K1. Mona Lisa Flashcards Preview

Språkporten SAS123 > K1. Mona Lisa > Flashcards

Flashcards in K1. Mona Lisa Deck (20):
0

omsvärmad

Mona Lisa -gåtfull, omsvärmad.
Hon är mer omsvärmad en någonsin.

ecstatic praise

Mona Lisa enigmatic, ecstatic praise
She's more praised than almost anyone.

1

gåtfull

Mona Lisa - gåtfull och omsvärmad

mysterious, enigmatic

Mona Lisa - mysterious and ecstatic praise

2

härdar ut
slår, slog, slagit

Den som härdar ut och väntar tålmodigt kommer så småningom in i det lilla rummet och det första som slår besökaren är att tavlan är så liten.

endure
strike
Whoever endures and waits patiently will eventually come into the small room and the first thing that strikes the visitor is that the board is so small.

3

se till (ser, såg, sett)

Naturligtvis finns det vakter kring tavlan som ser till att allt går rätt till.

make sure (seeing, saw, seen)

Of course there are guards around that makes sure that everything goes right.

4

anse (-ser, -såg, -sett)

Det beror på att många konsthistoriker anser att modellen till tavlan var den 25-åriga Lisa från Neapel.

consider (-sees,-saw-seen),

That's because many art historians believe that the model for the painting was the 25-year-old Lisa from Naples.

5

gåtfull

mysterious

6

behagfull

Mona Lisas leende är behagfull.

graceful, charming

Mona Lisa Smile is graceful.

7

sexuella läggning

Sexual orientation

8

belägg, ett (bevis)

Som belägg för den teorin anför de att hennes hägra hand ligger som förlamad ovanpå den vänstra.

evidence

As evidence of this theory argues that the looming her hand is paralyzed on top of the left.

9

förlamad

Mona Lisa kanske var förlamad på hägra sidan av kroppen.

paralyzed

Mona Lisa may have been paralyzed on the right side of the body.

10

anför (-för, förde, -fört)

som belägg för den teorin anför de att hennes högra hand ligger som förlamad ovanpå den vänstra.

present, say that

11

botemedel, ett

botemedel mot syfilis

cure

cure for syfilis

12

styrker

Det styrker i så fall teorin

strengthens

It strengthens in any case the theory

13

dölja, döljer, dolde, dolt

dölja sina dåliga tänder

hide

hide her bad teeth

14

oeniga
dyker upp

Varje gång Italien och Frankrike blir oeniga i det europeiska samarbetet dyker också den striden upp.

disagree
appears, turns up, comes up

Every time Italy and France disagree in European cooperation this also comes up.

15

ständigt

Numera är hon ständigt omgiven av vakter.

ever, always, constantly

Nowadays she is constantly surrounded by guards.

16

själfulla

själfulla leende

soulful

soulful smile

17

spinna (spinner, spann, spunnit)

Myter spinns runt det gåtfulla och outsagda och vad som egentligen döljer sig bakom Mona Lisas leende lär vi aldrig få veta.

spin (spin, span, spun)

Myths spun around the enigmatic (mysterious) and unsaid and what really lies (hides) behind the Mona Lisa's smile We'll probably never know.

18

outsagda

Myter spinns runt det gåtfulla och outsagda och vad som egentligen döljer sig bakom Mona Lisas leende lär vi aldrig få veta.

unspoken, unsaid

Myths spun around the enigmatic (mysterious) and unsaid and what really lies (hides) behind the Mona Lisa's smile We'll probably never know.

19

lär (hjälpverb) ska, torde, det lär vi nog aldrig få veta = det får vi nog aldrig veta.

Myter spinns runt det gåtfulla och outsagda och vad som egentligen fäljer sig bakom Mona Lisas leende lär vi aldrig få vet.

probably will (help verbs), that we'll probably never know = that we'll probably never know.

Myths spun around the enigmatic and unsaid and what really lies behind the Mona Lisa's smile We'll probably never know.