Kap. 2 Du er en rollemodell Flashcards Preview

Yrkesutøving > Kap. 2 Du er en rollemodell > Flashcards

Flashcards in Kap. 2 Du er en rollemodell Deck (12):
1

Hva legger du i begrepet rollemodell?

Rollemodell er en du ser opptil en du vil forsøke å likne, et forbilde. Når vi treffe barna og ungdom, vi må treffe dem på en god måte, fordi hva vi oppleve, sier og gjør kan ha god innvirkning på dem vi arbeider med og best mulig å være god rollemodell.
Vedkommende har kunnskaper, ferdigheter og holdninger som vi er mener viktig og riktig. Barn og ungdom som du gjør. Som ansatt representere du bedriften i alt du gjør og sier.

2

Hvordan å bli en god model?

Rollemodell er noe du blir, bevisst eller ubevisst, når barn og unge opplever at du er til å stole på, som skaper tillit og som viser at hun/han bryr seg om barn og ungdommene. For å bli en god rollemodell kreves at vi fremstår som trygg på hvem vi er.

3

Rollene som barne og ungdomsarbeider deles i formelle og uformelle roller, kan du forklare det?

Formelle rolle er når vi som barne og ungdomsarbeider er utplassert som elev/ansatt som lærling eller fagarbeider. Denne innebærer at de rundt deg har forventninger til hvordan du er, hvilke holdninger du er og hva du kan.
Uformelle rolle er vi som vi er. eksempel at vi er flink til noe, mens det er andre oppgaver du ikke behersker så godt. Vi har hobbyer og interesser som er med å forme til hvem vi er. Samtidig kreves at vi klarer å balansere og skille mellom den profesjonelle rollen og det som privat.

4

Hvorfor er vi som barne og ungdomsarbeider er en del av viktig brikke i sosialiseringsprosessen? Hva mener du med det?

Sosialiseringsprosessen er den prosessen alle mennesker i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet (Kjetil Sender- e-studie.no).
I arbeidet mitt som barne og ungdomsarbeider har vi medansvar for å lære barna hvordan de skal forholde seg til normene og reglene i samfunnet, inkludert skikker og tradisjon. Vi overfører viktige deler av kulturarven i form av verdier, barnekultur, sang, litteratur og lek. Også gjennom å snakke med barna, lese for dem, synge, fortelle historier, kose med dem og oppmerksomhet. ( Gjennom grensesetting, veiledning og samvær)

5

Hvilke forventninger tror du barna i barnehage, skole og SFO vil ha deg som voksen person?

Barn og ungdom ønsker seg en voksen som forutsigbar og trygg, en som lytter til dem og hjelper dem til å velge rett når ting er vanskelig. De trenger en som lar dem få lov til å prøve feile innenfor trygge rammer. Vi også må klare å sette grenser overfor barne og unge.

6

Nevn tre ulike måter av grensesetting?

a. Autoritær : De voksne som bestemmer og barna og de unge som skal adlyde. Gjennom ord og handlemåte viser den voksne barnet hva som er rett og hva som er galt.
b. La-det-skure holdning : Når de voksne ser hva som skjær, men stopper ikke barna. Barna får lov til utforske omgivelsene som de selv vil, uten at de voksne setter noen grenser for det. I stedet vil barna forstå hva er som rett og hva er som galt gjennom å oppleve konsekvensene av handlingene sine.
c. Demokratisk : Her får barn og voksen komme til orde og sammen finner de løsning. Begge må gi og ta, og man unggår situasjon der ene parten vinner over den andre.

7

Hvordan kan du bli en god rollemodell for barn og unge språkutvikling?

Små barn lærer ord og språk gjennom å lytte til og herme etter ordene de hører. ved å bruke språket bevisst når du snakker med barna, lære dem å rim og regler. lese og synge sanger, bidrar du til at barna får god språkutvikling. Det er viktig at vi tenker igjennom hvordan vi selv bruker språket. Barna kopiere alt du sier fordi du er en rollemodell.

8

Hvilke utfordringer kan det være en god rollemodell for barn og unge når det gjelder kjønnsroller og seksualitet?

som barna ungdoms arbeider kan vi har en oppgave å veilede ungdom i blant annet i seksualitet og prevensjon. ungdom har som regel mange spørsmål de ikke tår å snakke med læreren eller foreldrene om. mange tyr til chattesider på nettet og får svar som ikke samvær helt med virkeligheten. som ansatt i fritidsklubb må du våge å snakke med ungdom om spørsmål de lurer på. du kan få spørsmål og kommentarer som gjør deg flau eller pirker borti dine egne fordommer. da er det viktig å være åpen og ørlig og vise at sexsualitet er en naturlig del av livet.

9

Hva hvilken måte kan ditt syn på din egen kropp påvirke barn og unges selvfølelse?

I arbeidet med barn og unge må vi være varsom med å beskrive andre på en måte som kan virke negativ eller sårende. Det er fort gjort å kommentere andres utseende uten at man egentlig mener noe vondt med det. Som rollemodell bør du unngå å beskrive barna og ungdommene ut fra hvordan de ser ut, og heller legge vekt på å bli kjent med dem som personer.

10

Hva betyr å anerkjenne væremåte?

Doktor philos og forsker Berit Bae definerer anerkjennende væremåte som å gi den andre `retten til å være seg selv`. Som anerkjennende voksen må du altså kunne se barnet, ungdommer eller funksjonshemmede som er likeverdig menneske. Det handler ikke om å endre eller forme barnet men å akseptere barnet slik det er.

11

Hva er likestilling ?

Likestilling er en viktig verdi i samfunnet vårt og vi legger vekt på å gi jenter og gutter de same mulighetene for utvikling og utdanning.

12

Hva er innhold for rammeplan i barnehage?

"Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver legger vekt på at barnehagen skal si gutter og jenter det samme utgangspunkt, så de kan velge fritt seinere i livet. Personalet må arbeide med likestilling mellom gutter og jenter og sørge for at begge kjønn får variere utfordringer og like mye oppmerksomhet"