Herb Category Drills Flashcards Preview

Comps 1 prep. > Herb Category Drills > Flashcards

Flashcards in Herb Category Drills Deck (287):
0

Bo He - Menthae Haplocalycis Herba

care

1

Fu Ling - Poria

Drain Dampness

2

Du Huo - Angelicae Pubescentis Radix

Dispel Wind Dampness

3

Qian Hu - Peucedani Radix

Cool and Transform Phlegm Heat

4

(zhi) Ban Xia - Pinelliae Rhizoma Preparatum

Warm & Transform Phlegm Cold

5

Shi Gao - Gypsum Fibrosum

CH - Drain Fire

6

Xing Ren - Armeniacae Semen

Relieve Cough & Wheeze

7

Shui Niu Jiao - Bubali Cornu

CH - Cool the Blood

8

Hou Po - Magnoliae Officinalis Cortex

Aromatic Herbs that Transform Dampness

9

Huang Qin - Scutellariae Radix

CH - Dry Dampness

10

Shan Zha - Crataegi Fructus

Relieve Food Stagnation

11

Chen Pi - Citri Reticulate Pericarpium

Regulate Qi

12

Pu Huang - Typhae Pollen

Stop Bleeding

13

Jin Yin Hua - Lonicerae Flos

CH - Relieve Toxicity

14

Chuan Xiong - Chuanxiong Rhizoma

Invigorate Blood

15

Qing Hao - Artemisiae Annuae Herba

CH from Def

16

Zhi Fu Zi - Aconitit Radix Lateralis Preparata

Warm the Interior & Expel Cold

17

Ren Shen - Ginseng Radix

Tonify Qi

18

Shu Di Huang - Rehmanniae Radix

Tonify the Blood

19

Da Huang - Rehi Radix et Rhizoma

DD - Purgatives

20

Lu Rong - Cervi Cornu Pantotrichum

Tonify Yang

21

Sha Shen - Glehniae Radix

Tonify Yin

22

Shan Zhu Yu - Corni Fructus

Stabilize and Bind

23

Long Gu - Os Draconis/Fossilia Ossis Mastodi

ANchor, Settle and Calm the Spirit

24

Suan Zao Ren - Ziziphi Spinosae Semen

Nourish the Heart & Calm the Spirit

25

She Xiang - Moschus

Aromatic Sub that open the Orifices

26

Huo Ma Ren - Cannabis Semen

DD - Moist Lax

27

Ling Yang Jiao - Saigae Tataricae Cornu

Sub that Extinguish Wind & Stop Tremor
**Extinct or endangered

28

Shi Jun Zi - Quisqualis

expel parasites

29

Bai Fan - Alumen

External Application

30

Gou Teng - Uncariaae Ramulus cum Uncis

Extinguish Wind & Stops Tremor

31

Mu Li - Ostrecae Concha

Anchor, Settle and Calm the Spirit

32

Wu Wei Zi - Schisandrae Fructus

Stabilize and Bind

33

Xi Yang Shen - Panacis Quinquefolii Radix

Tonify Yin

34

Rou Cong Rong - Cistanches Herba

Tonify Yang

35

(zhi) He She Wu - Polygoni Multiflori Radix

Tonify Blood

36

Qian Niu Zi - Pharbitidis Semen

DD - Harsh Expellants
**toxic

37

Dang Shen - Codonopsis Radix

Tonify Qi

38

Rou Gui - Cinnamoni Cortex

Warm the Interior and Expel Cold

39

Ma Huang - Ephedrae Herba

ware

40

Dan Shen - Salviae Miltorrhizae Radix

Invigorate Blood

41

Xian He Cao - Agrimoniae Herba

Stop Bleeding

42

Qing Pi - Citri Reiculatae Viridi Pericarpium

Regulate Qi

43

Shen Qu - Massa Medicata Fermentata

Relieve Food Stagnation

44

Cang Zhu - Atractylodis Rhizoma

Aromatic Herbs that transform Dampness

45

Zi Wan - Asteris Radix

Relieve Cough & Wheezing

46

Zhi Tian Nan Xing - Arisaematis Rhizoma Preparatum

Warm & Transform Phlegm-Cold

47

Chuan Bei Mu - Fritillariae Cirrhosae Bulbus

Cool & Transform Phlegm - Heat

48

Mu Gua - Chaenomelis Frucuts

Dispel Wind Dampness

49

Ze Xie - Alismatis Rhizoma

Drain Dampness

50

Gan Sui - Kansui Radix

DD - Harsh Expellent
**Toxic

51

Yu Li Ren - Pruni Semen

DD - Moist Laxative

52

Mang Xiao - Natrii Sulfas

DD - Purgative

53

Di Gu Pi - Lycii Cortex

CH - from Defiency

54

Huang Lian - Coptidis Rhizoma

CH - Dry Dampness

55

Sheng Di Huang - Rehmanniae Radix

Cool the Blood

56

Zhi Mu - Anemarrhenae Rhizoma

CH - Drain Fire

57

Niu Bang Zi - Arctii Fructus

care

58

Gui Zhi - Cinnamomi Ramulus

ware

59

Zhi Zi - Gardeniae Fructus

CH - Drain Fire

60

Zi Su Ye - Perillae Folium

ware

61

Chan Tui - Cicadae Periostracum

care

62

Dan Zhu Yu - Lophatheri Herba

CH - Drain Fire

63

Xuan Shen - Scophulariae Radix

Cool the Blood

64

Huang Bai - Phellodendri Cortex

CH - Dry Dampness

65

Ban Lan Gen - Isatidis/Baphicacanthis Radix

CH - Relieve Toxicity

66

Bai Wei - Cynanchi Atracti Radix

CH from Def

67

Fan Xie Ye - Sennae Folium

DD - Purgative

68

Da Ji - Knoxiae/Euphorbiae Radix

DD - Harsh Expellant
**toxic

69

Yi Yi Ren - Coicis semen

Drain Dampness

70

Sang Ji Sheng - Taxilli Herba

Dispel Wind-Dampness

71

Zhe Bei Mu - Fritillariae Thundbergii Bulbus

Cool and Transform Phlegm-heat

72

Ba Jie Zi - Sinapsis Semen

Warm and transform Phlegm Cold

73

Kuan Dong Hua - Farfarae Flos

Relieve Cough and Wheeze

74

Huo Xiang - Pogostemonis/Agastanches Herba

Aromatic Herbs that Transform Dampness

75

Mai Ya - Hordei Fructus Germinatus

Relieve Food Stagnation

76

Lian Qiao - Forsythiae Fructus

CH - Releive Toxicity

77

Da Fu Pi - Arecae Pericarpium

Regulate Qi

78

San Qi - Notoginseng Radix

Stop Bleeding

79

Ji Xue Teng - Spatholobi Caulis

Invigorate the Blood

80

Wu Zhu Yu - Evodiae Fructus

Warm the interior and expel cold

81

Tai Zi Shen - pseudostellariae radix

tonify qi

82

Dang Gui - Angelicae Sinensis Radix

tonify blood

83

Bai Ji Tian - Morindae Officinalis Radix

tonify yang

84

mai men dong - ophiopogonis radix

tonify yin

85

wu mei - mume fructus

stabilize and bind

86

ci shi - magnetitum

anchor, settle, and calm the spirit

87

Bai Zi Ren - Platycladi Semen

nourish the HT and clam spirit

88

su he xiang - styrax

aromatic substances that aopen orifices

89

tian ma - gastrodiae rhizoma

substances that extinguissh wind and stop tremor

90

bing lang - arecae semen

expel parasites

91

liu huang - sulfur

eternal aplication

92

He Zi - Chebulae Fructus

stabilize and bind

93

tian men dong - asparigi radix

tonify yin

94

Yi zhi ren - alpiniae oxyphyllae frucus

tonify yang

95

bai shao - paeoniae radix alba

tonify blood

96

Huang Qi - Astragali radix

tonify qi

97

hua jiao - xanthoxyli pericarpium

warm the interior and expel cold

98

yan hu suo - corydalis rhizoma

invigorate blood

99

zhi shi - aurantii fructus imaturus

regulate qi

100

bai ji - bletillae rhizoma

stop bleeding

101

sha ren - amomi fructus

aromatic herbs that transform dampness

102

ji nei jin - gigeriae galli endothelium corneum

relieve food stagnation

103

Jie Geng - platycodi radix

warm and transform phlegm - cold

104

zi su zi - perillae fructus

relieve cough and wheezing

105

wu jia pi - eleutherococci gracilistyli cortex / Acanthopanacis Cortex

Dispel wind dampness

106

gua lou - trichosanthis fructus

cool and transform phlegm-heat

107

Ba Dou - crotonis fructus

DD - harsh expellent
toxic

108

Che Qian Zi - Plantaginis Semen

drain dampness

109

Yin Chai Hu - Stellariae Radix

CH from def

110

Lu Hui - aloe

DD - purgatives

111

long dan cao - gentianae radix

CH - dry dampness

112

Mu Dan Pi - moutan cortex

cool the blood

113

Pu Gong Ying - Taraxaci Herba

CH - relieve toxicity

114

sang ye - mmori folium

care

115

jing jie - schizonepetate herba

ware

116

Xi Gua - citrulli fructus

CH - drain fire

117

Fang Feng - Saposhinikoviae radix

ware

118

Ju Hua - Chrysanthemi Flos

care

119

xia ku cao - prunellae spica

CH - drain fire

120

Zi Cao - arnebia / lithospermi radix

cool blood

121

ku shen - sophorae flavescentis radix

ch - dry dampness

122

bai hua she she cao - hedyotis diffusae herba

ch - relieve toxicity

123

shi wei - pyrossiae flium

drain dampness

124

qin jiao - gentianae macrophyllae radix

dispel wind damp

125

gua lou pi - trichosanthis pericarpium

cool and transform phlegm - heat

126

xuan fu hua - inulae flos

warm and transform phlegm cold

127

ma dou ling - aristolochiae fructus

relieve cough and wheeze

128

bai dou kou - amomi fructus rotundus

aromatic herbs that transform dampness

129

gu ya - setariae (oryzae) fructus germinatus

relieve food stagnation

130

zhi ke - auranti fructus

regulate qi

131

di yu - sanguisorbae radix

stop bleeding

132

yu jin - curcumae radix

invigorate blood

133

xiao hui xiang - foeniculi flos

warm the interior

134

shan yao - dioscoreae radix

tonify qi

135

e jiao - asini corii colla

tonify blood

136

du zhong - eucommiae cortex

tonify yang

137

shi hu - dendrobii herba

tonify yin

138

rou dou kou - myrisicae semen

stabilize and bind

139

zhen zhu - margarita
zhen zhu mu - margarita concha

anchor, settle and calm the spirit

140

yuan zhi - polygalae Radix

nourish the ht and calm the spirit

141

ci ji li - tribuli fructus

extinguish wind and stop tremmor

142

da suan - allii bulbosum (?)

expel parasite

143

she chuang zi - cnidii fructus

external application

144

chun pi - ailanthi cortex

stabilize and bind

145

yu zhu - polygonati odorati rhizoma

tonify yin

146

gu sui bu - drynariae rhizoma

tonify yang

147

gou qi zi - lycii fructus

tonify blood

148

bai zhu - atractylodis rhizoma

tonify qi

149

hu jiao - piperis fructus

warm the interior and expel cold

150

yi mu cao - leonuri herba

invigorate blood

151

huai mi - sophorae floss imaturus

stop bleeding

152

xiang fu - cyperi rhizoma

regulate qi

153

lai fu zi - raphani semen

relieve food stagnation

154

cao dou kou - alpiniae katsumadai semen

aromatic herbs that transform dampness

155

pi pa ye - eriobotryae folium

relieve cough and wheeze

156

bai qian - cynanchi stauntonii rhizoma

warm and transform phlegm-cold

157

gua lou ren - trichosanthis semen

cool and transform phlegm-heat

158

sang zhi - mori ramulus

dispel wind dampness

159

hua shi - talcum

drain dampness

160

bai tou weng - pulsatillae radix

ch - relieve toxicity

161

qin pi - fraxini cortex

dh - dry dampness

162

Lu Gen - phragmitis rhizoma

ch - drain fire

163

man jing zi - viticis fructus

care

164

qiang huo - notopterygii rhizoma seu radix

ware

165

tian hua fen - trichosanthis radix

ch - drain fire

166

xiang ru - moslae herba

ware

167

dan dou chi - sojae semen preparatum

care

168

da qing ye - isatidis folium

ch - relieve toxicity

169

dong kui zi - malvae fructus

drain dampness

170

wei ling xian - clematidis radix

dispel wind dampness

171

zhu ru - bambusae caulis in taeniam

cool and transform phlegm-heat

172

bai bu - stemonae radix

relieve cough and wheezing

173

cao guo - tsaoko fructus

aromatic herbs that transform dampness

174

mu xiang - aucklandia radix

regulate qi

175

ce bai ye - platycladi caucumen

stop bleeding

176

ze lan - lycopi herba

invigorate the blood

177

ding xiang - caryophylli floss

warm the interior and expel cold

178

da zao - jujubae fructus

tonify qi

179

sang shen - mori fructus

tonify blood

180

zi he che - hominis placenta

tonify yang

181

bai he - lilii bulbus

tonify yin

182

lian zi - nelumbinis semen

stabilize and bind

183

shi jue ming - haliotidia concha

extinguish wind and stop tremor

184

qian shi - euryales semen

stabilize and bind

185

mo han lian - ecliptae herba

tonify yin

186

suo yang - cynomorii herba

tonify yang

187

gan cao - glycyrrhizae radix

tonify qi

188

bi ba - piperis longus fructus

warm the interior

189

chi shao - paeoniae radix rubra

invigorate blood

190

ai ye - artemisiae argyi folium

stop bleeding

191

wu yao - linderae radix

regulate qi

192

gao ben - ligustici rhizoma

ware

193

fu ping - spirodelae herba

care

194

jue ming zi - cassiae semen

ch - drain fire

195

zi hua di ding - violae herba

ch - relieve toxicity

196

chen xiang - aquilariae lignum resinatum

regulate qi

197

bai mao gen - imperatae rhizoma

stop bleeding

198

tao ren - presicae semen

invigorate blood

199

gao liang jiang - alpiniae officarum rhizoma

warm interior and expel cold

200

bai bian dou - lablab semen

tonify qi

201

long yan rou - logan arillus

tonify blood

202

ge jie - gecko

tonfiy yang

203

nu zhen zi - ligistri lucidum fructus

tonify yin

204

jin ying zi - rosae laevigatae fructus

stabilize and bind

205

yuan zhi - polygalae radix

nourish the ht and calm the spirit

206

hong hua - carthami flos

invigorate blood

207

bai zhi - angelicae dahuricae radix

ware

208

mu zei - equiseti hiemalis herba

care

209

bai jiang cao - patriniae herba

CH - relieve toxicity

210

deng xin cao - junci medulla

drain dampness

211

hai tong pi - erythrinae cortex

dispel wind damp

212

kun bu - eckloniae thallus

cool and transform phlegm-heat

213

sang bai pi - mori cortex

relieve cough and wheeze

214

chuan lian zi - toosendan fructus

regulate qi

215

da ji - cirsi japonici herba seu radix

stop bleeding

216

e zhu - curcumae rhizoma

invigorate blood

217

gang jiang - zingiberis rhizoma

warm interior and expel cold

218

huang jing - polygonati rhizoma

tonify qi

219

yin yang huo - epimedii herba

tonify yang

220

hei zhi ma - sesami semen nigrum

tonify yin

221

fu pen zi - rubi fructus

stabilize and bind

222

bai jiang can - bombys batryticatus

extinguish wind and stops tremor

223

zi shi ying - fluoritum

anchor, settle and calm spirit

224

xi xin - asari herba

ware

225

zhu ling - polyporus

drain dampness

227

ge gen - puerariae radix

care

228

ma chi xian - portulacae herba

CH relieve toxicity

229

qu mai - dianthi herba

drains dampness

230

can sha - bombycis faeces

dispel wind dampness

231

hai zao - sargassum

cool and transform phlegm-heat

232

tan xiang - santali albi lignum

regulate qi

233

san leng - spargani rhizoma

invigorage blood

234

yi tang - maltosum

tonify qi

235

bu gu zhi - psoraleae fructus

tonify yang

236

gui ban - Testudinis Plastrum

tonify yin

237

bai guo - gingko semen

stabilize and bind

238

he huan pi - albiziae cortex

nourish the HT and calm spirit

239

mu tong - akebiae caulis

drains dampness

240

sheng jiang - zingiberis rhizoma recens

ware

241

chai hu - bupleuri radix

care

242

he ye - nelumbinis folium

CH - relieve toxicity

243

bian xu - polygoni avicularis herba

drains dampness

244

xi xian cao - siegesbeckiae herba

dispel wind dampness

245

ju hong - citri reticulatae exocarpium rubrum

regulate qi

246

ru xiang - olibanum

invigorate blood

247

xian mao - cuculiginis rhizoma

tonify yang

248

bie jia - trionycis carapax

tonify yin

249

fu xiao mai - tritici fructus levis

stabilize and bind

250

shi chang pu - acoritatarinowii rhizoma

aromatic substances that open the orifices

251

cong bai - alii fistulosi bulbus

ware

252

sheng ma - cimicifugae rhizoma

care

253

lu dou - phaseoli radiati semen

CH - relieve toxicity

254

di fu zi - kochiae fructus

drain dampness

255

Qi She - Agkistrodon

dispel wind-dampness

256

mo yao - myrrha

invigorate blood

257

xu duan - dipsaci radix

tonify yang

258

quan xie - scoprio

extinguish wind and stop tremors

259

cang er zi - xanthii fructus

ware

260

bai xian pi - dictamni cortex

CH - relieve toxicity

261

dong gua zi - benincasae semen

drain dampness

262

Bai Hua She - bungarus

dispel wind dampness

263

nui xi - achyranthis bidentatae rhizoma

invigorate blood

264

tu su zi - cuscutae semen

tonify yang

265

hu po - succinum

anchor, settle and calm the spirit

266

xin yi hua - magnoliae flos

ware

267

shan dou gen - sophorae tonkinensis radix

CH - relieve toxicity

268

Bei Xie - dioscoreaae hupoglaucae rhizoma

drain dampness

aka bi xie

269

chuan niu xi - cyathulae radix

invigorate blood

270

hu lu ba - trigonellae semen

tonify yang

271

wu gong - scolopendra

extinguish wind and stops tremor

272

tu fu ling - smilacis glabrae rhizoma

CH - relieve toxicity

273

yin chen hao - artemisiae scopariae herba

drain dampness

274

wu ling zhi - trogopterori faeces

invigorate blood

275

dong chong xia cao - cordyceps

tonify yang

276

she gan - belamcandae rhizoma

CH - relieve toxicity

277

han fang ji - stephaniae tetrandrae radix

drain dampness

278

wang bu liu xing - vaccariae semen

invigorate blood

279

gou ji - cibotii rhizoma

tonify yang

280

dai zhe shi - haematitum

extinguish wind and stop tremor

281

Fu Ling Pi - poria

drain dampness

282

he tao ren - juglandis semen

tonfiy yang

283

fu shen - poria

drain dampness

284

ye jiao teng - polyfoni multiflori caulis

nourish the HT and calme spirit

285

chi fu ling - poria rubrum

drain dampnes

286

di long - pheretima

extinguish wind and stops tremor

287

niu huaang - bovis calculus

aromatic substances that open orifices
**extinct or endangered