Hva er et prosjekt? (Forelesning) Flashcards Preview

BED-2042 Prosjektstyring > Hva er et prosjekt? (Forelesning) > Flashcards

Flashcards in Hva er et prosjekt? (Forelesning) Deck (19)
Loading flashcards...
1

Definisjon: Oppdragsgiver

Den som etablerer prosjektet ut fra et behov for endring - kalles ofte en basisorganisasjon.

2

Definisjon: Prosjekteier

Den som ivaretar prosjektet på vegne av oppdragsgiver.

3

Definisjon: Prosjektorganisasjon

Den enheten som gjennomfører prosjektet.

4

Definisjon: Prosjektleder

Den i prosjektorganisasjonen som er ansvarlig for at målet med prosjektet oppnås.

5

Definisjon: Prosjektstyring

Verktøy og prosesser i gjennomføringen av prosjekter.

Prosjektstyring = Målsetting, planlegging, gjennomføring og oppfølging av ett prosjekt.

6

Definisjon: Prosjekt

"Et prosjekt er en midlertidig organisasjon, som innenfor avgrensede tids- og ressursrammer skal gjennomføre en engangsoppgave som skal skape merverdi for oppdragsgiver.

7

Kjennetegn ved prosjekt:

- mer eller mindre unik engangsoppgave.
- organiseres som en egen midlertidig enhet.
- når gitte mål under klare tids- og ressursrammer.
- krever ulike typer ressurser og kompetanse.
- medfører som oftest endring.

8

Hvilke 4 hovedtyper av prosjekter finner vi i S&V?

- Utviklingsprosjekt (produktutvikling)
- Endringsprosjekt (fusjon og sånt)
- Leveranseprosjekt (entrepenør leverer et byggeprodukt)
- Arrangementsprosjekt (festival, konsert osv.)

9

Forklar: Obengs prosjektmatrise.

Viser en inndeling i fire typer prosjekter basert på "Vet/vet ikke hvordan/hva".
Lukket: "Vet hvordan, vet hva". (Følge oppskriften)
Halvlukket: "Vet ikke hvordan, vet hva". (Søken)
Halvåpent: "Vet hvordan, vet ikke hva". (Lage film)
Åpent: "Vet ikke hvordan, vet ikke hva". (Vandre i tåka).

10

Forklar: "Prosjekter organiseres som egen enhet".

- Prosjekt er en midlertidig organisasjon, og legges ned når målet er nådd.
- Organiseringen tilpasses til den oppgaven som skal løses (feks størrelse, tid, type, kompleksitet).
Valg som må tas mtp organisering: Grad av frihet fra moderorganisasjonen (ekstern org.). Nødvendige roller i prosjektet, ansvar og myndighet (intern org.).

11

Forklar: Prosjektmål/Milepæl/Formål

Prosjektmål: spør HVA skal være det konkrete resultatet av prosjektet (feks. et nytt studenthus)
Milepæl: er et delmål på veien. (feks. finansiering er på plass. byggingen begynner. reisverket er satt opp).
Formål (effektmål): spør HVORFOR - hvilken hensikt skal prosjektet ha for hvem. (feks. å gi studentene et sted å samles).

Prosjektleder må ha både prosjektmål og formål i fokus.

12

Forklar: Prosjekt-trekanten (Jerntriangel)

Man må balansere de tre innsatsfaktorene tid, kostnad og kvalitet for å nå et godt resultat.

13

Forklar: Utfordringer ved å lede et prosjekt

- Ulik utdanning, ulike begreper.
- Ulike avdelinger har ulik kultur, og ulik måte å gjøre ting.
- Prosjektleder må kunne LEDE, ikke bare kunne fag.
- Leder må utvikle teamet og ha team-spirit.
- Leder må ha klare avtaler om bruk av personer.

14

Forklar: Hvor(for) benytte prosjekt?

- Stor fleksibilitet. Skreddersy gjennomføringen etter oppgaven.
- Klar styring.
- Bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse.
- Skille ut spesielt viktige eller risikofylte oppgaver fra basisorganisasjonen.
- Utføre oppgaven i samarbeid med andre organisasjoner.

15

Forklar: Begrepspar i forholdet mellom prosjekt og basisorganisasjonen.

Unik/Gjentagende oppgave
Tidsavgrenset/Kontinuerlig
Drastisk/Gradvis endring
Ambisiøse/Balanserte mål
Midlertidige/Faste ressurser
Fleksibilitet/Stabilitet
Målorientert/Kostnadseffektivitet
Oppgavekultur/Rollekultur
Usikkerhet og risiko/Erfaring.

16

Forklar: Prosjekters livssyklus (ulikefaser i prosjektprosessen)

Før - Sonderingsstadiet (Idéskaping, definering, utvikling, strategi, risikoanalyse, finansiering+)
Under - Prosjektstadiet (Teambygging, grovplanlegging, detaljplanlegging, ledelse, oppfølging, milepæler, kommunikasjon+)
Etter - Gevinstrealiseringsstadiet (sluttrapport, dokumentasjon, læring, erfaringsoverføring+)

17

Definisjon: Prosjektledelse

Prosjektstyring + prosjektorganisering og ledelse

18

Definisjon: Lederskap

Oppnå resultater gjennom andres arbeid. Få mennesker med ulik kompetanse til å dra i samme retning.

19

Forklar: SOLA

Styring
Organisering
Ledelse
Arbeidsform