Kap. 1 Profesjonell yrkeutøvelse Flashcards Preview

Yrkesutøving > Kap. 1 Profesjonell yrkeutøvelse > Flashcards

Flashcards in Kap. 1 Profesjonell yrkeutøvelse Deck (12):
1

Hva betyr å jobbe profesjonell?

Ordet profesjonell kommer fra profesjon og det latinske ordet"professio" som brukes for å beskrive et lønnet yrke som kjennetegnes av en spesiell fagkompetanse. Å opptre profesjonelt tar utgangspunk i faglig kunnskap og praktiske ferdigheter , så vel som personlig egenskaper, verdier og holdninger.

2

Hva er kjennetegn ved et yrke ifølge verdens helse organisasjon (WHO) ?

WHO ser dette som livskompetanse, som innebærer :- problemløsning
- kritisk tenking
- selvhevdelse
- kommunikasjon
- å stå imot gruppepress
- å ta beslutninger
- å kunne takle uro og stress
- å tilpasse seg miljøet
- å kjenne seg selv

3

Hvilke egenskaper er der viktig for deg å ha for å jobbe med barn og ungdom?

Det handler om å kunne ta valg ut fra det du kan om pedagogisk, barn oppvekstvilkår, barns kulturelle og religiøse bakgrunn, barn mediehverdag, barnekultur og lek, ernæring, kommunikasjon og samhandling. Som barne og ungdomsarbeider vi skal kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere pedagogiske opplegg og aktiviteter for barn og unge. Vi skal kunne kom både med barn, ungdom og foresatte og skal bidra ti fremmelikestilling, likeverd og flerkulturell forståelse.

4

Hva tror du de viktigste arbeidsoppgavene som barne og ungdomsarbeider i SFO?

Som barne og ungdomsarbeider vi har ansvar for innhold, foreldrekontakt og personaloppfølging på den basen vi arbeider. Som fagarbeider er vi medansvarlig for at barna får et godt og trygg oppvekstmiljø. Hovedoppgaven vår vil være tilrettelegge for barns lek og kulturaktiviteter fordi elevene på SFO som i skole, har rett til et godt fysisk og psykisk sosialt miljø som fremmer helse, trivsel og lærling.

5

Hva å være profesjonell innebærer?

Det innebærer at vi hele tiden forsøker å være bevist på at vi ikke forskjellbehandler eller misliker dem. Det krever at vi må jobber med vår egne holdninger or forsøker å finne fram til sider ved personene som du kan like og akseptere.

6

Hva er oppgaven som barne og ungdomsarbeider i barnehage kan være?

Det kan være:
- delta i daglige arbeidet på arbeidsplassen
- planlegge, lede, gjennomføre, vurdere og dokumentere aktiviteter fordeler av eller hele barnehagegruppen ut fra barnas modning og utviklingsnivå.
- bruke ulike observasjonsteknikk for å kartlegge enkeltbarn og barnehagens behov for stimulering og tilrettelegging.
- være en god formidler av barnekultur
- legge til rette for god lek både inne og ute
- delta i det daglige foreldresamarbeider
- legge til rette for at barna får mulighet til å være aktive deltakere i å planlegge og vurdere virksomheten i barnehagen
- delta aktivt på avdelingsmøter og personalmøter
- delta på kurs og holde seg faglig oppdatert

7

Hva er den viktigste funksjonen i å jobbe i ungdomsklubben?

Den viktigste er det kan være å fremstå som en tydelig og forutsigbar voksen. Vi skal være en som ungdommene opplever at de har tillit til og dem de kan snakke med.

8

Hva innebærer det for deg å skrive under på en arbeidskontrakt?

Det innebærer at vi erkjenner å ha plikter overfor arbeidsgiveren vår. Som ansatt i en pedagogisk institusjon må vi utføre de arbeidsoppgavene som arbeidsgiveren pålegger seg.

9

Hva betyr å vise medmenneske?

Det betyr at vi som jobbe for barn og unge, kan møte barn og unge, foresatte og kolleger som befinner seg i vanskelige livssituasjoner. Noen står for å ha konflikter som vi kan kjenne igjen. Uansett skal vi møte hver enkelt med empati og forståelse. Det er viktig å ha en god dialog og viser litt ekstra oppmerksomhet og støtte.

10

Hva er forskjellen mellom politiattest og vandelsattest?

Politiattest er erklæring fra politiet som bekrefter at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og ungdommer.
Vandelsattest er en erklæring fra politiet som sier at du ikke er dømt for å bega lovbrudd.

11

Hva betyr at du er pålagt taushetsplikt?

Det innebærer at vi ikke har lov til å gi personlig informasjon om brukerne videre til andre- heller ikke etter at du har sluttet i jobben. For eksempel, opplysninger som gjelder forholdet mellom barne og foreldre, sykdommer, funksjonshemninger, barnets utvikling eller familieforhold. Vi kan få konsekvenser i fengsel til tre år hvis vi bryte den.

12

Når du har opplysningplikt?

Opplysningsplikt er unntak fra taushetsplikten og gjelder dersom du har mistanke om mishandling eller seksuelt misbruk.