Kap 1. Samordning Flashcards Preview

IPO > Kap 1. Samordning > Flashcards

Flashcards in Kap 1. Samordning Deck (15):
1

Beskriv direktstyrning

En vanlig samordningsmetod i den traditionella organisationen. En person ansvarar, övervakar och instruerar andras arbets. Direktstyrning utövas t.ex. i den traditionella förmansrollen

2

Beskriv regelstyrning

I den byråkratiska organisationen sker koordination och styrning till stor del genom regler. Handläggning av ärende sker utifrån ett regelverk

3

Beskriv kortfattat standardisering som samordningsprocess

Standarisering av arbetsprocesser är vanligt inom industrin. Hur arbetet ska utföras är standardiserat med avseende på arbetsverktyg, vilka handgrepp som ska utföras och ordningen på dessa

4

Beskriv kortfattat teknologisk och teknisk styrning

Den fysiska utformningen av teknologi och lokaler fungerar styrande.
Det löpande bandet, vilket ofta används inom forondsproduktion, styr arbetshastigheten.
Informationsteknologin används för att övervaka och bedöma anställdas arbetsinsatser. Här kan man tala om visualisering och synliggörande av arbetsinsatser, vilket kan ske på flera sätt

5

Beskriv kortfattat vad formella arbetsroller innebär

Organisationens formella struktur i form av formella arbetsuppgifter, där ansvar och befogenheter fastställs, är också en tydligt styrstruktur. I organisationsstrukturen finns en hierarki där chefer ansvarar för anställda. Hierarkin fungerar styrande på anställdas beteende och handlingar

6

Beskriv kortfattat vad samordning genom ömsesidig anpassning innebär. Redogör även för organisk samordning!

Flera personer koordinerar arbete genom informell kommunikation.
En liknande term är organiska samordning där kontakter tas, grupper bildas och möten anordnas om berörda personer anser det behövas. Ömsesidig anpassning är den främst förekommande koordinationsformen i självbeständiga arbetsgrupper

7

Redogör för Internmarknad

Anställda eller avdelningar kan definieras som internkunder och internleverantörer. Internleverantören förväntas kontrollera kvalitet på service eller produkter från internkunden

8

Beskriv målstyrning

Ledningar fastställder övergripande mål för organisationen. Tydliga mål eftersträvas. En målbrytningsprocess innebär att olika avdelningar sätter mer specifika mål, men de måste relatera till det övergrippande målet. Uppföljningar görs för att mäta måluppfyllelse

9

Beskriv normativ styrning

Organisationskultur där man vill påverka attityder och värderingar hos anställda. Koordination förväntas ske genom att anställda och samma värderingar, inställningar till arbete och organisationen och därigenom agerar på liknande sätt

10

Vad innebär samordning genom kund?

I de fall där anställda har kundkontakt deltar även kunden i styrningen. De kan t.ex. ge direkt återkoppling till anställda eller rapportera till anställdas överordnade om de är missnöjda med service eller uppträdande

11

Nämn 10 olika samordningsmetoder!

1. Direktstyrning
2. Standardisering av arbetsuppgifter
3. Teknologisk och teknisk styrning
4. Formella arbetsroller
5. Regelstyrning
6. Ömsesidig anpassning
7. Normativ styrning
8. Kunden
9. Målstyrning
10. Internmarknad

12

Vad innebär styrning och kontroll?
Vad är skillnaden mellan dessa?

Styrning - Åtgärder som ledningen tar för att påverka dess processer och resultat
Kontroll - Att övervaka och behärska ett skeende eller apparat.
Kontroll används om man vill följa att något utförts enligt föreskrifter medan styrning påverkar framtida skeenden.

13

Vilka 3 funktioner har styr- och kontrollsystem?

1. Styr och definierar arbetet
2. Övervakar, bedömer och utvärderar arbetsprestation.
3. Diciplinerar och belönar i syfte att uppnå sammarbete och sammtycke

14

Vad går styrning av administration och förvaltning ut på?

Att påverka personalens förståelse, vilja och förmåga att genomföra organisationens uppgifter

15

Vilka samordningsmetoder är mest lämpliga för industriföretag?

Standardisering av arbetsuppgifter.
Teknologisk och fysisk styrning
Direktstyrning
Formella arbetsroller