Imperfect Tense Flashcards Preview

Italian Verbs > Imperfect Tense > Flashcards

Flashcards in Imperfect Tense Deck (297):
1

avere
to have

avere
(imperfect tense)

 • io avevo
 • tu avevi
 • lui, lei aveva
 • noi avevamo
 • voi avevate
 • loro avevano

2

essere
to be

essere
(imperfect tense)

 • io ero
 • tu eri
 • lui, lei era
 • noi eravamo
 • voi eravate
 • loro erano

3

fare
to do

fare
(imperfect tense)

 • io facevo
 • tu facevi
 • lui, lei faceva
 • noi facevamo
 • voi facevate
 • loro facevano

4

andare
to go

andare
(imperfect tense)

 • io andavo
 • tu andavi
 • lui, lei andava
 • noi andavamo
 • voi andavate
 • loro andavano

5

potere
to be able to

potere
(imperfect tense)

 • io potevo
 • tu potevi
 • lui, lei poteva
 • noi potevamo
 • voi potevate
 • loro potevano

6

dare
to give

dare
(imperfect tense)

 • io davo
 • tu davi
 • lui, lei dava
 • noi davamo
 • voi davate
 • loro davano

7

volere
to want

volere
(imperfect tense)

 • io volevo
 • tu volevi
 • lui, lei voleva
 • noi volevamo
 • voi volevate
 • loro volevano

8

venire
to come

venire
(imperfect tense)

 • io venivo
 • tu venivi
 • lui, lei veniva
 • noi venivamo
 • voi venivate
 • loro venivano

9

dovere
to have to

dovere
(imperfect tense)

 • io dovevo
 • tu dovevi
 • lui, lei doveva
 • noi dovevamo
 • voi dovevate
 • loro dovevano

10

stare
to stay, to be

stare
(imperfect tense)

 • io stavo
 • tu stavi
 • lui, lei stava
 • noi stavamo
 • voi stavate
 • loro stavano

11

dire
to say

dire
(imperfect tense)

 • io dicevo
 • tu dicevi
 • lui, lei diceva
 • noi dicevamo
 • voi dicevate
 • loro dicevano

12

sapere
to know

sapere
(imperfect tense)

 • io sapevo
 • tu sapevi
 • lui, lei sapeva
 • noi sapevamo
 • voi sapevate
 • loro sapevano

13

vedere
to see

vedere
(imperfect tense)

 • io vedevo
 • tu vedevi
 • lui, lei vedeva
 • noi vedevamo
 • voi vedevate
 • loro vedevano

14

mangiare
to eat

mangiare
(imperfect tense)

 • io mangiavo
 • tu mangiavi
 • lui, lei mangiava
 • noi mangiavamo
 • voi mangiavate
 • loro mangiavano

15

parlare
to talk

parlare
(imperfect tense)

 • io parlavo
 • tu parlavi
 • lui, lei parlava
 • noi parlavamo
 • voi parlavate
 • loro parlavano

16

uscire
to go out, to get out, to exit

uscire
(imperfect tense)

 • io uscivo
 • tu uscivi
 • lui, lei usciva
 • noi uscivamo
 • voi uscivate
 • loro uscivano

17

prendere
to take

prendere
(imperfect tense)

 • io prendevo
 • tu prendevi
 • lui, lei prendeva
 • noi prendevamo
 • voi prendevate
 • loro prendevano

18

piacere
to be liked

piacere
(imperfect tense)

 • io piacevo
 • tu piacevi
 • lui, lei piaceva
 • noi piacevamo
 • voi piacevate
 • loro piacevano

19

leggere
to read

leggere
(imperfect tense)

 • io leggevo
 • tu leggevi
 • lui, lei leggeva
 • noi leggevamo
 • voi leggevate
 • loro leggevano

20

amare
to love

amare
(imperfect tense)

 • io amavo
 • tu amavi
 • lui, lei amava
 • noi amavamo
 • voi amavate
 • loro amavano

21

bere
to drink

bere
(imperfect tense)

 • io bevevo
 • tu bevevi
 • lui, lei beveva
 • noi bevevamo
 • voi bevevate
 • loro bevevano

22

finire
to finish, to end

finire
(imperfect tense)

 • io finivo
 • tu finivi
 • lui, lei finiva
 • noi finivamo
 • voi finivate
 • loro finivano

23

capire
to understand

capire
(imperfect tense)

 • io capivo
 • tu capivi
 • lui, lei capiva
 • noi capivamo
 • voi capivate
 • loro capivano

24

arrivare
to arrive

arrivare
(imperfect tense)

 • io arrivavo
 • tu arrivavi
 • lui, lei arrivava
 • noi arrivavamo
 • voi arrivavate
 • loro arrivavano

25

scrivere
to write

scrivere
(imperfect tense)

 • io scrivevo
 • tu scrivevi
 • lui, lei scriveva
 • noi scrivevamo
 • voi scrivevate
 • loro scrivevano

26

mettere
to put

mettere
(imperfect tense)

 • io mettevo
 • tu mettevi
 • lui, lei metteva
 • noi mettevamo
 • voi mettevate
 • loro mettevano

27

partire
to leave

partire
(imperfect tense)

 • io partivo
 • tu partivi
 • lui, lei partiva
 • noi partivamo
 • voi partivate
 • loro partivano

28

rimanere
to stay, to remain

rimanere
(imperfect tense)

 • io rimanevo
 • tu rimanevi
 • lui, lei rimaneva
 • noi rimanevamo
 • voi rimanevate
 • loro rimanevano

29

dormire
to sleep

dormire
(imperfect tense)

 • io dormivo
 • tu dormivi
 • lui, lei dormiva
 • noi dormivamo
 • voi dormivate
 • loro dormivano

30

vivere
to live

vivere
(imperfect tense)

 • io vivevo
 • tu vivevi
 • lui, lei viveva
 • noi vivevamo
 • voi vivevate
 • loro vivevano

31

conoscere
to know

conoscere
(imperfect tense)

 • io conoscevo
 • tu conoscevi
 • lui, lei conosceva
 • noi conoscevamo
 • voi conoscevate
 • loro conoscevano

32

sentire
to feel, to hear

sentire
(imperfect tense)

 • io sentivo
 • tu sentivi
 • lui, lei sentiva
 • noi sentivamo
 • voi sentivate
 • loro sentivano

33

studiare
to study

studiare
(imperfect tense)

 • io studiavo
 • tu studiava
 • lui, lei studiava
 • noi studiavamo
 • voi studiavate
 • loro studiavano

34

giocare
to play

giocare
(imperfect tense)

 • io giocavo
 • tu giocavi
 • lui, lei giocava
 • noi giocavamo
 • voi giocavate
 • loro giocavano

35

cuocere
to cook

cuocere
(imperfect tense)

 • io cuocevo
 • tu cuocevi
 • lui, lei cuoceva
 • noi cuocevamo
 • voi cuocevate
 • loro cuocevano

36

chiedere
to ask

chiedere
(imperfect tense)

 • io chiedevo
 • tu chiedevi
 • lui, lei chiedeva
 • noi chiedevamo
 • voi chiedevate
 • loro chiedevano

37

trovare
to find

trovare
(imperfect tense)

 • io trovavo
 • tu trovavi
 • lui, lei trovava
 • noi trovavamo
 • voi trovavate
 • loro trovavano

38

credere
to believe, to think

credere
(imperfect tense)

 • io credevo
 • tu credevi
 • lui, lei credeva
 • noi credevamo
 • voi credevate
 • loro credevano

39

aprire
to open

aprire
(imperfect tense)

 • io aprivo
 • tu aprivi
 • lui, lei apriva
 • noi aprivamo
 • voi aprivate
 • loro aprivano

40

lavorare
to work

lavorare
(imperfect tense)

 • io lavoravo
 • tu lavoravi
 • lui, lei lavorava
 • noi lavoravamo
 • voi lavoravate
 • loro lavoravano

41

pensare
to think

pensare
(imperfect tense)

 • io pensavo
 • tu pensavi
 • lui, lei pensava
 • noi pensavamo
 • voi pensavate
 • loro pensavano

42

chiamare
to call

chiamare
(imperfect tense)

 • io chiamavo
 • tu chiamavi
 • lui, lei chiamava
 • noi chiamavamo
 • voi chiamavate
 • loro chiamavano

43

tenere
to hold

tenere
(imperfect tense)

 • io tenevo
 • tu tenevi
 • lui, lei teneva
 • noi tenevamo
 • voi tenevate
 • loro tenevano

44

guardare
to look, to watch

guardare
(imperfect tense)

 • io guardavo
 • tu guardavi
 • lui, lei guardava
 • noi guardavamo
 • voi guardavate
 • loro guardavano

45

tornare
to return, to go back

tornare
(imperfect tense)

 • io tornavo
 • tu tornavi
 • lui, lei tornava
 • noi tornavamo
 • voi tornavate
 • loro tornavano

46

preferire
to prefer

preferire
(imperfect tense)

 • io preferivo
 • tu preferivi
 • lui, lei preferiva
 • noi preferivamo
 • voi preferivate
 • loro preferivano

47

correre
to run

correre
(imperfect tense)

 • io correvo
 • tu correvi
 • lui, lei correva
 • noi correvamo
 • voi correvate
 • loro correvano

48

salire
to go up

salire
(imperfect tense)

 • io salivo
 • tu salivi
 • lui, lei saliva
 • noi salivamo
 • voi salivate
 • loro salivano

49

comprare
to buy

comprare
(imperfect tense)

 • io compravo
 • tu compravi
 • lui, lei comprava
 • noi compravamo
 • voi compravate
 • loro compravano

50

morire
to die

morire
(imperfect tense)

 • io morivo
 • tu morivi
 • lui, lei moriva
 • noi morivamo
 • voi morivate
 • loro morivano

51

aspettare
to wait

aspettare
(imperfect tense)

 • io aspettavo
 • tu aspettavi
 • lui, lei aspettava
 • noi aspettavamo
 • voi aspettavate
 • loro aspettavano

52

cercare
to look for

cercare
(imperfect tense)

 • io cercavo
 • tu cercavi
 • lui, lei cercava
 • noi cercavamo
 • voi cercavate
 • loro cercavano

53

nascere
to be born

nascere
(imperfect tense)

 • io nascevo
 • tu nascevi
 • lui, lei nasceva
 • noi nascevamo
 • voi nascevate
 • loro nascevano

54

perdere
to lose

perdere
(imperfect tense)

 • io perdevo
 • tu perdevi
 • lui, lei perdeva
 • noi perdevamo
 • voi perdevate
 • loro perdevano

55

passare
to pass

passare
(imperfect tense)

 • io passavo
 • tu passavi
 • lui, lei passava
 • noi passavamo
 • voi passavate
 • loro passavano

56

cantare
to sing

cantare
(imperfect tense)

 • io cantavo
 • tu cantavi
 • lui, lei cantava
 • noi cantavamo
 • voi cantavate
 • loro cantavano

57

cominciare
to start

cominciare
(imperfect tense)

 • io cominciavo
 • tu cominciavi
 • lui, lei cominciava
 • noi cominciavamo
 • voi cominciavate
 • loro cominciavano

58

ascoltare
to listen

ascoltare
(imperfect tense)

 • io ascoltavo
 • tu ascoltavi
 • lui, lei ascoltava
 • noi ascoltavamo
 • voi ascoltavate
 • loro ascoltavano

59

decidere
to decide

decidere
(imperfect tense)

 • io decidevo
 • tu decidevi
 • lui, lei decideva
 • noi decidevamo
 • voi decidevate
 • loro decidevano

60

riuscire
to succeed

riuscire
(imperfect tense)

 • io riuscivo
 • tu riuscivi
 • lui, lei riusciva
 • noi riuscivamo
 • voi riuscivate
 • loro riuscivano

61

abitare
to dwell, to live

abitare
(imperfect tense)

 • io abitavo
 • tu abitavi
 • lui, lei abitava
 • noi abitavamo
 • voi abitavate
 • loro abitavano

62

scegliere
to choose

scegliere
(imperfect tense)

 • io sceglievo
 • tu sceglievi
 • lui, lei sceglieva
 • noi sceglievamo
 • voi sceglievate
 • loro sceglievano

63

chiudere
to close, to shut

chiudere
(imperfect tense)

 • io chiudevo
 • tu chiudevi
 • lui, lei chiudeva
 • noi chiudevamo
 • voi chiudevate
 • loro chiudevano

64

portare
to bring, to carry

portare
(imperfect tense)

 • io portavo
 • tu portavi
 • lui, lei portava
 • noi portavamo
 • voi portavate
 • loro portavano

65

cadere
to fall

cadere
(imperfect tense)

 • io cadevo
 • tu cadevi
 • lui, lei cadeva
 • noi cadevamo
 • voi cadevate
 • loro cadevano

66

lasciare
to leave

lasciare
(imperfect tense)

 • io lasciavo
 • tu lasciavi
 • lui, lei lasciava
 • noi lasciavamo
 • voi lasciavate
 • loro lasciavano

67

ricevere
to receive

ricevere
(imperfect tense)

 • io ricevevo
 • tu ricevevi
 • lui, lei riceveva
 • noi ricevevamo
 • voi ricevevate
 • loro ricevevano

68

lavare
to wash

lavare
(imperfect tense)

 • io lavavo
 • tu lavavi
 • lui, lei lavava
 • noi lavavamo
 • voi lavavate
 • loro lavavano

69

rispondere
to answer

rispondere
(imperfect tense)

 • io rispondevo
 • tu rispondevi
 • lui, lei rispondeva
 • noi rispondevamo
 • voi rispondevate
 • loro rispondevano

70

sedere
to sit

sedere
(imperfect tense)

 • io sedevo
 • tu sedevi
 • lui, lei sedeva
 • noi sedevamo
 • voi sedevate
 • loro sedevano

71

vincere
to win

vincere
(imperfect tense)

 • io vincevo
 • tu vincevi
 • lui, lei vinceva
 • noi vincevamo
 • voi vincevate
 • loro vincevano

72

pagare
to pay

pagare
(imperfect tense)

 • io pagavo
 • tu pagavi
 • lui, lei pagava
 • noi pagavamo
 • voi pagavate
 • loro pagavano

73

alzare
to lift, to raise

alzare
(imperfect tense)

 • io alzavo
 • tu alzavi
 • lui, lei alzava
 • noi alzavamo
 • voi alzavate
 • loro alzavano

74

scendere
to go down, to come down

scendere
(imperfect tense)

 • io scendevo
 • tu scendevi
 • lui, lei scendeva
 • noi scendevamo
 • voi scendevate
 • loro scendevano

75

incontrare
to meet

incontrare
(imperfect tense)

 • io incontravo
 • tu incontravi
 • lui, lei incontrava
 • noi incontravamo
 • voi incontravate
 • loro incontravano

76

ridere
to laugh

ridere
(imperfect tense)

 • io ridevo
 • tu ridevi
 • lui, lei rideva
 • noi ridevamo
 • voi ridevate
 • loro ridevano

77

offrire
to offer

offrire
(imperfect tense)

 • io offrivo
 • tu offrivi
 • lui, lei offriva
 • noi offrivamo
 • voi offrivate
 • loro offrivano

78

imparare
to learn

imparare
(imperfect tense)

 • io imparavo
 • tu imparavi
 • lui, lei imparava
 • noi imparavamo
 • voi imparavate
 • loro imparavano

79

dimenticare
to forget

dimenticare
(imperfect tense)

 • io dimenticavo
 • tu dimenticavi
 • lui, lei dimenticava
 • noi dimenticavamo
 • voi dimenticavate
 • loro dimenticavano

80

svegliarsi
to wake up, to awaken

svegliarsi
(imperfect tense)

 • io mi svegliavo
 • tu ti svegliavi
 • lui, lei si svegliava
 • noi ci svegliavamo
 • voi vi svegliavate
 • loro si svegliavano

81

divertire
to amuse, to entertain

divertire
(imperfect tense)

 • io divertivo
 • tu divertivi
 • lui, lei divertiva
 • noi divertivamo
 • voi divertivate
 • loro divertivano

82

vendere
to sell

vendere
(imperfect tense)

 • io vendevo
 • tu vendevi
 • lui, lei vendeva
 • noi vendevamo
 • voi vendevate
 • loro vendevano

83

entrare
to enter, to go in

entrare
(imperfect tense)

 • io entravo
 • tu entravi
 • lui, lei entrava
 • noi entravamo
 • voi entravate
 • loro entravano

84

diventare
to become

diventare
(imperfect tense)

 • io diventavo
 • tu diventavi
 • lui, lei diventava
 • noi diventavamo
 • voi diventavate
 • loro diventavano

85

crescere
to grow

crescere
(imperfect tense)

 • io crescevo
 • tu crescevi
 • lui, lei cresceva
 • noi crescevamo
 • voi crescevate
 • loro crescevano

86

pulire
to clean

pulire
(imperfect tense)

 • io pulivo
 • tu pulivi
 • lui, lei puliva
 • noi pulivamo
 • voi pulivate
 • loro pulivano

87

temere
to fear, to be afraid of

temere
(imperfect tense)

 • io temevo
 • tu temevi
 • lui, lei temeva
 • noi temevamo
 • voi temevate
 • loro temevano

88

viaggiare
to travel

viaggiare
(imperfect tense)

 • io viaggiavo
 • tu viaggiavi
 • lui, lei viaggiava
 • noi viaggiavamo
 • voi viaggiavate
 • loro viaggiavano

89

cambiare
to change

cambiare
(imperfect tense)

 • io cambiavo
 • tu cambiavi
 • lui, lei cambiava
 • noi cambiavamo
 • voi cambiavate
 • loro cambiavano

90

porre
to put, to place

porre
(imperfect tense)

 • io ponevo
 • tu ponevi
 • lui, lei poneva
 • noi ponevamo
 • voi ponevate
 • loro ponevano

91

vestire
to dress, to wear

vestire
(imperfect tense)

 • io vestivo
 • tu vestivi
 • lui, lei vestiva
 • noi vestivamo
 • voi vestivate
 • loro vestivano

92

seguire
to follow

seguire
(imperfect tense)

 • io seguivo
 • tu seguivi
 • lui, lei seguiva
 • noi seguivamo
 • voi seguivate
 • loro seguivano

93

restare
to stay, to remain

restare
(imperfect tense)

 • io restavo
 • tu restavi
 • lui, lei restava
 • noi restavamo
 • voi restavate
 • loro restavano

94

ricordare
to remember

ricordare
(imperfect tense)

 • io ricordavo
 • tu ricordavi
 • lui, lei ricordava
 • noi ricordavamo
 • voi ricordavate
 • loro ricordavano

95

aiutare
to help

aiutare
(imperfect tense)

 • io aiutavo
 • tu aiutavi
 • lui, lei aiutava
 • noi aiutavamo
 • voi aiutavate
 • loro aiutavano

96

spegnere
to estinguish, to turn off

spegnere
(imperfect tense)

 • io spegnevo
 • tu spegnevi
 • lui, lei spegneva
 • noi spegnevamo
 • voi spegnevate
 • loro spegnevano

97

apparire
to appear

apparire
(imperfect tense)

 • io apparivo
 • tu apparivi
 • lui, lei appariva
 • noi apparivamo
 • voi apparivate
 • loro apparivano

98

preparare
to prepare

preparare
(imperfect tense)

 • io preparavo
 • tu preparavi
 • lui, lei preparava
 • noi preparavamo
 • voi preparavate
 • loro preparavano

99

spedire
to send, to mail

spedire
(imperfect tense)

 • io spedivo
 • tu spedivi
 • lui, lei spediva
 • noi spedivamo
 • voi spedivate
 • loro spedivano

100

tradurre
to translate

tradurre
(imperfect tense)

 • io traducevo
 • tu traducevi
 • lui, lei traduceva
 • noi traducevamo
 • voi traducevate
 • loro traducevano

101

succedere
to happen, to succeed

succedere
(imperfect tense)

 • io succedevo
 • tu succedevi
 • lui, lei succedeva
 • noi succedevamo
 • voi succedevate
 • loro succedevano

102

telefonare
to phone, to call

telefonare
(imperfect tense)

 • io telefonavo
 • tu telefonavi
 • lui, lei telefonava
 • noi telefonavamo
 • voi telefonavate
 • loro telefonavano

103

camminare
to walk

camminare
(imperfect tense)

 • io camminavo
 • tu camminavi
 • lui, lei camminava
 • noi camminavamo
 • voi camminavate
 • loro camminavano

104

tacere
to be quiet

tacere
(imperfect tense)

 • io tacevo
 • tu tacevi
 • lui, lei taceva
 • noi tacevamo
 • voi tacevate
 • loro tacevano

105

rompere
to break

rompere
(imperfect tense)

 • io rompevo
 • tu rompevi
 • lui, lei rompeva
 • noi rompevamo
 • voi rompevate
 • loro rompevano

106

mancare
to be missing

mancare
(imperfect tense)

 • io mancavo
 • tu mancavi
 • lui, lei mancava
 • noi mancavamo
 • voi mancavate
 • loro mancavano

107

visitare
to visit

visitare
(imperfect tense)

 • io visitavo
 • tu visitavi
 • lui, lei visitava
 • noi visitavamo
 • voi visitavate
 • loro visitavano

108

volare
to fly

volare
(imperfect tense)

 • io volavo
 • tu volavi
 • lui, lei volava
 • noi volavamo
 • voi volavate
 • loro volavano

109

piangere
to cry

piangere
(imperfect tense)

 • io piangevo
 • tu piangevi
 • lui, lei piangeva
 • noi piangevamo
 • voi piangevate
 • loro piangevano

110

ritornare
to return

ritornare
(imperfect tense)

 • io ritornavo
 • tu ritornavi
 • lui, lei ritornava
 • noi ritornavamo
 • voi ritornavate
 • loro ritornavano

111

accendere
to light up, to turn on

accendere
(imperfect tense)

 • io accendevo
 • tu accendevi
 • lui, lei accendeva
 • noi accendevamo
 • voi accendevate
 • loro accendevano

112

continuare
to continue, to keep on

continuare
(imperfect tense)

 • io continuavo
 • tu continuavi
 • lui, lei continuava
 • noi continuavamo
 • voi continuavate
 • loro continuavano

113

servire
to serve

servire
(imperfect tense)

 • io servivo
 • tu servivi
 • lui, lei serviva
 • noi servivamo
 • voi servivate
 • loro servivano

114

cucinare
to cook

cucinare
(imperfect tense)

 • io cucinavo
 • tu cucinavi
 • lui, lei cucinava
 • noi cucinavamo
 • voi cucinavate
 • loro cucinavano

115

scoprire
to discover, to find out

scoprire
(imperfect tense)

 • io scoprivo
 • tu scoprivi
 • lui, lei scopriva
 • noi scoprivamo
 • voi scoprivate
 • loro scoprivano

116

togliere
to take away, to remove

togliere
(imperfect tense)

 • io toglievo
 • tu toglievi
 • lui, lei toglieva
 • noi toglievamo
 • voi toglievate
 • loro toglievano

117

piovere
to rain

piovere
(imperfect tense)

 • - -
 • - -
 • - pioveva
 • - -
 • - -
 • - -

118

soccombere
to succumb

soccombere
(imperfect tense)

 • io soccombevo
 • tu soccombevi
 • lui, lei soccombeva
 • noi soccombevamo
 • voi soccombevate
 • loro soccombevano

119

giungere
to arrive

giungere
(imperfect tense)

 • io giungevo
 • tu giungevi
 • lui, lei giungeva
 • noi giungevamo
 • voi giungevate
 • loro giungevano

120

spiegare
to explain

spiegare
(imperfect tense)

 • io spiegavo
 • tu spiegavi
 • lui, lei spiegava
 • noi spiegavamo
 • voi spiegavate
 • loro spiegavano

121

insegnare
to teach

insegnare
(imperfect tense)

 • io insegnavo
 • tu insegnavi
 • lui, lei insegnava
 • noi insegnavamo
 • voi insegnavate
 • loro insegnavano

122

sembrare
to seem, to look like

sembrare
(imperfect tense)

 • io sembravo
 • tu sembravi
 • lui, lei sembrava
 • noi sembravamo
 • voi sembravate
 • loro sembravano

123

proporre
to propose, suggest

proporre
(imperfect tense)

 • io proponevo
 • tu proponevi
 • lui, lei proponeva
 • noi proponevamo
 • voi proponevate
 • loro proponevano

124

inviare
to send, to mail

inviare
(imperfect tense)

 • io inviavo
 • tu inviavi
 • lui, lei inviava
 • noi inviavamo
 • voi inviavate
 • loro inviavano

125

suonare
to play, to ring

suonare
(imperfect tense)

 • io suonavo
 • tu suonavi
 • lui, lei suonava
 • noi suonavamo
 • voi suonavate
 • loro suonavano

126

cogliere
to pick, to pluck

cogliere
(imperfect tense)

 • io coglievo
 • tu coglievi
 • lui, lei coglieva
 • noi coglievamo
 • voi coglievate
 • loro coglievano

127

mandare
to send, to mail

mandare
(imperfect tense)

 • io mandavo
 • tu mandavi
 • lui, lei mandava
 • noi mandavamo
 • voi mandavate
 • loro mandavano

128

spendere
to spend

spendere
(imperfect tense)

 • io spendevo
 • tu spendevi
 • lui, lei spendeva
 • noi spendevamo
 • voi spendevate
 • loro spendevano

129

usare
to use

usare
(imperfect tense)

 • io usavo
 • tu usavi
 • lui, lei usava
 • noi usavamo
 • voi usavate
 • loro usavano

130

sognare
to dream

sognare
(imperfect tense)

 • io sognavo
 • tu sognavi
 • lui, lei sognava
 • noi sognavamo
 • voi sognavate
 • loro sognavano

131

udire
to hear

udire
(imperfect tense)

 • io udivo
 • tu udivi
 • lui, lei udiva
 • noi udivamo
 • voi udivate
 • loro udivano

132

fermare
to stop

fermare
(imperfect tense)

 • io fermavo
 • tu fermavi
 • lui, lei fermava
 • noi fermavamo
 • voi fermavate
 • loro fermavano

133

desiderare
to wish, to desire

desiderare
(imperfect tense)

 • io desideravo
 • tu desideravi
 • lui, lei desiderava
 • noi desideravamo
 • voi desideravate
 • loro desideravano

134

rendere
to give back, to return

rendere
(imperfect tense)

 • io rendevo
 • tu rendevi
 • lui, lei rendeva
 • noi rendevamo
 • voi rendevate
 • loro rendevano

135

ballare
to dance

ballare
(imperfect tense)

 • io ballavo
 • tu ballavi
 • lui, lei ballava
 • noi ballavamo
 • voi ballavate
 • loro ballavano

136

condurre
to guide, to drive

condurre
(imperfect tense)

 • io conducevo
 • tu conducevi
 • lui, lei conduceva
 • noi conducevamo
 • voi conducevate
 • loro conducevano

137

accorgersi
to notice

accorgersi
(imperfect tense)

 • io mi accorgevo
 • tu ti accorgevi
 • lui, lei si accorgeva
 • noi ci accorgevamo
 • voi vi accorgevate
 • loro si accorgevano

138

provare
to try, to feel

provare
(imperfect tense)

 • io provavo
 • tu provavi
 • lui, lei provava
 • noi provavamo
 • voi provavate
 • loro provavano

139

iniziare
to start, to begin

iniziare
(imperfect tense)

 • io iniziavo
 • tu iniziavi
 • lui, lei iniziava
 • noi iniziavamo
 • voi iniziavate
 • loro iniziavano

140

sposare
to marry

sposare
(imperfect tense)

 • io sposavo
 • tu sposavi
 • lui, lei sposava
 • noi sposavamo
 • voi sposavate
 • loro sposavano

141

raccontare
to tell

raccontare
(imperfect tense)

 • io raccontavo
 • tu raccontavi
 • lui, lei raccontava
 • noi raccontavamo
 • voi raccontavate
 • loro raccontavano

142

sperare
to hope

sperare
(imperfect tense)

 • io speravo
 • tu speravi
 • lui, lei sperava
 • noi speravamo
 • voi speravate
 • loro speravano

143

ripetere
to repeat

ripetere
(imperfect tense)

 • io ripetevo
 • tu ripetevi
 • lui, lei ripeteva
 • noi ripetevamo
 • voi ripetevate
 • loro ripetevano

144

salutare
to wave, to greet

salutare
(imperfect tense)

 • io salutavo
 • tu salutavi
 • lui, lei salutava
 • noi salutavamo
 • voi salutavate
 • loro salutavano

145

discutere
to discuss

discutere
(imperfect tense)

 • io discutevo
 • tu discutevi
 • lui, lei discuteva
 • noi discutevamo
 • voi discutevate
 • loro discutevano

146

costruire
to build

costruire
(imperfect tense)

 • io costruivo
 • tu costruivi
 • lui, lei costruiva
 • noi costruivamo
 • voi costruivate
 • loro costruivano

147

permettere
to allow

permettere
(imperfect tense)

 • io permettevo
 • tu permettevi
 • lui, lei permetteva
 • noi permettevamo
 • voi permettevate
 • loro permettevano

148

correggere
to correct

correggere
(imperfect tense)

 • io correggevo
 • tu correggevi
 • lui, lei correggeva
 • noi correggevamo
 • voi correggevate
 • loro correggevano

149

produrre
to produce

produrre
(imperfect tense)

 • io producevo
 • tu producevi
 • lui, lei produceva
 • noi producevamo
 • voi producevate
 • loro producevano

150

dipingere
to paint

dipingere
(imperfect tense)

 • io dipingevo
 • tu dipingevi
 • lui, lei dipingeva
 • noi dipingevamo
 • voi dipingevate
 • loro dipingevano

151

muovere
to move

muovere
(imperfect tense)

 • io muovevo
 • tu muovevi
 • lui, lei muoveva
 • noi muovevamo
 • voi muovevate
 • loro muovevano

152

invitare
to invite

invitare
(imperfect tense)

 • io invitavo
 • tu invitavi
 • lui, lei invitava
 • noi invitavamo
 • voi invitavate
 • loro invitavano

153

smettere
to stop, to cease

smettere
(imperfect tense)

 • io smettevo
 • tu smettevi
 • lui, lei smetteva
 • noi smettevamo
 • voi smettevate
 • loro smettevano

154

aggiungere
to add

aggiungere
(imperfect tense)

 • io aggiungevo
 • tu aggiungevi
 • lui, lei aggiungeva
 • noi aggiungevamo
 • voi aggiungevate
 • loro aggiungevano

155

accettare
to accept

accettare
(imperfect tense)

 • io accettavo
 • tu accettavi
 • lui, lei accettava
 • noi accettavamo
 • voi accettavate
 • loro accettavano

156

riposare
to rest

riposare
(imperfect tense)

 • io riposavo
 • tu riposavi
 • lui, lei riposava
 • noi riposavamo
 • voi riposavate
 • loro riposavano

157

soffrire
to suffer

soffrire
(imperfect tense)

 • io soffrivo
 • tu soffrivi
 • lui, lei soffriva
 • noi soffrivamo
 • voi soffrivate
 • loro soffrivano

158

godere
to enjoy

godere
(imperfect tense)

 • io godevo
 • tu godevi
 • lui, lei godeva
 • noi godevamo
 • voi godevate
 • loro godevano

159

trarre
to draw

trarre
(imperfect tense)

 • io traevo
 • tu traevi
 • lui, lei traeva
 • noi traevamo
 • voi traevate
 • loro traevano

160

cenare
to dine, to have dinner

cenare
(imperfect tense)

 • io cenavo
 • tu cenavi
 • lui, lei cenava
 • noi cenavamo
 • voi cenavate
 • loro cenavano

161

esigere
to demand, to require

esigere
(imperfect tense)

 • io esigevo
 • tu esigevi
 • lui, lei esigeva
 • noi esigevamo
 • voi esigevate
 • loro esigevano

162

saltare
to jump

saltare
(imperfect tense)

 • io saltavo
 • tu saltavi
 • lui, lei saltava
 • noi saltavamo
 • voi saltavate
 • loro saltavano

163

nascondere
to hide

nascondere
(imperfect tense)

 • io nascondevo
 • tu nascondevi
 • lui, lei nascondeva
 • noi nascondevamo
 • voi nascondevate
 • loro nascondevano

164

nuotare
to swim

nuotare
(imperfect tense)

 • io nuotavo
 • tu nuotavi
 • lui, lei nuotava
 • noi nuotavamo
 • voi nuotavate
 • loro nuotavano

165

sbagliare
to make a mistake

sbagliare
(imperfect tense)

 • io sbagliavo
 • tu sbagliavi
 • lui, lei sbagliava
 • noi sbagliavamo
 • voi sbagliavate
 • loro sbagliavano

166

uccidere
to kill

uccidere
(imperfect tense)

 • io uccidevo
 • tu uccidevi
 • lui, lei uccideva
 • noi uccidevamo
 • voi uccidevate
 • loro uccidevano

167

baciare
to kiss

baciare
(imperfect tense)

 • io baciavo
 • tu baciavi
 • lui, lei baciava
 • noi baciavamo
 • voi baciavate
 • loro baciavano

168

valere
to be worth

valere
(imperfect tense)

 • io valevo
 • tu valevi
 • lui, lei valeva
 • noi valevamo
 • voi valevate
 • loro valevano

169

annoiare
to bore

annoiare
(imperfect tense)

 • io annoiavo
 • tu annoiavi
 • lui, lei annoiava
 • noi annoiavamo
 • voi annoiavate
 • loro annoiavano

170

pettinare
to comb

pettinare
(imperfect tense)

 • io pettinavo
 • tu pettinavi
 • lui, lei pettinava
 • noi pettinavamo
 • voi pettinavate
 • loro pettinavano

171

addormentare
to put to sleep

addormentare
(imperfect tense)

 • io addormentavo
 • tu addormentavi
 • lui, lei addormentava
 • noi addormentavamo
 • voi addormentavate
 • loro addormentavano

172

guidare
to drive

guidare
(imperfect tense)

 • io guidavo
 • tu guidavi
 • lui, lei guidava
 • noi guidavamo
 • voi guidavate
 • loro guidavano

173

domandare
to ask

domandare
(imperfect tense)

 • io domandavo
 • tu domandavi
 • lui, lei domandava
 • noi domandavamo
 • voi domandavate
 • loro domandavano

174

ottenere
to obtain

ottenere
(imperfect tense)

 • io ottenevo
 • tu ottenevi
 • lui, lei otteneva
 • noi ottenevamo
 • voi ottenevate
 • loro ottenevano

175

guadagnare
to earn

guadagnare
(imperfect tense)

 • io guadagnavo
 • tu guadagnavi
 • lui, lei guadagnava
 • noi guadagnavamo
 • voi guadagnavate
 • loro guadagnavano

176

arrabbiarsi
to become angry, mad

arrabbiarsi
(imperfect tense)

 • io mi arrabbiavo
 • tu ti arrabbiavi
 • lui, lei si arrabbiava
 • noi ci arrabbiavamo
 • voi vi arrabbiavate
 • loro si arrabbiavano

177

promettere
to promise

promettere
(imperfect tense)

 • io promettevo
 • tu promettevi
 • lui, lei prometteva
 • noi promettevamo
 • voi promettevate
 • loro promettevano

178

redigere
to write, to draft

redigere
(imperfect tense)

 • io redigevo
 • tu redigevi
 • lui, lei redigeva
 • noi redigevamo
 • voi redigevate
 • loro redigevano

179

giacere
to lie

giacere
(imperfect tense)

 • io giacevo
 • tu giacevi
 • lui, lei giaceva
 • noi giacevamo
 • voi giacevate
 • loro giacevano

180

presentare
to present, to introduce

presentare
(imperfect tense)

 • io presentavo
 • tu presentavi
 • lui, lei presentava
 • noi presentavamo
 • voi presentavate
 • loro presentavano

181

cucire
to sew

cucire
(imperfect tense)

 • io cucivo
 • tu cucivi
 • lui, lei cuciva
 • noi cucivamo
 • voi cucivate
 • loro cucivano

182

fuggire
to run away, to break out

fuggire
(imperfect tense)

 • io fuggivo
 • tu fuggivi
 • lui, lei fuggiva
 • noi fuggivamo
 • voi fuggivate
 • loro fuggivano

183

pranzare
to have lunch

pranzare
(imperfect tense)

 • io pranzavo
 • tu pranzavi
 • lui, lei pranzava
 • noi pranzavamo
 • voi pranzavate
 • loro pranzavano

184

coprire
to cover

coprire
(imperfect tense)

 • io coprivo
 • tu coprivi
 • lui, lei copriva
 • noi coprivamo
 • voi coprivate
 • loro coprivano

185

accompagnare
to accompany, to go with

accompagnare
(imperfect tense)

 • io accompagnavo
 • tu accompagnavi
 • lui, lei accompagnava
 • noi accompagnavamo
 • voi accompagnavate
 • loro accompagnavano

186

lodare
to praise

lodare
(imperfect tense)

 • io lodavo
 • tu lodavi
 • lui, lei lodava
 • noi lodavamo
 • voi lodavate
 • loro lodavano

187

dividere
to divide

dividere
(imperfect tense)

 • io dividevo
 • tu dividevi
 • lui, lei divideva
 • noi dividevamo
 • voi dividevate
 • loro dividevano

188

raggiungere
to reach

raggiungere
(imperfect tense)

 • io raggiungevo
 • tu raggiungevi
 • lui, lei raggiungeva
 • noi raggiungevamo
 • voi raggiungevate
 • loro raggiungevano

189

costare
to cost

costare
(imperfect tense)

 • io costavo
 • tu costavi
 • lui, lei costava
 • noi costavamo
 • voi costavate
 • loro costavano

190

possedere
to own

possedere
(imperfect tense)

 • io possedevo
 • tu possedevi
 • lui, lei possedeva
 • noi possedevamo
 • voi possedevate
 • loro possedevano

191

nuocere
to harm

nuocere
(imperfect tense)

 • io nuocevo
 • tu nuocevi
 • lui, lei nuoceva
 • noi nuocevamo
 • voi nuocevate
 • loro nuocevano

192

esistere
to exist

esistere
(imperfect tense)

 • io esistevo
 • tu esistevi
 • lui, lei esisteva
 • noi esistevamo
 • voi esistevate
 • loro esistevano

193

tagliare
to cut

tagliare
(imperfect tense)

 • io tagliavo
 • tu tagliavi
 • lui, lei tagliava
 • noi tagliavamo
 • voi tagliavate
 • loro tagliavano

194

scopare
to sweep

scopare
(imperfect tense)

 • io scopavo
 • tu scopavi
 • lui, lei scopava
 • noi scopavamo
 • voi scopavate
 • loro scopavano

195

abbandonare
to abandon, to leave

abbandonare
(imperfect tense)

 • io abbandonavo
 • tu abbandonavi
 • lui, lei abbandonava
 • noi abbandonavamo
 • voi abbandonavate
 • loro abbandonavano

196

accadere
to happen, to occur

accadere
(imperfect tense)

 • io -
 • tu -
 • esso/essa accadeva
 • noi -
 • voi -
 • essi/esse accadevano

197

accogliere
to receive, to accept

accogliere
(imperfect tense)

 • io accoglievo
 • tu accoglievi
 • lui, lei accoglieva
 • noi accoglievamo
 • voi accoglievate
 • loro accoglievano

198

affermare
to assert, to state

affermare
(imperfect tense)

 • io affermavo
 • tu affermavi
 • lui, lei affermava
 • noi affermavamo
 • voi affermavate
 • loro affermavano

199

affrontare
to face

affrontare
(imperfect tense)

 • io affrontavo
 • tu affrontavi
 • lui, lei affrontava
 • noi affrontavamo
 • voi affrontavate
 • loro affrontavano

200

allontanare
to distance, to repel

allontanare
(imperfect tense)

 • io allontanavo
 • tu allontanavi
 • lui, lei allontanava
 • noi allontanavamo
 • voi allontanavate
 • loro allontanavano

201

ammazzare
to kill

ammazzare
(imperfect tense)

 • io ammazzavo
 • tu ammazzavi
 • lui, lei ammazzava
 • noi ammazzavamo
 • voi ammazzavate
 • loro ammazzavano

202

ammettere
to allow, to acknowledge

ammettere
(imperfect tense)

 • io ammettevo
 • tu ammettevi
 • lui, lei ammetteva
 • noi ammettevamo
 • voi ammettevate
 • loro ammettevano

203

annunciare
to announce

annunciare
(imperfect tense)

 • io annunciavo
 • tu annunciavi
 • lui, lei annunciava
 • noi annunciavamo
 • voi annunciavate
 • loro annunciavano

204

appartenere
to belong to

appartenere
(imperfect tense)

 • io appartenevo
 • tu appartenevi
 • lui, lei apparteneva
 • noi appartenevamo
 • voi appartenevate
 • loro appartenevano

205

appoggiare
to lean, to support

appoggiare
(imperfect tense)

 • io appoggiavo
 • tu appoggiavi
 • lui, lei appoggiava
 • noi appoggiavamo
 • voi appoggiavate
 • loro appoggiavano

206

armare
to arm

armare
(imperfect tense)

 • io armavo
 • tu armavi
 • lui, lei armava
 • noi armavamo
 • voi armavate
 • loro armavano

207

arrestare
to arrest, to stop

arrestare
(imperfect tense)

 • io arrestavo
 • tu arrestavi
 • lui, lei arrestava
 • noi arrestavamo
 • voi arrestavate
 • loro arrestavano

208

assicurare
to guarantee, to insure

assicurare
(imperfect tense)

 • io assicuravo
 • tu assicuravi
 • lui, lei assicurava
 • noi assicuravamo
 • voi assicuravate
 • loro assicuravano

209

assistere
to assist

assistere
(imperfect tense)

 • io assistevo
 • tu assistevi
 • lui, lei assisteva
 • noi assistevamo
 • voi assistevate
 • loro assistevano

210

assumere
to assume, to hire

assumere
(imperfect tense)

 • io assumevo
 • tu assumevi
 • lui, lei assumeva
 • noi assumevamo
 • voi assumevate
 • loro assumevano

211

attaccare
to attack, to paste

attaccare
(imperfect tense)

 • io attaccavo
 • tu attaccavi
 • lui, lei attaccava
 • noi attaccavamo
 • voi attaccavate
 • loro attaccavano

212

attendere
to wait for

attendere
(imperfect tense)

 • io attendevo
 • tu attendevi
 • lui, lei attendeva
 • noi attendevamo
 • voi attendevate
 • loro attendevano

213

attraversare
to cross

attraversare
(imperfect tense)

 • io attraversavo
 • tu attraversavi
 • lui, lei attraversava
 • noi attraversavamo
 • voi attraversavate
 • loro attraversavano

214

aumentare
to increase

aumentare
(imperfect tense)

 • io aumentavo
 • tu aumentavi
 • lui, lei aumentava
 • noi aumentavamo
 • voi aumentavate
 • loro aumentavano

215

avanzare
to advance

avanzare
(imperfect tense)

 • io avanzavo
 • tu avanzavi
 • lui, lei avanzava
 • noi avanzavamo
 • voi avanzavate
 • loro avanzavano

216

avvenire
to happen, to occur

avvenire
(imperfect tense)

 • io -
 • tu -
 • esso/essa avveniva
 • noi -
 • voi -
 • essi/esse avvenivano

217

avvertire
to advise, to warn, to feel

avvertire
(imperfect tense)

 • io avvertivo
 • tu avvertivi
 • lui, lei avvertiva
 • noi avvertivamo
 • voi avvertivate
 • loro avvertivano

218

avvicinare
to approach

avvicinare
(imperfect tense)

 • io avvicinavo
 • tu avvicinavi
 • lui, lei avvicinava
 • noi avvicinavamo
 • voi avvicinavate
 • loro avvicinavano

219

badare
to look after

badare
(imperfect tense)

 • io badavo
 • tu badavi
 • lui, lei badava
 • noi badavamo
 • voi badavate
 • loro badavano

220

bastare
to be enough

bastare
(imperfect tense)

 • io bastavo
 • tu bastavi
 • lui, lei bastava
 • noi bastavamo
 • voi bastavate
 • loro bastavano

221

battere
to beat

battere
(imperfect tense)

 • io battevo
 • tu battevi
 • lui, lei batteva
 • noi battevamo
 • voi battevate
 • loro battevano

222

bruciare
to burn

bruciare
(imperfect tense)

 • io bruciavo
 • tu bruciavi
 • lui, lei bruciava
 • noi bruciavamo
 • voi bruciavate
 • loro bruciavano

223

buttare
to discard, to throw away

buttare
(imperfect tense)

 • io buttavo
 • tu buttavi
 • lui, lei buttava
 • noi buttavamo
 • voi buttavate
 • loro buttavano

224

capitare
to end up, to happen

capitare
(imperfect tense)

 • io capitavo
 • tu capitavi
 • lui, lei capitava
 • noi capitavamo
 • voi capitavate
 • loro capitavano

225

celebrare
to celebrate

celebrare
(imperfect tense)

 • io celebravo
 • tu celebravi
 • lui, lei celebrava
 • noi celebravamo
 • voi celebravate
 • loro celebravano

226

colpire
to hit

colpire
(imperfect tense)

 • io colpivo
 • tu colpivi
 • lui, lei colpiva
 • noi colpivamo
 • voi colpivate
 • loro colpivano

227

compiere
to accomplish

compiere
(imperfect tense)

 • io compievo
 • tu compievi
 • lui, lei compieva
 • noi compievamo
 • voi compievate
 • loro compievano

228

comporre
to compose

comporre
(imperfect tense)

 • io componevo
 • tu componevi
 • lui, lei componeva
 • noi componevamo
 • voi componevate
 • loro componevano

229

comprendere
to understand, to include

comprendere
(imperfect tense)

 • io comprendevo
 • tu comprendevi
 • lui, lei comprendeva
 • noi comprendevamo
 • voi comprendevate
 • loro comprendevano

230

concedere
to allow, to grant

concedere
(imperfect tense)

 • io concedevo
 • tu concedevi
 • lui, lei concedeva
 • noi concedevamo
 • voi concedevate
 • loro concedevano

231

concludere
to conclude, to end

concludere
(imperfect tense)

 • io concludevo
 • tu concludevi
 • lui, lei concludeva
 • noi concludevamo
 • voi concludevate
 • loro concludevano

232

confessare
to confess, to admit

confessare
(imperfect tense)

 • io confessavo
 • tu confessavi
 • lui, lei confessava
 • noi confessavamo
 • voi confessavate
 • loro confessavano

233

consentire
to allow

consentire
(imperfect tense)

 • io consentivo
 • tu consentivi
 • lui, lei consentiva
 • noi consentivamo
 • voi consentivate
 • loro consentivano

234

conservare
to preserve

conservare
(imperfect tense)

 • io conservavo
 • tu conservavi
 • lui, lei conservava
 • noi conservavamo
 • voi conservavate
 • loro conservavano

235

considerare
to consider

considerare
(imperfect tense)

 • io consideravo
 • tu consideravi
 • lui, lei considerava
 • noi consideravamo
 • voi consideravate
 • loro consideravano

236

contare
to count

contare
(imperfect tense)

 • io contavo
 • tu contavi
 • lui, lei contava
 • noi contavamo
 • voi contavate
 • loro contavano

237

contenere
to contain

contenere
(imperfect tense)

 • io contenevo
 • tu contenevi
 • lui, lei conteneva
 • noi contenevamo
 • voi contenevate
 • loro contenevano

238

convincere
to persuade

convincere
(imperfect tense)

 • io convincevo
 • tu convincevi
 • lui, lei convinceva
 • noi convincevamo
 • voi convincevate
 • loro convincevano

239

costituire
to establish

costituire
(imperfect tense)

 • io costituivo
 • tu costituivi
 • lui, lei costituiva
 • noi costituivamo
 • voi costituivate
 • loro costituivano

240

costringere
to force

costringere
(imperfect tense)

 • io costringevo
 • tu costringevi
 • lui, lei costringeva
 • noi costringevamo
 • voi costringevate
 • loro costringevano

241

creare
to create

creare
(imperfect tense)

 • io creavo
 • tu creavi
 • lui, lei creava
 • noi creavamo
 • voi creavate
 • loro creavano

242

dedicare
to dedicate

dedicare
(imperfect tense)

 • io dedicavo
 • tu dedicavi
 • lui, lei dedicava
 • noi dedicavamo
 • voi dedicavate
 • loro dedicavano

243

descrivere
to describe

descrivere
(imperfect tense)

 • io descrivevo
 • tu descrivevi
 • lui, lei descriveva
 • noi descrivevamo
 • voi descrivevate
 • loro descrivevano

244

determinare
to determine

determinare
(imperfect tense)

 • io determinavo
 • tu determinavi
 • lui, lei determinava
 • noi determinavamo
 • voi determinavate
 • loro determinavano

245

dichiarare
to declare, to state

dichiarare
(imperfect tense)

 • io dichiaravo
 • tu dichiaravi
 • lui, lei dichiarava
 • noi dichiaravamo
 • voi dichiaravate
 • loro dichiaravano

246

difendere
to defend

difendere
(imperfect tense)

 • io difendevo
 • tu difendevi
 • lui, lei difendeva
 • noi difendevamo
 • voi difendevate
 • loro difendevano

247

diffondere
to spread, to broadcast

diffondere
(imperfect tense)

 • io diffondevo
 • tu diffondevi
 • lui, lei diffondeva
 • noi diffondevamo
 • voi diffondevate
 • loro diffondevano

248

dimostrare
to prove, to demonstrate

dimostrare
(imperfect tense)

 • io dimostravo
 • tu dimostravi
 • lui, lei dimostrava
 • noi dimostravamo
 • voi dimostravate
 • loro dimostravano

249

dipendere
to depend, to rely on

dipendere
(imperfect tense)

 • io dipendevo
 • tu dipendevi
 • lui, lei dipendeva
 • noi dipendevamo
 • voi dipendevate
 • loro dipendevano

250

dirigere
lo lead, to manage

dirigere
(imperfect tense)

 • io dirigevo
 • tu dirigevi
 • lui, lei dirigeva
 • noi dirigevamo
 • voi dirigevate
 • loro dirigevano

251

disporre
to arrange

disporre
(imperfect tense)

 • io disponevo
 • tu disponevi
 • lui, lei disponeva
 • noi disponevamo
 • voi disponevate
 • loro disponevano

252

distinguere
to perceive, to distinguish

distinguere
(imperfect tense)

 • io distinguevo
 • tu distinguevi
 • lui, lei distingueva
 • noi distinguevamo
 • voi distinguevate
 • loro distinguevano

253

distruggere
to destroy

distruggere
(imperfect tense)

 • io distruggevo
 • tu distruggevi
 • lui, lei distruggeva
 • noi distruggevamo
 • voi distruggevate
 • loro distruggevano

254

divenire
to become

divenire
(imperfect tense)

 • io divenivo
 • tu divenivi
 • lui, lei diveniva
 • noi divenivamo
 • voi divenivate
 • loro divenivano

255

durare
to last

durare
(imperfect tense)

 • io duravo
 • tu duravi
 • lui, lei durava
 • noi duravamo
 • voi duravate
 • loro duravano

256

elevare
to raise, to lift up

elevare
(imperfect tense)

 • io elevavo
 • tu elevavi
 • lui, lei elevava
 • noi elevavamo
 • voi elevavate
 • loro elevavano

257

escludere
to exclude

escludere
(imperfect tense)

 • io escludevo
 • tu escludevi
 • lui, lei escludeva
 • noi escludevamo
 • voi escludevate
 • loro escludevano

258

esporre
to display, to explain

esporre
(imperfect tense)

 • io esponevo
 • tu esponevi
 • lui, lei esponeva
 • noi esponevamo
 • voi esponevate
 • loro esponevano

259

esprimere
to express

esprimere
(imperfect tense)

 • io esprimevo
 • tu esprimevi
 • lui, lei esprimeva
 • noi esprimevamo
 • voi esprimevate
 • loro esprimevano

260

estendere
to extend

estendere
(imperfect tense)

 • io estendevo
 • tu estendevi
 • lui, lei estendeva
 • noi estendevamo
 • voi estendevate
 • loro estendevano

261

evitare
to avoid

evitare
(imperfect tense)

 • io evitavo
 • tu evitavi
 • lui, lei evitava
 • noi evitavamo
 • voi evitavate
 • loro evitavano

262

ferire
to wound

ferire
(imperfect tense)

 • io ferivo
 • tu ferivi
 • lui, lei feriva
 • noi ferivamo
 • voi ferivate
 • loro ferivano

263

figurare
to appear

figurare
(imperfect tense)

 • io figuravo
 • tu figuravi
 • lui, lei figurava
 • noi figuravamo
 • voi figuravate
 • loro figuravano

264

fissare
to fasten, to secure

fissare
(imperfect tense)

 • io fissavo
 • tu fissavi
 • lui, lei fissava
 • noi fissavamo
 • voi fissavate
 • loro fissavano

265

fondare
to found

fondare
(imperfect tense)

 • io fondavo
 • tu fondavi
 • lui, lei fondava
 • noi fondavamo
 • voi fondavate
 • loro fondavano

266

formare
to form

formare
(imperfect tense)

 • io formavo
 • tu formavi
 • lui, lei formava
 • noi formavamo
 • voi formavate
 • loro formavano

267

fornire
to furnish, to supply

fornire
(imperfect tense)

 • io fornivo
 • tu fornivi
 • lui, lei forniva
 • noi fornivamo
 • voi fornivate
 • loro fornivano

268

fumare
to smoke

fumare
(imperfect tense)

 • io fumavo
 • tu fumavi
 • lui, lei fumava
 • noi fumavamo
 • voi fumavate
 • loro fumavano

269

gettare
to throw

gettare
(imperfect tense)

 • io gettavo
 • tu gettavi
 • lui, lei gettava
 • noi gettavamo
 • voi gettavate
 • loro gettavano

270

girare
to turn, to twist

girare
(imperfect tense)

 • io giravo
 • tu giravi
 • lui, lei girava
 • noi giravamo
 • voi giravate
 • loro giravano

271

giudicare
to judge

giudicare
(imperfect tense)

 • io giudicavo
 • tu giudicavi
 • lui, lei giudicava
 • noi giudicavamo
 • voi giudicavate
 • loro giudicavano

272

gridare
to scream, to shout

gridare
(imperfect tense)

 • io gridavo
 • tu gridavi
 • lui, lei gridava
 • noi gridavamo
 • voi gridavate
 • loro gridavano

273

immaginare
to imagine

immaginare
(imperfect tense)

 • io immaginavo
 • tu immaginavi
 • lui, lei immaginava
 • noi immaginavamo
 • voi immaginavate
 • loro immaginavano

274

impedire
to prevent, to impede

impedire
(imperfect tense)

 • io impedivo
 • tu impedivi
 • lui, lei impediva
 • noi impedivamo
 • voi impedivate
 • loro impedivano

275

imporre
to force

imporre
(imperfect tense)

 • io imponevo
 • tu imponevi
 • lui, lei imponeva
 • noi imponevamo
 • voi imponevate
 • loro imponevano

276

importare
to import

importare
(imperfect tense)

 • io importavo
 • tu importavi
 • lui, lei importava
 • noi importavamo
 • voi importavate
 • loro importavano

277

indicare
to point out, to indicate

indicare
(imperfect tense)

 • io indicavo
 • tu indicavi
 • lui, lei indicava
 • noi indicavamo
 • voi indicavate
 • loro indicavano

278

innamorarsi
to fall in love

innamorarsi
(imperfect tense)

 • io mi innamoravo
 • tu ti innamoravi
 • lui, lei si innamorava
 • noi ci innamoravamo
 • voi vi innamoravate
 • loro si innamoravano

279

insistere
to insist

insistere
(imperfect tense)

 • io insistevo
 • tu insistevi
 • lui, lei insisteva
 • noi insistevamo
 • voi insistevate
 • loro insistevano

280

intendere
to mean, to intend to

intendere
(imperfect tense)

 • io intendevo
 • tu intendevi
 • lui, lei intendeva
 • noi intendevamo
 • voi intendevate
 • loro intendevano

281

interessare
to interest

interessare
(imperfect tense)

 • io interessavo
 • tu interessavi
 • lui, lei interessava
 • noi interessavamo
 • voi interessavate
 • loro interessavano

282

lanciare
to throw, to launch

lanciare
(imperfect tense)

 • io lanciavo
 • tu lanciavi
 • lui, lei lanciava
 • noi lanciavamo
 • voi lanciavate
 • loro lanciavano

283

legare
to tie

legare
(imperfect tense)

 • io legavo
 • tu legavi
 • lui, lei legava
 • noi legavamo
 • voi legavate
 • loro legavano

284

levare
to remove

levare
(imperfect tense)

 • io levavo
 • tu levavi
 • lui, lei levava
 • noi levavamo
 • voi levavate
 • loro levavano

285

liberare
to free

liberare
(imperfect tense)

 • io liberavo
 • tu liberavi
 • lui, lei liberava
 • noi liberavamo
 • voi liberavate
 • loro liberavano

286

limitare
to limit

limitare
(imperfect tense)

 • io limitavo
 • tu limitavi
 • lui, lei limitava
 • noi limitavamo
 • voi limitavate
 • loro limitavano

287

mantenere
to keep, to support

mantenere
(imperfect tense)

 • io mantenevo
 • tu mantenevi
 • lui, lei manteneva
 • noi mantenevamo
 • voi mantenevate
 • loro mantenevano

288

meritare
to deserve

meritare
(imperfect tense)

 • io meritavo
 • tu meritavi
 • lui, lei meritava
 • noi meritavamo
 • voi meritavate
 • loro meritavano

289

mostrare
to show

mostrare
(imperfect tense)

 • io mostravo
 • tu mostravi
 • lui, lei mostrava
 • noi mostravamo
 • voi mostravate
 • loro mostravano

290

notare
to notice

notare
(imperfect tense)

 • io notavo
 • tu notavi
 • lui, lei notava
 • noi notavamo
 • voi notavate
 • loro notavano

291

occorrere
to be needed

occorrere
(imperfect tense)

 • io occorrevo
 • tu occorrevi
 • lui, lei occorreva
 • noi occorrevamo
 • voi occorrevate
 • loro occorrevano

292

offendere
to offend

offendere
(imperfect tense)

 • io offendevo
 • tu offendevi
 • lui, lei offendeva
 • noi offendevamo
 • voi offendevate
 • loro offendevano

293

ordinare
to lay out, to order

ordinare
(imperfect tense)

 • io ordinavo
 • tu ordinavi
 • lui, lei ordinava
 • noi ordinavamo
 • voi ordinavate
 • loro ordinavano

294

organizzare
to organize

organizzare
(imperfect tense)

 • io organizzavo
 • tu organizzavi
 • lui, lei organizzava
 • noi organizzavamo
 • voi organizzavate
 • loro organizzavano

295

osservare
to observe

osservare
(imperfect tense)

 • io osservavo
 • tu osservavi
 • lui, lei osservava
 • noi osservavamo
 • voi osservavate
 • loro osservavano

296

tirare
to pull

tirare
(imperfect tense)

 • io tiravo
 • tu tiravi
 • lui, lei tirava
 • noi tiravamo
 • voi tiravate
 • loro tiravano

297

spingere
to push

spingere
(imperfect tense)

 • io spingevo
 • tu spingevi
 • lui, lei spingeva
 • noi spingevamo
 • voi spingevate
 • loro spingevano