K1. "Kung" Kristina Flashcards Preview

Språkporten SAS123 > K1. "Kung" Kristina > Flashcards

Flashcards in K1. "Kung" Kristina Deck (61):
0

skiftande

olika, växlande
Om drottning Kristina har man sagt de mest skiftande saker.

diverse

different, alternating
Of Queen Christina has been said the most diverse things.

1

enstämmig

Någon enstämmig uppfattning om henne är svår att finna.

unanimous

A unanimous opinion about her is hard to find.

2

behärskad

lung, kontrollerad

restrained

lung, controlled

3

allvarlig

serious

4

nyckfull

med skiftande humör, lynnig, kapriciös

whimsical, tricky

with shifting moods, moody

5

lättsinnig

bekymmerslös, som tar för lätt på saker
Hon var inte lättsinnig med pengarna.

frivolous

carefree, taking the easy things
She was not frivolous with money.

6

behärska, behärskar

att hon behärska många språk

master, master

her master many languages

7

försiggå (-går, -gick, -gått)
hålla på, äga rum, pågå

kvinnor i hennes klass oftast försiggick i timmar

proceed (-going,-went,-gone)
went on, take place, go on

women in her class often took hours

8

spinnas, spinner, spann, spunnit

Myterna om henne började spinnas redan när hon var liten flicka.

spun, spinning, span, spun

The myths of her began to be spun already when she was a little girl.

9

ingripa, ingriper, ingrep, ingripit
(blanda sig i)
År 1630 ingrep Gustav Adolf i det s.k. tettioåriga kriget

intervene, interfere, stepped in, intervened
(get involved in)

In 1630 Gustavus Adolf intervened in the so-called thirty year war

10

pågick
Pågick i Europa

lasted
Going on in Europe

11

stupa, stupar

dö i krig

Han kämpade för protestantismen och stupade 1632.

killed in battle
die in war

He fought for Protestantism and was killed in battle 1632.

12

förmyndare, -n, pl.=

En förmyndare utsågs till att ta hand om Sverige tills hon blev myndig, men redan som barn fick hon sitta med då regeringen fattade sina beslut.

guardian,-n, pl. =

A guardian was appointed to take care of Sweden until she came of age, but as a child she had to sit with when the government made its decision.

13

myndig, som uppnått myndighetsålder

En förmyndare utsågs till att ta hand om Sverige tills hon blev myndig, men redan som barn fick hon sitta med då regeringen fattade sina beslut.

legal age, authorities, who have reached the age of majority

A guardian was appointed to take care of Sweden until she came of age, but as a child she had to sit with when the government made its decision.

14

uppenbart

Hon växte upp på slott och det var tidigt uppenbart för alla att hon var ovanligt begåvad.

clear, obvious

She grew up in the castle and it was soon obvious to everyone that she was exceptionally talented.

15

begåvad

Hon växte upp på slott och det var tidigt uppenbart för alla att hon var ovanligt begåvad.

gifted, talented

She grew up in the castle and it was soon obvious to everyone that she was exceptionally talented.

16

drag, -et, pl.=

När hennes kropp utvecklades fick hon många manliga drag

traits,-et, pl. =

When her body was developed, she received many male traits

17

omgivning, -en, omgivningar

Hon blev som en pojke och det var något som omgivningen tidigt förundrade sig över.

environment-a, surroundings, the people around

She became like a boy and it was something thoes around her wondered about.

18

förundrade sig över

Hon blev som en pojke och det var något som omgivningen tidigt förundrade sig över.

marveled at, wondered about

She became like a boy and this was something thoes around her marveled early on about.

19

präglad (av)

Naturligtvis var hon mycket präglad av sin uppfostran och uppväxten spelade antagligen en stor roll för hur hon skulle forma sitt liv.

characterized (by), influenced

Of course she was very influenced by his upbringing and childhood'm probably a big role in how she would shape his life.

20

dröja

ta tid

delay

take time

21

ägna sig åt

Men hon ägnade sig inte ensidigt åt politik.

engage

But she did not engage herself unilaterally in politics.

22

ensidigt

Men hon ägnade sig inte ensidigt åt politik.

unilateral

But she did not engage (devote) herself unilaterally in politics.
uni·lat·er·al adjective \ˌyü-ni-ˈla-tə-rəl, -ˈla-trəl\
: involving only one group or country

23

mångsidig

Hon var tvärtom mycket mångsidig och ägnade sig med ovanligt stort intresse åt konst och filosofi.

diverse

She was on the contrary very versatile and devoted himself with unusually great interest in art and philosophy.

24

begränsad

Men de filosofiska samtalen i Sverige kändes för begränsade och därför inledde hon kontakter med länderna på kontinenten.

limited

But the philosophical talks in Sweden felt too limited and therefore she started contacts with the countries on the continent.

25

inledde

Men de filosofiska samtalen i Sverige kändes för begränsade och därför inledde hon kontakter med länderna på kontinenten.

initiated

But the philosophical talks in Sweden felt too limited and therefore she initiated contacts with the countries on the continent.

26

ansenlig

stor, betydande

considerable

large, significant

27

givetvis

naurligtvis, självklart

of course

Quite right, obviously, clearly

28

innehav, -et
förråd

possession

Inventory

29

hov, -et

kungafamiljen platsen där de bor och personer som sköter hovet

court

royal family, the place where they live and the people running the court

30

anlända, anländer

komma fram, nå resans mål

arrive, arrive

arrive, reach ones goals

31

dra på sig (drar, drog, dragit)

råka ut för, bli smittad av

infected by(draws, drew, drawn)

encounter, get infected by

32

avlida, avlider, avled, avlidit

die

33

förknippa (med)
koppla ihop med, associera med

associate (with)
connect with, associate with

34

genomdriva (genomdriver, -drev, -drivit)

tvinga fram, få igenom

enforce (enforce, drive,-driven)

force, get through

35

tronföljare

successor to the throne
era to the throne

36

bestörtning

dismay

37

skäl, -et
orsak, anledning

Whereas
cause, reason

38

sinne
själ,, psyke, förnuft, förstånd

mind
soul, mind, reason, intellect

39

begå (brott), begår, begick, begått

göra

commit (offense), committed, committed, committed

make, do

40

nödvändighet, -en
omständighet, villkor ett måste

necessity-a
circumstance, condition a must

41

bestå
innebära

consist
mean

42

lindrigt sagt
minst sagt, sagt utan överdrift

mildly
to say the least, said without exaggeration

43

vidsynthet, -en
förståelse, tolerans, utan fördomar

broadmindedness,-a
understanding, tolerance, without prejudice

44

konvertera

convert

45

påverka

affect

46

fullkomligt

complete

47

osannolik
otrolig
otänkbar

unlikely
incredible
unthinkable

48

landsförvisning, -en

banishment

49

inse
insåg
insett

realize

50

genomföra
genomförde
genomfört

implement
implemented
implemented

51

abdikera
avsäga sig tronen, avgå

abdicate
abdicate the throne, resign

52

avsäga sig

renounce

53

spinna, spinner, spann, spunnit

purr

54

frigöra sig
befria sig

free themselves
free himself

55

föremål, -et

thing

56

ange, anger, angav, angivit

lämna uppgift om, uppge

indicate, indicated

provide information on, give up

57

ståtlig

stately

58

strida, strider, stred, stridit

fight, fighting, fought, fought

59

Häpnad

Amazement

60

Förskräcklig

Frightful