Japanese Verbs Flashcards Preview

Japanese for Busy People > Japanese Verbs > Flashcards

Flashcards in Japanese Verbs Deck (67):
1

わすれます

わすれました
わすれて

Wasuremasu
To forget

Wasuremashita
Wasurete

2

かいます
かいました
かって

かいものをします

Kaimasu
Kaimashita
Katte

To buy

Kaimono o shimasu
(To do )shopping

3

ねます ⇔ おきます
ねました ⇔ おきました

ねて⇔おいて ???

Nemasu ⇔ okimasu
nemashita ⇔ okimashita
nete ⇔ oite???

Sleep ⇔ get up

4

つくります
つくりました
つくって

Tsukurimasu
tsukurimasu
tsukutte

To make

5

おくれます

Okuremasu
To be late

6

やすみます
やすみました
やすんで

Yasumimasu
yasumimashita
yasunde

Have a break

7

します
しました
して

Shimasu
Shimashita
Shite

To do

8

よびます

よびました
よんで

Yobimasu
To call (out to somebody, not phone call)
To invite

Yobimashita
Yonde

9

しょくじをします

Shokuji o shimasu
Have a meal

10

はなしをします

Hanashi o shimasu
Have a talk

11

まがります
まがりました
まがって

Magarimasu
magarimashita
magatte

To turn

12

とめます
とめました
とめて

Tomemasu
tomemashita
tomete

To stop, to park

13

おしえます
おしえました
おしえて

Oshiemasu
oshiemashita
oshiete

To show, to tell, to teach

14

もってきます
もってきました
もってきて

Mottekimasu
mottekimashita
mottekite

To bring

15

とどけます
とどけました
とどけて

Todokemasu
todokemashita
todokete

To deliver

16

まちます
まちました
まって

Machimasu
machimashita
matte

To wait

17

いいます
いいました
いって

Iimasu
iimashita
itte

To say

18

みせます
みせました
みせて

Misemasu
misemashita
misete

To show

19

あいます
あいました
あって

Aimasu
aimashita
Atte

To meet

20

とります
とりました
とって

Torimasu
Torimashita
Totte

To take

21

かします
かしました
かして

Kashimasu
Kashimashita
Kashite

To lend

22

かえります
かえりました
かえって

Kaerimasu
Kaerimashita
Kaette

To go home, to return

23

いきます(行きます)
いきました
いって(行って)

Ikimasu
Ikimashita
Itte

To go

24

きます
きました
きて

Kimasu
Kimashita
Kite

To come

25

かきます
かきました
かいて

Kakimasu
Kakimashita
Kaite

To write

26

ききます
ききました
きいて

Kikimasu
Kikimashita
Kiite

To listen, to ask

27

のみます
のみました
のんで

Nomimasu
Nomimashita
Nonde

To drink

28

よみます
よみました
よんて

Yomimasu
Yomimashita
Yonde

To read

29

けします
けしました
けして

Keshimasu
Keshimashita
Keshite

To turn off

30

つけます
つけました
つけて

Tsukemasu
Tsukemashita
Tsukete

To turn on

(But also as in:men o tsukete - put on your men)

31

たべます
たべました
たべて

Tabemasu
Tabemashita
Tabete

To eat

32

あけます
あけました
あけて

Akemasu
Akemashita
Akete

To open

33

しめます
しめました
しめて

Shimemasu
Shimemashita
Shimete

To close

34

みます
みました
みて

Mimasu
Mimashita
Mite

To see

35

のります

Norimasu
Notte

To get on, to board

36

おります

Orimasu
Orite

To get off, to disembark

37

でます

Demasu
Dete

To leave, to go out

38

つきます

Tsukimasu
Tsuite

To arrive

39

かかります

Kakarimasu
Kakatte

To take (duration)
To cost (money)

40

つかいます

Tsukaimasu
Tsukatte

To use

41

(てバコ を)すいます

(Tabako o) suimasu
Sutte

To smoke (tobacco)

42

はいります

Hairimasu
Haitte

To enter

43

やすみます

Yasumimasu
Yasunde

To rest, to have a break

44

たちます

Tachimasu
Tatte
Tatanai

To stand up

45

いれます

Iremasu
Irete
Irenai

To put in (food), to add

46

やります

Yarimasu

To do

47

はたりきます

Hatarikimasu

To work

48

けっこん します

Kekkon shimasu

To get married

49

すわります

Suwarimasu
To sit down

50

たすけます

たすけて

Tasukemasu
To help - for emergencies!

Tasukete!
Help!

51

てつだいます

てつだいましょか

Tetsudaimasu
To help, in sense of assistance

Tetsudaimashoka?
Can I help you

52

きます

Kimasu
To wear (e.g. A coat)

53

シャワー を あびます

Shawā o abimasu
To take a shower

54

おこします

Okoshimasu
To wake somebody up

55

できます

Dekimasu

Can (only used with nouns!)

56

ほしいです

Hoshii desu

To want, to need (only used with nouns!)

57

はなします

Hanashimasu

To talk, to speak (also used for foreign languages)

58

ならいます

Naraimasu

To learn, to take lessons

59

れんしゅをします

Renshu o shimasu

To practise

60

しょうかいします

Shōkaishimasu

To introduce s.o.

61

はらいます

Haraimasu

To pay

62

せつめいをします

Setsumei o shimasu

To explain

63

そうじをします

Sōji o shimasu
To clean

64

すみます
すんで います

Sumimasu
Sunde imasu

To live
I'm living...

65

つとめます
つとめています

Tsutomemasu
Tsutomete imasu

To be employed
I'm working at....

66

うります
うっています

Urimasu
Utte imasu

To sell
Xxx is being sold

67

しっています
(しりません)

Shitte imasu
(Shirimasen)

To know (a person, a place...)
I don't know xxxx