Imperative Tense Flashcards Preview

Italian Verbs > Imperative Tense > Flashcards

Flashcards in Imperative Tense Deck (297)
Loading flashcards...
1
Conjugate in the imperative tense:

avere
to have

avere
(imperative)

 • abbi tu
 • abbia lui, lei
 • abbiamo noi
 • abbiate voi
 • abbiano loro

2
Conjugate in the imperative tense:

essere
to be

essere
(imperative)

 • sii tu
 • sia lui, lei
 • siamo noi
 • siate voi
 • siano loro

3
Conjugate in the imperative tense:

fare
to do

fare
(imperative)

 • fai, fa' tu
 • faccia lui, lei
 • facciamo noi
 • fate voi
 • facciano loro

4
Conjugate in the imperative tense:

andare
to go

andare
(imperative)

 • vai, va' tu
 • vada lui, lei
 • andiamo noi
 • andate voi
 • vadano loro

5
Conjugate in the imperative tense:

potere
to be able to

potere
(imperative)

6
Conjugate in the imperative tense:

dare
to give

dare
(imperative)

 • dai, da', dà tu
 • dia lui, lei
 • diamo noi
 • date voi
 • diano loro

7
Conjugate in the imperative tense:

volere
to want

volere
(imperative)

 • vuoi tu
 • voglia lui, lei
 • vogliamo noi
 • vogliate voi
 • vogliano loro

8
Conjugate in the imperative tense:

venire
to come

venire
(imperative)

 • vieni tu
 • venga lui, lei
 • veniamo noi
 • venite voi
 • vengano loro

9
Conjugate in the imperative tense:

dovere
to have to

dovere
(imperative)

10
Conjugate in the imperative tense:

stare
to stay, to be

stare
(imperative)

 • sta, stai, sta' tu
 • stia lui, lei
 • stiamo noi
 • state voi
 • stiano loro

11
Conjugate in the imperative tense:

dire
to say

dire
(imperative)

 • dì, di' tu
 • dica lui, lei
 • diciamo noi
 • dite voi
 • dicano loro

12
Conjugate in the imperative tense:

sapere
to know

sapere
(imperative)

 • sappi tu
 • sappia lui, lei
 • sappiamo noi
 • sapete voi
 • sappiano loro

13
Conjugate in the imperative tense:

vedere
to see

vedere
(imperative)

 • vedi tu
 • veda lui, lei
 • vediamo noi
 • vedete voi
 • vedano loro

14
Conjugate in the imperative tense:

mangiare
to eat

mangiare
(imperative)

 • mangia tu
 • mangi lui, lei
 • mangiamo noi
 • mangiate voi
 • mangino loro

15
Conjugate in the imperative tense:

parlare
to talk

parlare
(imperative)

 • parla tu
 • parli lui, lei
 • parliamo noi
 • parlate voi
 • parlino loro

16
Conjugate in the imperative tense:

uscire
to go out, to get out, to exit

uscire
(imperative)

 • esci tu
 • esca lui, lei
 • usciamo noi
 • uscite voi
 • escano loro

17
Conjugate in the imperative tense:

prendere
to take

prendere
(imperative)

 • prendi tu
 • prenda lui, lei
 • prendiamo noi
 • prendete voi
 • prendano loro

18
Conjugate in the imperative tense:

piacere
to be liked

piacere
(imperative)

 • piaci tu
 • piaccia lui, lei
 • piacciamo noi
 • piacete voi
 • piacciano loro

19
Conjugate in the imperative tense:

leggere
to read

leggere
(imperative)

 • leggi tu
 • legga lui, lei
 • leggiamo noi
 • leggete voi
 • leggano loro

20
Conjugate in the imperative tense:

amare
to love

amare
(imperative)

 • ama tu
 • ami lui, lei
 • amiamo noi
 • amate voi
 • amino loro

21
Conjugate in the imperative tense:

bere
to drink

bere
(imperative)

 • bevi tu
 • beva lui, lei
 • beviamo noi
 • bevete voi
 • bevano loro

22
Conjugate in the imperative tense:

finire
to finish, to end

finire
(imperative)

 • finisci tu
 • finisca lui, lei
 • finiamo noi
 • finite voi
 • finiscano loro

23
Conjugate in the imperative tense:

capire
to understand

capire
(imperative)

 • capisci tu
 • capisca lui, lei
 • capiamo noi
 • capite voi
 • capiscano loro

24
Conjugate in the imperative tense:

arrivare
to arrive

arrivare
(imperative)

 • arriva tu
 • arrivi lui, lei
 • arriviamo noi
 • arrivate voi
 • arrivino loro

25
Conjugate in the imperative tense:

scrivere
to write

scrivere
(imperative)

 • scrivi tu
 • scriva lui, lei
 • scriviamo noi
 • scrivete voi
 • scrivano loro

26
Conjugate in the imperative tense:

mettere
to put

mettere
(imperative)

 • metti tu
 • metta lui, lei
 • mettiamo noi
 • mettete voi
 • mettano loro

27
Conjugate in the imperative tense:

partire
to leave

partire
(imperative)

 • parti tu
 • parta lui, lei
 • partiamo noi
 • partite voi
 • partano loro

28
Conjugate in the imperative tense:

rimanere
to stay, to remain

rimanere
(imperative)

 • rimani tu
 • rimanga lui, lei
 • rimaniamo noi
 • rimanete voi
 • rimangano loro

29
Conjugate in the imperative tense:

dormire
to sleep

dormire
(imperative)

 • dormi tu
 • dorma lui, lei
 • dormiamo noi
 • dormite voi
 • dormano loro

30
Conjugate in the imperative tense:

vivere
to live

vivere
(imperative)

 • vivi tu
 • viva lui, lei
 • viviamo noi
 • vivete voi
 • vivano loro