Greetings and Phrases Flashcards Preview

Japanese > Greetings and Phrases > Flashcards

Flashcards in Greetings and Phrases Deck (19):
1

Good Afternoon

Konnichiwa 今日は

2

Good Evening

Konbanwa 今晩は

3

Good Night

Oyasumi nasai
お休みなさい

4

Good Bye

Ja mata じゃ又

5

How are you?

O genki desuka?
お元気ですか?

6

Yes

hai

7

No

iie

8

What is your name?

Namae wa nan desuka?
名前は何ですか?

9

I am 私は

Watashi wa

10

Nice to meet you

hajimemashite
初めまして

11

Excuse me

sumimasen 済みません

12

Thank you

Arigatou gozaimasu
有り難うございます

13

Your Welcome

douitashimashite

14

What's the date today?

Kyou wa nan-nichi desuka?
今日は何日ですか

15

Its (day,month)

(Month)
Ex: ichigatsu tsuitachidesu

16

What day of the week is it?

Kyou wa nan-youbi desuka?
今日は何曜日ですか?

17

Today is (day)

Kyou wa (day) desu

18

What time is it?

Nan-ji desuka?
何時ですか?

19

Good Morning

Ohayo gozaimasu
お早うございます