Numbers Flashcards Preview

Japanese > Numbers > Flashcards

Flashcards in Numbers Deck (65):
0

1

Ichi

1

2

Ni

2

3

San

3

4

Yon

4

5

Go

5

6

Roku

6

7

Nana

7

8

Hachi

8

9

Kyuu

9

10

Juu

10

11

Juuichi

11

12

Juuni

12

13

Juusan

13

14

Juuyon

14

15

Juugo

15

16

Juuroku

16

17

Juunana

17

18

Juuhachi

18

19

Juukyuu

19

20

Nijuu

20

100

Hyaku

21

200

Ni hyaku

22

300

Sanbyaku

23

400

Yon hyaku

24

500

Go hyaku

25

600

Roppyaku

26

700

Nana hyaku

27

800

Happyaku

28

900

Kyuu hyaku

29

1000

Sen (issen)

30

2000

Ni sen

31

300

Sanzen

32

4000

Yon sen

33

5000

Go sen

34

6000

Roku sen

35

7000

Nana sen

36

8000

Hassen

37

9000

Kyuu sen

38

10,000

Ichi man

39

20,000

Ni man

40

30,000

San man

41

40,000

Yon man

42

50,000

Go man

43

60,000

Roku man

44

70,000

Nana man

45

80,000

Hachi man

46

90,000

Kyuu man

47

100,000

Juu man

48

200,000

Ni juu man

49

300,000

San juu man

50

400,000

Yon juu man

51

500,000

Go juu man

52

600,000

Roku juu man

53

700,000

Nana juu man

54

800,000

Hachi juu man

55

900,000

Kyuu juu man

56

1,000,000

Hyaku man

57

2,000,000

Ni hyaku man

58

3,000,000

San byaku man

59

4,000,000

Yon hyaku man

60

5,000,000

Go hyaku man

61

6,000,000

Roppyaku man

62

7,000,000

Nana hyaku man

63

8,000,000

Happyaku man

64

9,000,000

Kyuu hyaku man