Shopping Flashcards Preview

Japanese > Shopping > Flashcards

Flashcards in Shopping Deck (108):
1

T-shirt

T-shatsu Tシャツ

2

Skirt

sukaato スカート

3

Pants

zubon ズボン

4

Jacket

jaketto ジャケット

5

Hat 帽子

boushi

6

Socks 靴下

kutsushita

7

Shoes 靴

kutsu

8

Suit

suutsu スーツ

9

Dress shirt

waishatsu ワイシャツ

10

Earrings

iyaringu イヤリング

11

Ring 指輪

yubiwa

12

Necklace

nekkuresu ネックレス

13

Glasses 眼鏡

megane

14

Black 黒

kuro

15

White 白

shiro

16

Brown 茶色

chairo

17

Blue 青

ao

18

Red 赤

aka

19

Yellow 黄色

kiiro

20

Green 緑

midori

21

Purple 紫

murasaki

22

Wear (a shirt) 着ます

kimasu

23

Wear (pants) 履きます

hakimasu

24

Sweater

seetaa セーター

25

What are you looking for?

Nani o o-sagashi desu ka.

26

How much?

ikura

27

Money

O-kane

28

Cash

Genkin

29

Credit card

kurejitto kâdo

30

Expensive

Takai

31

Big, tall, large

Okii desu

32

Price

Genka

33

Small

Chisai desu

34

Bag

Kaban

35

Store

Mise

36

Bookstore

Shobou

37

Drugstore

Doraggusutoa

38

Convenient Store

Konbini

39

Discount store

Disukauntosutoa

40

Department Store

Depâto

41

Supermarket

sôpâmâketto

42

Grocery Store

kanbutsuya

43

Are you looking for anything in particular?

Nani o osagashi desuka?

44

No, I am just looking?

ie, miteiru dake desu

45

Where is the women's/men/children's section?

Jiyou/ dansei/ kodomo seinomono ha dochira desuka?

46

Do you have this in medium?

Konofuno emusaizu wa arimasuka?

47

Where are the changing rooms?

Shichi yakushi tsuwado ko desuka?

48

How is it?

Ikaga desuka?

49

How is the size?

Saizu nohou wa ikagai desuka?

50

That will be (amount) yen please

(Amount) en nina rimasu

51

I would like a refund

Henkin o onegaishimasu

52

I would like an exchange

Koukan o onegaishimasu

53

I like that one over there

Are ga ii desu

54

Welcome

Irasshaimase

55

How about this one?

Kore wa ikaga desu ka

56

I'm looking for a ________dress

(Dress color) doresu o sagashite imasu

57

I like that one over there

Are ga ii desu

58

May I try it on?

Kite mite mo ii desu ka

59

This one is too small

Kore wa chîsasugimasu

60

This one is too big

Kore wa ôkisugimasu

61

Do you have this in size large?

Kore no eru-saizu wa arimasu ka

62

I'll take this one

Kore o kudasai

63

This one, please

Kore o onegai shimasu

64

How much is this shirt?

Kono shatsu wa ikura desu ka?

65

I would like to purchase this (item).

Kono (item) o kudasai

66

This (item) is expensive.

Kono (item) wa takai desu

67

May I return this item?

Kore o henpin shite mo ii desu ka?

68

When will the sale start?

Sçru wa itsu kara desu ka?

69

Dress

Wanpisu

70

To go shopping

Kaimono shimasu

71

To buy

Kaimasu

72

To sell

Urimasu

73

To have

Arimasu

74

To look for

Saga shimasu

75

To match

Aimasu

76

Female clothing section

Fujin fukuuriba

77

Male clothing section

Shinshi fukuuriba

78

The Bakery パン屋

Panya

78

The Pastry Shop お菓子屋

Okashi-ya

78

The Shoe Store 靴屋

Kutsu-ya

79

The Clothing Store 洋服屋

Youfuku-ya

80

The Liquor Store 酒屋

Saka-ya

81

The Butcher 肉屋

Niku-ya

82

I'm looking for ___________

___________ o sagashite imasu.

83

Do you have________?

___________ wa arimasu ka?

84

Do you have more?

Motto arimasu ka?

85

I'd like to try it on

Kite mite mo ii desu ka?

86

Which size is this?

Kono saizu wa nan desu ka?

87

I like it

Korega ii desu

88

It looks good

Niaimasu

89

Underwear

Shitagi

90

Bra

Burajā

91

The shorts

Han zubon

92

The coat

Kōto

93

The tie

Nekutai

94

The blouse

Burausu

95

The tights

Taitsu/ Reotāda

95

Please pay at the checkout, please

Kaikei de oharai kudasai

95

I'd like to pay by credit card

Kurejitto kādo de harai masu

95

I'd like to pay with cash

Genkin de harai masu

95

I'd like to pay with my debit card

Debitto kādo de harai masu

95

Can I pay with travelers checks?

Ryokō kogitte/ Toraberāzu chekku de haraemasu ka?

95

What is your credit card number?

Anata no kurejitto kādo no bangō wa nan desu ka?

95

We don't accept credit cards

Kurejitto kādo wa otori atsukai dekimasen

95

Is there an ATM nearby?

Kono chikaku ni ē-tī-emu/genkin jidō madoguchi wa arimasuka?

95

Please type in your PIN

Koko ni annshō bangō o onegaishimasu

95

Please sign here

Koko ni sain o onegaishimasu

95

Here is your receipt

Hai, ryōshūsho desu