herbs that tonify the yang Flashcards Preview

herbs 3 > herbs that tonify the yang > Flashcards

Flashcards in herbs that tonify the yang Deck (29):
1

ge jie

gecko

2

rou cong rong

cistanches herba

3

yin yang huo

epimedii herba

4

ba ji tian

morindae officinalis radix

5

bu gu zhi

psoraleae fructus

6

yi zhi ren

alpiniae oxyphyllae fructus

7

xian mao

curculinginis rhizoma

8

du zhong

eucommiae cortex

9

xu duan

dipsaci radix

10

gu sui bu

drynariae rhizoma

11

tu si zi

cuscutae semen

12

zi he che

hominis placenta

13

hu lu ba

trigonellae semen

14

suo yang

cynomorii herba

15

dong chong xia cao

cordyceps

16

gou ji

cibotii rhizoma

17

he tao ren / hu tao ren

juglandis semen

18

augment essence

ge jie
rou cong rong
yin yang huo
ba ji tian
zi he che
suo yang

19

strengthen sinews and bones

yin yang huo
ba ji tian
xian mao
du zhong
xu duan (initial and recovery)
gu sui bu (initial and recovery)
gou ji

20

grasp LU qi

ge jie
bu gu zhi
zi he che
dong chong xia cao
he tao ren / hu tao ren

21

expel w/d/c

yin yang huo
ba ji tian
xian mao
hu lu ba
gou ji

22

tonify yin and yang

du zhong
tu si zi
suo yang
dong chong xia cao

23

stabilize/bind

bu gu zhi
yi zhi ren
tu si zi
gou ji

24

moisten intestines

rou cong rong
suo yang
he tao ren / hu tao ren

25

affect SP (diarrhea)

bu gu zhi
yi zhi ren
tu si zi

26

calm fetus

du zhong
xu duan
tu si zi

27

brighten vision

tu si zi

28

dizziness/headache/HTN

du zhong

29

warm womb

rou cong rong