Kap 2. Taylorism och fordism Flashcards Preview

IPO > Kap 2. Taylorism och fordism > Flashcards

Flashcards in Kap 2. Taylorism och fordism Deck (23):
1

Vem benämnde sin teori Scientific management?
När?

Taylor på slutet av 1800-talet
Teorin kallas också för Taylorism

2

Taylor ansåg att det fanns 3 grundläggande orsaker till dålig effektivitet

1. Arbetare maskar och försöker undkomma arbete
2. Informella överenskommelse arbetarna emellan - Taylor kallade detta för systematisk maskning
3. Godtyckliga arbetsmetoder - arbetare tog fram arbetsmetoder och lärde upp varandra

3

Varför behövde företagsledningen skaffa kunskap om arbetsprocessen enligt Taylor?
Vad skulle företagsledningen göra enligt Taylor?
Vad blir företagsledningens nya roll samt konsekvensen av denna?

Arbetare som endast kontrollerades genom reglemente och disciplinregler var inte tillräckligt kontrollerade

Ta makten över yrkeskunskapen!

Att analysera och bestämma det mest optimala sättet att utföra arbetet på.
Arbetsuppgifterna standardiserades

4

Hur bröts de informella överenskommelserna i Taylors teori?
Hur valdes arbetare?
Hur fungerade Taylors ackordssystem?

Genom att organisera arbetet individuellt. Alla tränas enskilt och erhåller en resultatbaserad lön

Arbetare testades noggrant på arbetsuppgifterna. De
om de uppfyllde arbetskraven valdes ut. De som inte uppfyllde kraven lärdes dels upp av en tjänsteman eller avskedades.

Om arbetare uppfyllde en specificerad arbetsmängd erhöll de en bestämd ersättning. Om inte blev ersättningen lägre

5

Vilka positiva konsekvenser fick man ut av individuellt organiserat arbete?

Arbetarna såg inte längre arbetsgivaren som en motståndare utan anställda och arbetsgivare jobbar som vänner sida vid sida mot ett o samma mål .

6

Nämn 4 Tayloristiska disciplineringsmetoder som användes i Bethlehem Steel Company?
Vad var sista åtgärden?

1. Lönesäkning
2. Avstängning från arbetsplatsen
3. Böter
4. Varningar som sammanlagda kunde resultera i något av ovanstående.

Avsked

7

Vad menade Taylor var den största fördelen av individuellt organiserat arbete?

Inga strejker

8

Varför användes tids och rörelsestudier?
Hur togs de fram?
Vad hände med verktygen?
Konsekvensen av dessa?

För att komma fram till det optimala arbetssättet

Genom att välja de mest kompetenta arbetarna kunde tjänstemän testade vad den optimala arbetsmängden var för en dag och hur många och långa pauser som behövdes. Olika arbetsmoment klockades och det snabbaste valdes sedan ut.

Även verktygen optimerades

De optimala arbetsrörelserna och verktygen kombinerades till standardiserade arbetsuppgifter

9

vad fanns det för brister i de tidiga tids och rörelsestudierna?

1. Arbetsaktiviteten kunde enbart studeras i praktiken när arbete genomfördes
2. Värden man erhöll var för grova
3. Metoden passade bara vissa typer av arbeten

10

Hur åtgärdade Gilberth bristerna i de tidiga tids och rörelsestudierna?
Exempel på Therblig

Genom att sätta standards på grundläggande kroppsrörelser.

Gripa, släppa, inpassa, monter, gå, sätta sig, knäböja och hålla

11

vad är ett MTM-system?
Vad står MTM för?

System där grundläggande kroppsrörelser ges en standardiserad tidsåtgång mäts i TMU.

Metod, tid, mätning

12

2 följder av Taylorismen?

1. Ökad arbetsdelning
2. Standardiserade-handgrepp och rörelsescheman

13

Fördel med MTM-system?

- Arbetsaktiviteter kan planeras i förväg
- Arbetare slipper känna sig övervakade

14

Taylors argument för standardiserade , enkla och mycket avgränsade arbetsuppgifter?

Lönegivaren behövde inte betala så hög lön då arbete inte krävde någon kompetens

15

Vad innebär funktionellt ledarskap?
Största fördelen?

Anställda har olika chefer där varje chef har en specialiserad ledarfunktion

Det går snabbare att lära upp cheferna jämfört med chefer som har en mer generell kompetens

16

I verkstaden fanns fyra chefsfunktioner som Taylor förespråkade. Vilka var det och vad gör dem?

1. Gang bosses: visar hur maskiner ställdes in snabbast och korrekt
2. Speed bosses: såg till att arbetarna körde maskinerna i rätt hastighet och att verktygen användes så effektivt som möjligt
3. Inspectors: ansvarade för att rätt kvalitet uppnåddes samtidigt som rätt hastighet hölls
4. Repair bosses: kontrollerade så att arbetarna underhöll maskinerna

17

På planeringsavdelningen fanns fyra chefsfunktioner som Taylor förespråkade. Vilka var det och vad gör dem?

1. Order of work and route clerk: planerade arbetsprocessen och i vilken ordning arbetaren skulle göra arbetet samt hur produkterna ska förflyttas
2. Instruction card clerks: Gav skriftliga instruktioner till chefer och arbetare på fabriksgolvet. Instruktionskorten talade om vilken ritning som skulle användas, hur arbetet ska utföras, vilka verktyg som skulle användas, tiden för arbetet och premien som betalades om arbetet utfördes i tid.
3. Time and cost clerks: skickade information till arbetarna så att de kunde dokumentera kostnad och tid för arbetet, och såg till att arbetaren fick korrekt lön..
4. Stop disciplinarian: om arbetaren int lydde order, inte gjorde sin plikt, kom för sent eller var frånvarande utan godkännande tilldelade denna lämplig bestraffning

18

Vad innebär fordism?
Vad strävade man att göra på Ford?

Applicering av tayloristiska principer i massproduktion med det löpande bandet

Att så långt som möjligt eliminera arbetskraft genom att använda maskiner. Arbetarna styrde och underhöll maskinerna. Inga förkunskaper krävdes

19

Sammanfatta fordism i 5 punkter

1. Få produkter med hög grad av standardisering
2. Specialiserad maskinutrustning
3. Löpande bandproduktion där arbetet följaktligen är maskinstyrt
4. Standardiserade arbetsuppgifter av kortcyklig repetitiv karaktär
5. Stark hierarki och oraganisering i funktioner. Planering, styrning och kvalitetskontroll sker i specialiserade staber

20

Vad innebär förslagsverksamhet?
Varför infördes förslagsverksamhet?
Vilken kritik gav Taylor mot denna vad förespråkar han ist?

Att anställda lämnar förslag på förändringar till en kommitté som granskar det. Någon form av belöning tilldelas dem som enligt kommittén lämnar bra förslag.

För att höja arbetsmoralen, öka trivsel och för att minska intresset bland arbetare att organisera sig fackligt.

Att effektiviteten inte kan förbättras på det sättet, utan att man istället ska använda vetenskaplig framtagen arbetsorganisation där kontroll och ansvar ligger hos arbetsledningen. Emellertid menade han att arbetarnas initiativförmåga borde uppmuntras och belönas.

21

Vilken kritik mottog Taylor av representanthusets speciakommitté? 7 st

1. Den höga arbetsbelastning. Arbetare orkar inte jobba under så hög belastning under ett arbetsliv.
2. Att arbetare inte hade inflytande över arbetsförhållanden
3. Eftersom företaget har monopol på hur arbetet organiseras och lönesättningen finns inget skydd mot försämrade arbetsförhållanden.
4. Fackförening har inget inflytande
5. Det mindre kvalificerade arbete ledde till sänkta löner för många.
6. Bara arbetare av högsta klass platsade
7. Tidtagningen var irriterade och kränkande för arbetarna

22

Bravermans kritik mot taylorism?
Blauners kritik mot taylorism?
Allmän kritik mot taylorism?

Särskiljande av hjärnans och händernas arbete, planering och utförande, begrepp och verkställighet leder till avhumanisering av arbetet. Arbetarna reducerades till djurens nivå.

Människor tenderar att känna alienation inför fragmenterat repetitivt arbete, där den anställda är maktlös och styrs utifrån

Repetitivt arbete med små möjligheter till inflytande och att visa sina färdigheter kombinerat med höga krav leder till stress-
Hjärt- och kärlsjukdomar, magproblem och depressioner ökar.
Risken till självmord dubblas
Den intellektuella utvecklingen hämmas vid monotont arbete
Man blir passiv och styrs helt av omgivnigen

23

Sammanfatta scientific management

Ledningen tar kontroll över arbetsprocessen och arbetarna degraderas till att utföra enkla standardiserade arbetsuppgifter.
Arbetet kräver betydligt mindre kunskap och färdigheter en innan
Samordning av arbetet tas över från ledningen genom direktstyrning, standardisering av arbetsuppgifter och av ledningen framtagna arbetsroller
Taylorism ger avsevärda höjningar i produktion
De negativa konsekvenserna är dock avhumanisering, alienation, passivisering och försämrad hälsa för arbetare.