Grundläggande Redovisning Flashcards Preview

Företagsekonomi > Grundläggande Redovisning > Flashcards

Flashcards in Grundläggande Redovisning Deck (40):
1

Definiera Redovisning.

Det är en mätning utav ekonomiskt aktivitet, eller ekonomiska transaktioner, och kommunikation av mätningens resultat till en mottagare.

(sid 4)

2

Vad innebär Informationsasymetri?

Det innebär att en part har mer information än den andra parten.

(sid 5)

3

Nämn fyra villkor varför redovisning behövs.

1. A och B genomför affärstransaktioner.
2. Det finns informationsasymetri.
3. Transaktionerna har en ekonomisk betydelse för A och B.
4. När redovisningen skall användas som underlag för ett beslut.

(sid 7)

4

För samtliga intressenter utgör redovisningen ett underlag för ekonomiska (och ev icke-ekonomiska) beslut. Nämn åtta intressenter.

1. Skatteverket
2. Övr. Myndigheter
3. Allmänheten
4. Kunder
5. Anställda
6. Kreditgivare
7. Ägare och börs
8. Leverantörer

(sid 9)

5

Vilka två krav krävs för att man ska kunna registrera en transaktion?

1. Transaktionen måste ha ägt rum.
2. Den måste kunna mätas i monetära termer.

(sid 21)

6

Vad är en Inbetalning?

Inflödet utav likvida medel.

(sid 21)

7

Vad är en Utbetalning?

Utflöde av likvida medel.

(sid 21)

8

Vad är en Inkomst?

Värdet av sålda varor och tjänster.

(sid 21)

9

Vad är en Utgift?

Värdet av anskaffade varor, tjänster och andra resurser.

(sid 21)

10

Vad är en Intäkt?

Värdet av utförda prestationer.

(sid 21)

11

Vad är en Kostnad?

Värdet av förbrukade resurser.

(sid 21)

12

Beskriv skillnaden mellan Bokföring och Redovisning.

Bokföring är en teknik att systematisera stora mängder i form av siffror och transaktioner. Denna teknik är en del av Redovisningen.
Redovisning innefattar förutan Bokföring också metoder för att göra siffrorna användbara för dem som förväntas ta del av Redovisningen.

(sid 23)

13

Vad är en Delårsrapport?

Den liknar årsredovsningar men har ofta mindre omfattning.

(sid 27)

14

Vad är en Bokslutskommuniké?

Denna görs när alla finansiella rapporter är klara, men innan årsredovisningen är klar. Alla siffror i resultat- och balansräkningen samt i kassaflödesanalysen är klara i bokslutskommunikén, men ytterligare noter och textdelar tillkommer i årsredovisningen. Denna kommuniké kallas också för Q4-rapporten.

(sid 27)

15

Vad är ett Emmisionsprospekt?

Det är en rapport som oftast är mer omfångsrika än en årsrapport p.g.a att om investerare ska investera pengar i företaget i och med nylanseringen utav nya aktier.

(sid 27)

16

Beskriv skillnaden mellan en Redovisare och en Revisor.

En redovisare är en person, eller en stab, på ett företag som producerar redovisningen.
En Revisor är en person som genomför en kontroll på redovisningen. I Sverige måste alla aktiebolag , utom de med tre eller mindre anställda, ha en revisor.

(sid 30)

17

Nämn de tre huvudsakliga stegen i en Redovisning.

1. Registrering av transaktioner på konton. Transaktioner utgörs av inbetalningar/ utbetalningar och inkomster/ utgifter.
2. Periodisering i samband med bokslut. De summerade transaktionerna justeras under bokslutsarbetet. Det innebär att inkomster/ utgifter görs om till intäkter/ kostnader.
3. Sammanställning av finansiella rapporter. Intäkter och Kostnader ställs samman i en resultaträkning.

(sid 31)

18

Inom bokföring, hur definierar man ett konto?

ett konto är en samlingsplats, eller adress för affärshändelser av ett likartat slag.

Sid(87)

19

Ett konto har två sidor, vilka?

Debet och Kredit

(sid 87)

20

Vad innebär Dubbel bokföring?

Det innebär att en affärshändelse noteras på minst två konton. Summan utav alla Debiteringarna måste bli lika stor som alla Krediteringarna.

(sid 88)

21

Vad är ett Saldo?

Det är skillnaden mellan vad som har debiterats och krediterats på ett konto.

(sid 88)

22

Vad är en Omslutning?

Det är den sida på ett T-konto som utvisar den största summan.

(sid 88)

23

Hur skiljer man på Balanskonto resp. Resultatkonton?

Balanskonton anger företagets ekonomiska ställning vid en viss TIDPUNKT.
Resultatkonton utvisar ett företags resultat under en viss PERIOD.

(sid 89)

24

Nämn de tre typer av balanskonton som finns och varför kallas de balanskonton?

1. Tillgångskonton
2. Eget Kapitalkonton
3. Skuldkonton

De kallas så för att dessa konton används i en balansräkning.

(sid 89)

25

Ge fem exempel på Tillgångskonton.

Inventarier, Kassa, Plusgiro, Varulager och Bankgiro

(sid 89)

26

Ge tre exempel på E. Kapital och Skuldkonton.

Eget Kapital, Banklån och Leverantörsskulder.

(sid 89)

27

Vad är en Balansräkning?

Det är en sammanställning av Tillgångar, Eget kapital och Skulder vid en viss tidpunkt.
Den visar en förmögenhetsställning utifrån företagets ställning och inte utifrån ägarnas.

(sid 91)

28

Vilka typer utav konton kan ha Ingående Balans och vad innebär det?

Det är bara tillgångskonton och eget kapital- och skuldkonton som kan ha en ingående balans. Det är kontonas plussida som registreras, tillgångs- debet sida och EG.K och Skuld kontonas kredit sida. Det är den utgående balansen från förra räknetiden som förs över.

(sid 93)

29

Vad är en kontoplan?

En sammanställning av alla konton ett företag använder för sin redovisning. Oftast finns det mer utgiftskonton än inkomstkonton.

(sid 94)

30

Nämn de tre kategorierna av affärshändelser.

Finansiell förändring, (endast ekonomisk ställning) ex. ett banklån, pengaflytt.
Utgift, (både resultat och ställning) ex köper varor.
Inkomst, (både resultat och ställning) ex säljer varor

(sid 96)

31

Hur ökar resp. minskar de olika kontona?
Tillgångar, Eget kapital och skulder (BR)
Inkomster och utgifter (RR)

Kontoslag Ökar Minskar Redovisas
Tillgångar Debet Kredit Balansräk
EGK skulder Kredit Debet Balansräk
Inkomster Kredit Debet Resultat
Utgifter Debet Kredit Resultat

(sid 97)

32

Hur många typer av kontoklasser finns det, och vad skiljer dem åt?

Det finns tio stycken. 1 och 2 är balanskonton. 3-8 är resultatkonton. Kontoklass 9 är reserverad för intern redovisning och kontoklass 0 är avsedd för övrig användning.

(sid 105)

33

I ett konto nummer som består utav 4 siffror, beskriv de olika klasserna.

Första siffran är kontoklass.
Andra siffran är kontogrupp.
Tredje siffran är konto.
Fjärde siffran är underkonto.

(sid 107)

34

Nämn de 10 olika kontoklasserna.

1. Tillgångar
2. Eget kapital och skulder
3. Rörelsens inkomster/ intäkter
4. Utgifter/ kostnader för varor, material och vissa tjänster
5-6. Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader
7. Utgifter/ kostnader för personal, avskrivningar
8. Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/ kostnader
9. Intern redovisning
0. Övrig användning

(sid 109)

35

Vad är en Verifikation?

En verifikation är mottagna uppgifter- information. Det är underlaget för en bokförd post, beviset att posten existerar. För att det ska vara en verifikation så krävs det att det utgör bevis på en affärshändelse.

(sid 114)

36

Ge ett exempel på en gemensam verifikation.

Ett exempel är en butiks dagskassa. En sammanslagning utav ekonomiska händelser.

(sid 114)

37

Vad är en Bokföringsorder?

Det är en verifikation som den bokföringsskyldige själv upprättar i samband med en avskrivning eller korrigerad bokföringspost.

(sid 114)

38

Vad menar man med Grundbokföring?

Det avser den egentliga registreringen av affärshändelser som innebär att verifikationerna registreras post för post.

(sid116)

39

Vad är en Reskontra?

Det är en sammanställning och förklaring utav de utestående kundfodringarna, och även leverantörsskulderna. Dessa skall gå i balans med leverantörsskulder och kundfodringar.

(sid 122)

40

Vilka tre (inhemska) momsskattesatser finns det och vem betalar moms?

Moms betalas utav den privata konsumenten som en konsumtionsskatt. De tre skattesatserna är 25%, 12% och 6%. Dessa motsvaras utav Skattesatserna 20%, 10,71% och 5,67%

(sid 123)