Organisationsteori Flashcards Preview

Företagsekonomi > Organisationsteori > Flashcards

Flashcards in Organisationsteori Deck (42):
1

Beskriv en Organisation

En organisation är ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål.

(sid 13)

2

Beskriv de fyra centrala begreppen som en organisation vilar på.

En organisation består av relationer som upprättas mellan människor, och blir därmed ett socialt konstruerat system.

System är det andra centrala begreppet, vilket syftar på att man är beroende av resurser från omvärlden för att kunna upprätthålla verksamheten.

Det tredje begreppet är att de är medvetet konstruerade.

Det sista centrala begreppet är att en organisation är avsiktligt utformade för att på mest effektiva sätt lösa en uppgift eller för att nå ett mål.

(sid 13)

3

Vad är Effektivitet?

Graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning.

(sid 48)

4

Vad är Mål?

Mål är en beskrivning om ett önskat framtida tillstånd.

(sid 33)

5

Vad är en Vision?

Det är organisationens önskan om dess ideala situation i framtiden.

(sid 34)

6

Vad är Strategi?

Strategin beskriver man som om hur man skall nå målet, eller som vägen mot målet.

(sid 39)

7

Beskriv strategitypen Kostnadsledare.

Strategin är att producera och distribuera produkter/ tjänster till ett så lågt pris som möjligt.

(sid 40)

8

Beskriv strategin Differentiering.

Strategin har som syfte att skapa något unikt inom en bransch och har något som skiljer sig ifrån konkurrenterna.

(sid 40)

9

Beskriv strategin Fokusering.

Organisationen koncentrerar sig på en liten del utav marknaden, t.ex bara företag, man avgränsar sig till en typ utav konsument.

(sid 40)

10

Nämn tre typer utav Strategier.

Kostnadsledare, Differentiering och Fokusering.

(sid 40)

11

Enligt Miles & Snows studie kategoriserar de organisationer inom fyra fält, vilka?

Uppfinnare, dessa vill alltid vara först ute med nya saker.
Analytiker, dessa kollar vad andra gör och kopiera för att bli god tvåa.
Försvarare, vilka gör allt för att behålla sin position på marknaden.
Eftersläntrare, som bara hänger med och förändrar sig när de måste.

(sid 41)

12

Vad är SWOT en akronym för?

Streangths; Starka sidor.
Weaknesses; Svagheter
Oppurtunities; Möjligheter
Threats; Hot

(sid 44)

13

Beskriv de fyra central begreppen inom Balanserad målstyrning.

Finansiella indikationer innebär att mäta avkastning på det egna kapitalet.
Kundperspektivet mäter hur lojala kunderna är, hur stor del utav marknaden man har.
Organisationsinterna produktionsprocesser som innebär att man skall titta på kostnad, tid och effektivitet på produktions processen.
Förmåga att lära sig och växa som tittar på de anställdas trivsel, produktivitet och anknytning till organisationen.

(sid 53)

14

En organisation har en Avsedd strategi, en Formell strategi och inom organisationen finns allt som oftast också en Informell strategi. Beskriv kortfattat hur dessa samverkar för att till slut bli den Förverkligade strategin.

Den formella strategin är organisationens skriftligt formulerade strategier, de informella strategierna växer fram inom organisationen och som inte är explicit nedtecknade med som ändå strävas mot. Dessa framväxande strategier blandas med de formella strategierna och bildar till slut den förverkligade strategin.

(sid 56)

15

Målförkjutning har påvisats inom organisationer, kan du nämna ett par stycken och även nämna de möjligt negativa effekterna utav dess effekt.

Supotimering innebär att en individ jobbar för sitt eget privata bästa.
Optimering utav delmål innebär att man fokuserar på en del i processen så att man tappar bort helheten.
Överdriven regelfokusering kan skapa att man följer reglerna såpass strikt att det inte går att lösa problemet. Dock finns här en trygghet, som går att gömma sig bakom.
Övermätning innebär att man fokuserar på mätbara resultat och fokuserar och det finns en risk att man lägger sitt fulla fokus på bara dessa områden.

(sid61)

16

Företags samhällsansvar har blivit ett centralt begrepp. Beskriv de fyra tidiga definitionerna utav det här begreppet.

1. Ekonomiskt, skafa fram varor soom människor vill ha och behöver.
2. Legalt, hålla sig till lagar och regler.
3. Etiskt, att man håller sig till normer, ramar och regler inom organisationsområdet.
4. Filantropiskt innebär att man skall tillföra något som man inte har direkt nytta av. Kultur, natur eller forskning.

(sid64)

17

Vad är ett Organisationsschema.

Det är en uppställning på hur organisationen ser ut, likt en arkitektritning på ett hus.

(sid 68)

18

Nämn de tre allmänna effekterna på en Organisationsstruktur,

Fokus, avgränsar individens ansvarsområde.
Koordinering, ett system som uppstår vid behov av samordning.
Stabilitet skapar en trygghet för att man vet vad man kommer att jobba med och hur detta skall lösas, till stora delar.

(sid 69)

19

Hur kan man förklara en Formell organisationsstruktur?

Vilka uppgifter måste vi lösa för att förverkliga målet?
Hur ska uppgifterna fördelas?
Hur ska uppgifterna samordnas?
Hur ska beslutsbefogenheten fördelas?

20

Kritisera Taylors scientific management.

Med att alla individer blir specialiserade på att kunna göra en sak väldigt bra, snabbt och effektivt skapas också monotona och tråkiga arbeten. Detta kan leda till alienation och motivationsproblem.

21

Beskriv Gulicks gruppnivås principer.

Huvudprincip 1: Funktionsbaserad gruppering.
1. Man samlar uppgifter utifrån deras Huvudsyfte. En speciell tjänst samlas i samma enhet.
2. Samma kunskap eller teknik samlas i en enhet.

Huvudprincip 2: Marknadsbaserad gruppering.
1. Samma klientel eller användargrupp.
2. Samma geografiska område.

(sid 75)

22

Beskriv vad en Matrisstruktur (internt nätverk) är och hur man målar upp det.

En Matrisstruktur är en sammanslagning utav en funktionsbaserad och en marknadsbaserad indelning. Den består av en Basstruktur, detta är där de anställda hör hemma, och olika projekt.
Kan du inte måla upp den, gå hem och plugga!

(sid 78)

23

Nämn 7 olika sätt att koordinera en organisation.

Ömsesidig anpassning baserad på närhet och översiktlighet.
Direkt tillsyn.
Standardisering av arbetsuppgifter.
Standardisering av resultat.
Standardisering av kunskap.
Standardisering av normer.
Ömsesidig anpassning genom sidordnade och horisentella förbindelser.

(sid 82)

24

Beskriv en centraliserad struktur inom en organisation.

Inom en starkt centraliserad struktur har allt beslutsfattande flyttats uppåt inom hierarkin till toppchefen.

(sid91)

25

Beskriv en decentraliserad struktur inom en organisation.

Inom en starkt decentraliserad struktur flyttas beslutsfattandet nedåt inom hierarkin och avgörs utav den anställda individen.

(sid 91)

26

Vad är en linjeorganisation?

Detta är en beteckning på den formella hierarkin av beslutsmakt. Det innebär att en som sitter över en annan i linjen kan bestämma över den underlydande.

(sid 93)

27

Beskriv en Stab och dess två grundläggande huvudsjäl.

En stab befinner sig vid sidan utav en linjeorganisation men har oftaast ingen hierarkis makt.
Första huvudskälet är att bistå ledningen i styrningen utav organisationen t.ex juridik, ekonomi, strategi o.dyl.
Det andra skälet är att hjälpa till med gemensamma funktioner liksom lön, IT etc.

(sid 93)

28

Nämn fyra sätt en organisation kan styra och kontrollera sina medarbetare på.

Rekrytering, anställer folk som passar in.
Socialisering, får dem att ta till sig normer, antaganden, lojalitet etc.
Disciplinering, uppmuntra anställda att göra som organisationen vill, men även att skrämma dem till att det.
Kontroll, se till genom direkt övervakning att de anställda gör sitt jobb.

(sid 94)

29

Vilka fem huvuddelar inom organisatonsdesign diskuterar Mintzberg att det finns i en organisation?

1. Operativ kärna
2. Mellanchefer
3. Strategisk ledning
4. Teknostruktur
5. Servicestruktur

(sid 99)

30

Vilka är kommunikationens två aktörer?

Sändaren och mottagaren.

(sid 296)

31

Vad är det som kommuniceras?

Ett budskap. Detta budskap kan vara information, idéer, attityder, känslor, skvaller etc.

(sid 296)

32

Beskriv en Kommunikationsprocess.

1. Budskapet som sändaren tänker sig det.
2. Sändaren måste koda budskapet.
3. Sändaren måste välja kanal.
4. Mottagaren måste avkoda informationen.
5. Återkoppling. Detta innebär att mottagaren blir sändare och går därmed genom de fyra stegen.

(sid 297)

33

Nämn ett antal kommunikationskanaler.

Formella rapporter, brev, e-mejl, telefonsamtal, videokonferenser, direktsamtal.

34

Vilken kommunikationskanal är rikast kontra fattigast på information och varför)

Direkt samtal är rikast, för här får man med sig signaler som kroppsspråk och likn.
Formell rapport är minst rik på information.

35

Nämn de tre orsaker som gör att en kanal anses som god på att sprida rik information.

1. Kan överföra många signaler samtidigt.
2. Ger möjlighet till snabb återkoppling.
3. Gör att sändare och mottagare kan vara personliga och anpassa budskapet till varandra.

(sid 299)

36

Nämn fem problem som kan uppstå vid en kommunikation.

1. Det kan uppstå när sändaren ska koda budskapet.
2. Det kan uppstå genom val utav kanal.
3. Det kan uppstå när mottagaren avkodar budskapet.
4. Det kan handla om att man får för mycket information.
5. Det kan handla om opportunistiskt beteende.

(sid 301)

37

Vad är ett opportunistiskt beteende?

Detta är när någon medvetet väljer att hålla inne med information som gör att man försätter sig i en bättre situation.

38

Vad är formell Kommunikation?

Det menas med alla planerade arrangemang och upplägg för informationsförmedling som är relaterade till organisationens hierarkiska styrsystem.

(sid 304)

39

vad är informell kommunikation?

All informations förmedling inom en organisation som står utanför den formella. Detta kan tolkas som djungeltrumman, rykten etc.

(sid 305)

40

Vilka andra funktioner har den informella kommunikationen, kan du nämna fem?

1. Sociala relationer utvecklas.
2. Förtroende och misstro växer fram.
3.Människor socialiseras in i nya miljöer.
4. Här avgörs vem som är "en av oss" eller vem som står utanför.
5. Den är viktig för att utvecklingen utav en gemensam social identitet.

(sid 315)

41

Nämn tre kommunikationsnätverk och beskriv dem kortfattat.

Hjulet. Detta är en starkt centraliserat närverk där allt går igenom en av gruppens medlemmar är mer central än de andra.
Cirkeln kan den enskilda individen kommunicera till grannen närmast till höger och vänster. en decentraliserad form.
Alla kanaler är när all individer kan kommunicera med varandra. Detta är en starkt decentraliserad nätverksform.

(sid 318)

42

Nämn fyra kommunikationsroller och beskriv dem.

Dörrvakt kontrollerar meddelanden som passerar i en kommunikationskanal.
Kosmopolit kommunicerar med omvärlden och förmedlar informationen internt i organisationen.
Förbindelseled (liaison) kopplar samman olika enheter och grupper utan att själva vara medlem av någon.
Opinionsledare påverkar anställdas tänkande och inställning.

(sid 319)