- och sjukvården? Dvs kraven på en god vård.

- god kvalitet, god hygienisk standard

-lättillgänglig

-respekt för patientens självbestämmande och integritet

-främja goda kontakter mellan patient och personal

-tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården

11

Vad är viktig att tänka på i möter med en patient?

- Få en helhetsbild av patienten, fokusera inte bara på sjukdomen.
-Utforska föreställningar, farhågor och förväntningar.
-Ge utrymme för patienten, var uppmärksam på känslor.