Imperfect Tense Flashcards Preview

Italian Verbs > Imperfect Tense > Flashcards

Flashcards in Imperfect Tense Deck (297)
Loading flashcards...
1
Conjugate in the imperfect tense:

avere
to have

avere
(imperfect tense)

 • io avevo
 • tu avevi
 • lui, lei aveva
 • noi avevamo
 • voi avevate
 • loro avevano

2
Conjugate in the imperfect tense:

essere
to be

essere
(imperfect tense)

 • io ero
 • tu eri
 • lui, lei era
 • noi eravamo
 • voi eravate
 • loro erano

3
Conjugate in the imperfect tense:

fare
to do

fare
(imperfect tense)

 • io facevo
 • tu facevi
 • lui, lei faceva
 • noi facevamo
 • voi facevate
 • loro facevano

4
Conjugate in the imperfect tense:

andare
to go

andare
(imperfect tense)

 • io andavo
 • tu andavi
 • lui, lei andava
 • noi andavamo
 • voi andavate
 • loro andavano

5
Conjugate in the imperfect tense:

potere
to be able to

potere
(imperfect tense)

 • io potevo
 • tu potevi
 • lui, lei poteva
 • noi potevamo
 • voi potevate
 • loro potevano

6
Conjugate in the imperfect tense:

dare
to give

dare
(imperfect tense)

 • io davo
 • tu davi
 • lui, lei dava
 • noi davamo
 • voi davate
 • loro davano

7
Conjugate in the imperfect tense:

volere
to want

volere
(imperfect tense)

 • io volevo
 • tu volevi
 • lui, lei voleva
 • noi volevamo
 • voi volevate
 • loro volevano

8
Conjugate in the imperfect tense:

venire
to come

venire
(imperfect tense)

 • io venivo
 • tu venivi
 • lui, lei veniva
 • noi venivamo
 • voi venivate
 • loro venivano

9
Conjugate in the imperfect tense:

dovere
to have to

dovere
(imperfect tense)

 • io dovevo
 • tu dovevi
 • lui, lei doveva
 • noi dovevamo
 • voi dovevate
 • loro dovevano

10
Conjugate in the imperfect tense:

stare
to stay, to be

stare
(imperfect tense)

 • io stavo
 • tu stavi
 • lui, lei stava
 • noi stavamo
 • voi stavate
 • loro stavano

11
Conjugate in the imperfect tense:

dire
to say

dire
(imperfect tense)

 • io dicevo
 • tu dicevi
 • lui, lei diceva
 • noi dicevamo
 • voi dicevate
 • loro dicevano

12
Conjugate in the imperfect tense:

sapere
to know

sapere
(imperfect tense)

 • io sapevo
 • tu sapevi
 • lui, lei sapeva
 • noi sapevamo
 • voi sapevate
 • loro sapevano

13
Conjugate in the imperfect tense:

vedere
to see

vedere
(imperfect tense)

 • io vedevo
 • tu vedevi
 • lui, lei vedeva
 • noi vedevamo
 • voi vedevate
 • loro vedevano

14
Conjugate in the imperfect tense:

mangiare
to eat

mangiare
(imperfect tense)

 • io mangiavo
 • tu mangiavi
 • lui, lei mangiava
 • noi mangiavamo
 • voi mangiavate
 • loro mangiavano

15
Conjugate in the imperfect tense:

parlare
to talk

parlare
(imperfect tense)

 • io parlavo
 • tu parlavi
 • lui, lei parlava
 • noi parlavamo
 • voi parlavate
 • loro parlavano

16
Conjugate in the imperfect tense:

uscire
to go out, to get out, to exit

uscire
(imperfect tense)

 • io uscivo
 • tu uscivi
 • lui, lei usciva
 • noi uscivamo
 • voi uscivate
 • loro uscivano

17
Conjugate in the imperfect tense:

prendere
to take

prendere
(imperfect tense)

 • io prendevo
 • tu prendevi
 • lui, lei prendeva
 • noi prendevamo
 • voi prendevate
 • loro prendevano

18
Conjugate in the imperfect tense:

piacere
to be liked

piacere
(imperfect tense)

 • io piacevo
 • tu piacevi
 • lui, lei piaceva
 • noi piacevamo
 • voi piacevate
 • loro piacevano

19
Conjugate in the imperfect tense:

leggere
to read

leggere
(imperfect tense)

 • io leggevo
 • tu leggevi
 • lui, lei leggeva
 • noi leggevamo
 • voi leggevate
 • loro leggevano

20
Conjugate in the imperfect tense:

amare
to love

amare
(imperfect tense)

 • io amavo
 • tu amavi
 • lui, lei amava
 • noi amavamo
 • voi amavate
 • loro amavano

21
Conjugate in the imperfect tense:

bere
to drink

bere
(imperfect tense)

 • io bevevo
 • tu bevevi
 • lui, lei beveva
 • noi bevevamo
 • voi bevevate
 • loro bevevano

22
Conjugate in the imperfect tense:

finire
to finish, to end

finire
(imperfect tense)

 • io finivo
 • tu finivi
 • lui, lei finiva
 • noi finivamo
 • voi finivate
 • loro finivano

23
Conjugate in the imperfect tense:

capire
to understand

capire
(imperfect tense)

 • io capivo
 • tu capivi
 • lui, lei capiva
 • noi capivamo
 • voi capivate
 • loro capivano

24
Conjugate in the imperfect tense:

arrivare
to arrive

arrivare
(imperfect tense)

 • io arrivavo
 • tu arrivavi
 • lui, lei arrivava
 • noi arrivavamo
 • voi arrivavate
 • loro arrivavano

25
Conjugate in the imperfect tense:

scrivere
to write

scrivere
(imperfect tense)

 • io scrivevo
 • tu scrivevi
 • lui, lei scriveva
 • noi scrivevamo
 • voi scrivevate
 • loro scrivevano

26
Conjugate in the imperfect tense:

mettere
to put

mettere
(imperfect tense)

 • io mettevo
 • tu mettevi
 • lui, lei metteva
 • noi mettevamo
 • voi mettevate
 • loro mettevano

27
Conjugate in the imperfect tense:

partire
to leave

partire
(imperfect tense)

 • io partivo
 • tu partivi
 • lui, lei partiva
 • noi partivamo
 • voi partivate
 • loro partivano

28
Conjugate in the imperfect tense:

rimanere
to stay, to remain

rimanere
(imperfect tense)

 • io rimanevo
 • tu rimanevi
 • lui, lei rimaneva
 • noi rimanevamo
 • voi rimanevate
 • loro rimanevano

29
Conjugate in the imperfect tense:

dormire
to sleep

dormire
(imperfect tense)

 • io dormivo
 • tu dormivi
 • lui, lei dormiva
 • noi dormivamo
 • voi dormivate
 • loro dormivano

30
Conjugate in the imperfect tense:

vivere
to live

vivere
(imperfect tense)

 • io vivevo
 • tu vivevi
 • lui, lei viveva
 • noi vivevamo
 • voi vivevate
 • loro vivevano