Marknadsföring Flashcards Preview

Företagsekonomi > Marknadsföring > Flashcards

Flashcards in Marknadsföring Deck (104):
1

Porters Five Forces

Ser till extern miljö. Konkurenter, Leverantörer, Köpare, New entries, Substitut

2

SWOT

Ser till intern miljö. Strength, Weakness, Opportunities, Threat

3

V.S.T.O

Vision, Strategi, Taktik, Operativ verksamhet

4

PESTLE

Ser till Extern miljö. Political, Economical, Social/Culture, Technological, Legal, Economical

5

Boston Consulting Group. BCG

Analyserar produktportföljen. Ser till hur mycket kostnaden är till marknadsandelen. Frågetecken, Stjärna, Ko, Hund i matris format.

6

Inre effektivitet

Att göra saker rätt

7

Yttre effektivitet

Att göra rätt saker.

8

Strategiska marknadsmål.

Nisch, Hold, Harwest, Divest, Growth; Intensiv, Integrerad, Diversifierad.

9

Strategiska Marknadsåtgärder.

Generiska Strategier: kostnadsledare, differentiering, fokusering. Konkurrens, Strategisk avsikt, marknadsföringsplanering, Tävlande positionering: Marknadsledare, utmanare, följare, nischer.

10

STP

Segmentering, Targeting, Positionering

11

Beskriv Segmentering

Hur ska jag hitta min marknad. Delas upp i tre fält: Psykologiska, varför. Beteende, var, när hur. Profil, vilka, var.

12

Build-up.

En strategi i Segmenteringsfasen för att hitta sitt segment. Man utgår ifrån individ nivån och bygger upp ett segment.

13

Break-down.

En strategi i Segmenteringsfasen för att hitta sitt segment. Man utgår ifrån marknaden och bryter ner den till homogena grupper.

14

Hur utvärderar man ett segment?

Marknadstillväxt, segmentets lönsamhet, segmentets storlek, konkurrens, konjunktur känslighet.

15

Vad är Paretos princip?

80% av vinsterna kommer ifrån 20% av kunderna. Det gäller att hitta dessa.

16

Beskriv Targeting.

Det är hur jag väljer inom mitt valda segment. Man ser till dess attraktion: tillväxt, lönsamhet, storlek, konkurrens.

17

Hur utvärderar man ett marknadssegment. (inom targeting processen)

DAMP. Distinct, Accesible, Measurable, Profitable.

18

Vilka målfokuseringar har man inom ett Targeting segment.

Odifferentierad targeting, differentierad targeting, nischad targeting, Customized targeting, ofta B2B.

19

Vad menas med Positioning inom STP processen?

Hur ska jag nå fram till min målgrupp. Görs genom fyra olika sätt. Perceptionell karta, hur uppfattar kunderna konkurrenterna. Produktens fysiska attribut. Kommunikation till kunderna. Positionerings strategier, Funktionell: Produktens attribut. Uttrycksfull: Användarens kultur, känsla etc.

20

Hur ompositionerar man en produkt?

Ändrar produkten- Behåller marknaden.
Ändrar budskapet- Behåller marknaden.
Behåller produkten- Byter marknaden.
Förändrar både och.

21

Beskriv Ansoff matrisen.

Det är en tillväxt matris som ser till befintliga produkter/ marknader. Market penetration, market development, product development, diversification.

22

Vilka 4 strategier är de vanliga att se till när man etablerar sig på en internationell marknad?

Ethnocentric- inhemska marknaden är den viktigaste. Polycentric- ser alla marknader som inhemsk. Regional- klumpar ihop områden. Geocentric- klumpar ihop hela världen.

23

Det används 3 konkurrens strategier vid Internationell lansering, vilka?

Lokal, Global, ser allt som likt och standardiserar budskapet. Multi-Domestic, ser alla marknader som olika och anpassar budskapet.

24

Vilka urvalsstrategier används när man ser till en internationell marknad?

Tillgänglighet, marknadens storlek, geografisk närhet, psykologisk närhet, konkurrens intensitet, inträdes kostnader och lönsamhets potential.

25

Vilka inträdes metoder finns det på internationella marknader?

Indirekt export, Franschise/ Licenstillverkning, Direkt export, Joint venture, Direkt investering.

26

Vilka faktorer ser man till när man planerar att utvidga verksamheten internationellt. Likt PESTLE.

Socio-kulturella. Attityder och värderingar. Teknologiska. Ekonomiska. Politiska/Legala.

27

Vilka tre nivåer på marknaden finns det?

Intern, Bransch och Extern.

28

Det finns vissa kriterier man ser till vid internationell etablering.

Snabbhet/ timing, Kostnader, Flexibillitet, Risker och osäkerhet, Lönsamhet, Långsiktiga mål.

29

Nämn ett par skillnader mellan internationell och nationell marknad.

Språk, ett eller flera. Kultur, Värderingar, Affärsmiljö och Valuta.

30

Vad är en produkt?

Det är allt.

31

Vad är Diffusions teorin.

Det handlar om konsumenterna och hur snart de tar till sig den nya produkten. De delas upp i Innovators, Early adaptors, Early majority, Late majority, Laggards.

32

Vilka 3 typer av Brands finns det?

Manufacturer brand, Distributer brand, Generic brand.

33

Nämn ett par viktiga dimensioner som finns i ett varumärke?

Uppriktighet, Spänning, Kompetens, Sofistikering, Robusthet.

34

Nämn de 3 tingen som ingår i Varumärkes kapitalet.

Brand value, Brand strength, Brand description.

35

Finns 3 varumärkes policies, vilka?

Individual brand, Family brand, Cooperative brand.

36

Branding kan ses ur både konsumentens ögon och hur varumärket själv vill framstå. Vad kalls de två olika sätten.

Associationer- kunduppfattningen. Personlighet- varumärket.

37

Nämn stadierna i Produkt livscykeln. "PLC"

Idé, produkt utveckling, lansering, tillväxt, mognad, nedgång.

38

En produkt har tre nivåer, vilka och vad menas med de olika.

Core, Embodied, Augmented.

39

Nämn klasserna hos en produkt på B2B marknaden.

Equipment, raw materials, components, underhåll, halvfärdiga.

40

Nämn klasserna hos en produkt på B2C marknaden.

Convinence, Shopping, Special.

41

Man sätter ofta upp en produkt i 2 huvudkategorier, vilka?

Durable och non-Durable.

42

Hur ser en produkts utvecklings process ut?

Idea generation
Screening
Buisness/ Market analysing
Product development & Selection
Commercialization

43

Det finns tre typer av produkt utveckling, vilka?

Köpa färdiga produkter ifrån en konkurrent.
Utveckla tillsammans med konkurrenter.
Utveckla självt.

44

Vad är Adoptionsprocessen?

Handlar om hur kunder tar till sig nya produkter.
Kunnskapstadie, övertygelse, beslut, implementering, bekräftelse.

45

Produkt sortimentet brukar delas upp i olika fält, vilka?

Produkt mix, allt hos företaget. Produkt linje, nära relaterade produkter. Produktlinje djup, Alla varianter inom en produktlinje.

46

Hur kan man definiera pris?

Genom Värde, Kvalite och Kostnad.

47

Det finns fyra prissättnings strategier, vilka?

Kostnadsorienterad, efterfrågeorienterad, konkurrensorienterad, värdeorienterad.

48

Till vilka sex externa faktorer tar kunden hänsyn till när man prissätter?

Referenspris, säljsignaler, Prisskyltning, Företagets aktiviteter, Köpsammanhang, rabatter.

49

Nämn ett par andra mål med prissättning än bara vinst och avkastning.

Positionera sig på marknaden. Överleva, undvika priskrig. Samhällsansvar, marknadspenetration och marknadsföringsbaserad.

50

Det finns fem policys när man prissätter, vilka?

Kundfokuseratpris, segmenteringspris, kampanjpris, förlustpris, listpris.

51

När man lanserar nya produkter finns två strategier.

Skimming price, Market penetration.

52

När man prissätter mot B2B marknaden finns det 6 olika sätt att gå tillväga.

Geografi, Förhandling, rabatter, transfer- Olika avdelningar i samma företag. Relationsprissättning, Värde till kunden.

53

Vad är marknadskommunikationens uppgifter?

DRIP. Differentiate, Reinforce, Inform, Persuade.

54

Vilken är akkronymen för den personliga försäljningsprocessen?

AIDA. Awarness, Interest, Desire, Action.

55

Vad kallas den serie av faser en konsument ska gå igenom för att ett köp ska äga rum?

Hierarki av Effekter. "HoE". Medvetenhet, Kunnskap, Gillande, Preferens, Övertygelse, Köp.

56

Det finns tre kommunikations modeller.

Envägs, tvåvägs, Interaktionsmodell.

57

Vad är en Opinionsformare?

Tillhör samma grupp som de påverkar. Deras kunskap är baserad på informell kompetens.

58

Vad är en Opinionsbildare?

Tillhör inte samma grupp som de påverkar. Deras kunskap är baserad på formell kopekens.

59

Vad menas med den Starka teorin?

Det är för att övertala passiva konsumenter till köp. Man använder sig av manipulativa och psykologiska tekniker.

60

Vad menas med den Svaga teorin?

Gneom denna teori ska man upprätthålla medvetenhet och ett lugn hos konsumenten om sin produkt. Man förstärker befintliga attityder. Reklamen ska öka produkt och varumärkesanvändningen.

61

Marknadskommunikationens påverkan kan ses som en Attitydslinje, eller en Attitydscirkel. Vilka tre nivåer påverkar man med den här teorin?

Kunskap, informera, utbilda.
Känslor, addera värde, utveckla en positiv attityd.
Beteende, påverka målgruppens agerande.

Linjen är linjärt genom de tre stegen, medans cirkeln ser till konsumenten och hoppar mellan stegen.

62

Vad är marknadskommunikationens roll?

Skapa positiva attityder mot produkten.

63

Vilka 3 element består marknadskommunikationen av?

Verktyg, Media, Meddelanden.

64

Vilka är de tre viktigaste frågor du behöver kunna svara på för att lyckas med din marknadskommunikation?

Vem vill du nå?
Vilket budskap har du?
Vilka metoder och kanaler ska du använda?

65

Nämn de tre viktigaste delarna inom marknadskommunikationen.

Engagement- vilka kommunikations behov finns?
Audiences- Vilken grupp ska vi kommunicera med.
Responses- Vilket är det önskade resultatet?

66

Meddelanden kan kategorieseras som Produktorienterade, rationella eller Kundorienterade, emotionella. Vilka två typer av meddelanden finns det?

Informationsbaserade- saklig, rationell, produkt. Ofta för hög delaktighets produkter.
Emotionellsbaserade- sensoriska, livsstil, värderingar. Ofta för låg delaktighets produkter.

67

Vilka verktyg fins det inom Marknadskommunikationen?

Advertising, Sales promotion, Public relations, Direct Marketing, Personal Sales.

68

Vad menar man med Promotionmix, som finns inom Marknadskommunikationen?

Vilka Metoder, Redskap, Medier finns det att tillgå när man jobbar med ett meddelande.

69

Vilka kriterier uppfyller de olika verktygen i marknadskommunikationen?

Kontroll, Pris, Trovärdighet, Spridning, Uppgift.

70

Förutom de vanliga kanalerna att framföra sitt budskap finns det sex andra vägar att gå, vilka?

Sponsring, Produkt placering, fältmarknadsföring, Mässor, Viral marketing, Guerila.

71

Vad menas med IMC?

Integrerad Marknads Kommunikation. Det är att all som förmedlas ifrån företaget ska sprida samma budskap. Från personal, brev, varumärket etc.

72

Vilken akronym använder man för att mäta Kommunikationsmålet?

SMART. Specifika, Mätbara, Användbara, Realistiska, Tidsbegränsade.

73

Vilka frågor är viktiga att tänka på inom Marknadskommunikation?

Vem är mottagren, Vad ska sägas, Vilken bild av organisationen skall visas, Hur mycket resurser ska brukas, vilka åtgärder ska mottagern utföra, hur kontrolleras processen och vad uppnåddes.

74

Det finns tre marknadsföringsstrategier, vilka?

Push- använder mellanhänder.
Pull- vänder sig till slutkonsument.
Profile- nå alla betydande aktörer.

75

Vad påverkar kundens uppfattning om vad som ska ingå i distributionen?

Pålitlighet, Tid i transit, Marknadstäckning, Möjlighet för dörr-dörr försäljning, Flexibillitet, Skada, Möjlighet att erbjuda mer än basprodukten.

76

Det finns tre viktiga aspekter att se till när det kommer till distrubitionskanaler, vilka?

Ekonomi- var finns kostnaderna och vinsterna?
Täckning- vart når våra produkter
Kontroll- handlar om att inte förlora kontrollen över produkten, som pris, påverkan och leverans.

77

Vad finns det för fördelar med att använda mellanhänder i sin distribution?

Effektivitet, Specialist service, Tillgänglighet, Tid, Utökat produktsortiment, Ägande.

78

Vilka konflikt relationer dins det i distributions kedjan?

Horisontella- Grossist mot grossist.
Vertikala- Producent- Grossist.
Hybrid- Producent konkurrerar med Detaljister

79

Vilka tre distributionsstrategier finns det?

Direkt- Producent- konsument.
Indirekt- Producent- mellanhand- konsument.
Hybrid- Både och.

80

Vad menas med Distrubitionskanals intensitet?

Intensive Distribution- Produkten finns tillgänglig överallt.
Selektiv Distribution- Placerar produkten på flera ställen men inte överallt. För att få mer kontroll över varumärket och kvalité, etc.
Exklusiv distrubition- Vissa mellanhänder har exklusiv rätt att saluföra produkten.

81

Vad menas med Vertikal integration?

Man köper upp värde kedjan framåt- bakåt.

82

Vad menas med Horisontell integration?

Man köper upp konkurrenter som gör liknande saker.

83

Nämn ett par olika typer av mellanhänder.

Köpman, Franschise, Grossist, Detaljhandel, Internet, Agenter, Distrubitörer.

84

Vad är de fem egenskaperna som beskriver en Tjänst?

Ohållbara- de kan inte lagerföras.
Föränderliga- kvaiten förändras/ gång.
Oskiljaktiga- konsumeras när den produceras.
Imateriella- De går inte att se, känna, lukta, etc på.
Avsaknad av ägarskap- Kunden saknar äganderätt.

85

Vad står de tre P'na för i tjänstemarknadsföringen?

People.
Physical evidence.
Process.

86

Vad står de fyra P'na för?

Product
Price
Place
Promotion

87

Det finns fyra typer av tjänstsprocesser, vilka?

People processing- ex. frisörer.
Possession processing- att ta sig från punkt A-B.
Mental Stimulus Processing- försöker skapa attityder el. beteende. Ex. skola, underhållning.
Informations Processing- hur förmedlas information

88

Vad menas med Service encounter?

En del i tjänsteproduktionen.
High contact service.
Medium contact service.
Low contact service.

89

Det finns tre avgörande inslag i marknadsföring av tjänster, vilka?

Sökegenskaper- hjälper till att utvärdera innan köp
Upplevelseegenskaper- skapa en fantasi
Tilltroegenskaper- svårt att definiera, t.ex kirurgiskt ingrepp.

90

Vad är de fem GAP'en i SERQUAL?

Rör sig om klyftan mellan-
1- kundens förväntan mot företagets uppfattning
2- organisationens uppfattning och kvalitetspecifikationen
3- kvalitetspecifikationen på tjänsten och leveransen av tjänsten.
4- leveransen av tjänsten och extern kommunikation.
5- uplevd service och förväntad service.

91

Vilka tre typer av kunder finns det inom B2B marknaden?

Goverment.
Institution.
Commercial.

92

Vilka egenskaper är viktiga att se till inom B2B marknaden.

Relationer.
Nature of demand.
The buying process.
International dimension.

93

Vilka typer av varor finns det inom B2B marknaden?

Input goods.
Equipment goods.
Supply goods.

94

Vilken köpfas går en B2B kontakt igenom?

Need
Product specifications
Supplier and product search
Evaluation of proposals
Supplier selection
Buy
Evaluation

95

Vad menas med en Decision making unit, "DMU", Och vilka delar finns i den?

Initiator.
User.
Influencers.
Deciders.
Buyers.
Gatekeepers.

96

Det finns tre olika Buyclasses inom B2B marknaden, vilka?

New task- nytt inköp.
Modified rebut- modifierat återköp.
Straight rebut- återköp.

97

Key Account Manager KAM, vad innebär det?

Att en person har att göra med viktiga kunder. Behöver inte vara den största kunden, men viktiga.

98

Inom relationsmarknadsföring så talar man om en relationstrappa, hhur ser den ut?

Prospect- någon som skall övertalas att köpa.
Purchaser- har gjort affärer en gång.
Client- Kontiunerlig kund.
Supporter- gillar dig, passivt stöd.
Advocate-rekommenderar dig till andra.
Partner- starkt beroend av dig.

99

Man talar om fyra olika lojalitets begrepp inom relationsmarknadsföring, vilka?

Emotionell lojalitet.
Pris lojalitet.
Incitaments lojalitet.
Monopol lojalitet.

100

Kundförhållandets livscykel ser ut hur?

Kundförvärv.
Utveckling
Kvarhållande
Nedgång/ avslutande.

101

Nöjdkundindex, NKI står för vad?

Man bygger förtroende, skapar kundnöjdhet och förbättrar relationen.
Bidragande orsaker här är: Kärnprodukter, Support services, teknisk prestanda, kund interaktion, affektiva dimensioner.

102

Värdkedjan handlar om att man vill skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande. Det innehåller design, produktion, marknadsföring etc. Men Porter talade om ytterligare två sfärer, vilka?

Primära aktiviteter:
Inkommande logistik, drift, utgående logistik, marknadsföring och försäljning, service.
Stödjande aktiviteter:
Fast infrastruktur, HR- förvaltning, Teknikutveckling, Upphandling.

103

Customer relationship management "CRM" används i huvudsyfte för att?

Förstå kundernas värde för företaget. Man strävar att behålla gamla kunder, för att det är dyrt att skaffa nya. Det omfattar styrning, organisering och administration av kunder och dess relationer. Man vill förse kunder och säljare med Superior value.

104

Vad menas med Superior Value när man talar om ralationsmarknadsföring?

Det är ytterligare lager över värdekedjan när man lagt ihop den. de olika processerna är för att skapa superior value är:
Innovations processen- skapa nya produkter
Verksamhetsprocessen- leverera förstklassig prestanda och kostnader.
Kundskapande- stödjande processer för att ge ett positivt kassaflöde.