Kap 3. Byråkratisk organisation Flashcards Preview

IPO > Kap 3. Byråkratisk organisation > Flashcards

Flashcards in Kap 3. Byråkratisk organisation Deck (13):
1

Ge ett exempel på vart det är vanligt med byråkrati?

I offentliga förvaltningsorganisationer

2

Vad är den centrala aspekten i den av Weber beskrivna byråkratiska organisationen?

Rationaliteten

3

Hur avspeglas rationaliteten i Webers byråkratibegrepp?

1. Auktoritetsutövning genom fackkunskap
2. Saklig och opersonlig handläggning av ärenden utan känslomässig inblandning
3. Handläggning sker genom förutbestämda regler. Likabehandlingsprincipen - ämbetsmannen behandlar alla klienter i samma situation på samma sätt

4

Varför spred sig den byråkratiska organisationen enligt Weber?

På grund av den tekniska överlägsenheten jämfört med tidigare organisationsstruktur

5

Vad präglar den byråkratiska organisationen? 6 st

1. Regelstyrning
2. Stark hierarki¨
3. Specialiserade arbetsroller
4. De officiella plikterna utförs av ämbetsmän som anställs utifrån bestämda kvalifikationer
5. Arbete utförs strikt objektivt utan personligt hänsynstagande
6. Lön utgår från placeringen i hierarkin

6

Vilka svagheter har den byråkratiska organisationen? 5st

1. Regelstyrning gjorde att medlen ses som mål i sig av organisationens medlemmar, vilket leder till att överordnade mål åsidosattes
2. Anställda tenderar att känna främlingskap i arbetet
3. Regelstyrningen leder till konformitet och anställda tar inte hänsyn till klienters olika situationer -> opersonligt
4. Rigid då den byråkratiska organisationen inte kan anpassa sig till nya situationer
5. Människor ger upp sin självtillit i förmån för stödet och skyddet som olika stödsystem ger

7

Vilka är de 4 centrala elementen i Fayols organisationsteori?

1. Arbetsfördelning - ökad specialisering av arbetsuppgifter
2. Disciplin i lydnad, arbetsamhet, aktivitet, gott uppträdande och respekt för ingångna avtal
3. Enhetlig ordergivning - en person ska bara ha en chef
4. Kommunikation sker normalt genom hierarkin

8

När fungerar den mekanistiska organisationen?

Vilka 8 element präglar den mekanistiska organisationen

Under stabila förhållande då endast små förändringar görs i verksamheten

1. Specialiserade arbetsuppgifter och tydliga regler om hur dessa ska genomföras
2. Noggrant specificerade ansvarsområden med egna mål, mer eller mindre oberoende av organisationens övergripande uppgift
3. Övervakning och samordning av anställdas arbetsuppgifter görs av närmsta chef
4. Kommunikation sker vertikalt genom hierarkin
5. Hierarkin förstärks av att kunskapen om organisationens förhållanden finns hos högsta ledningen
6. Anställdas arbete styrs av chefers beslut och instruktioner
7. Lojalitet mot organisationen och lydnad mot chefer är viktigt för medlemskap
8. Specifik och lokal kunskap se som viktigare än generell och allmän kunskap

9

2 fördelar med den mekanistiska organisationen

1. Att ha ett begränsat ansvarsområde och inte behöva diskutera arbetets innehåll med andra ses av många som lugnare och säkrare
2. Få organisationsförändringar ger en hälsosammare arbetsmiljö

10

4 nackdelar med den mekanistiska organisationen

1. Mer arbetsroller innebär att chefer vara mer insatta om vad som sker i organisationen
2. På förhand definierade arbetsroller gör att anställda endast fokuserar på sitt arbete och det blir lätt att skylla på när andra gör fel
3. Hög rivalitet mellan egna avdelningar, vilka alla strävar att maximera erhållna resurser -> fokus flyttas bort från organisationens övergripande mål
4. Fler politiska konflikter när organisationen utsätts för förändringar -> somliga chefer undviker avancemang för att undvika att bli inblandade i politiska spel

11

Nämn EN nackdel med specialiserat arbete?

Människan får endast vissa en liten del av sina färdigheter och kunskaper

12

Vad innebär funktionsorganisation?

När avdelningar är indelade efter funktion, dvs vilken affärsfunktion som utförs t.ex. ekonomi, marknadsföring, produktion etc

13

Vad har Fayols teorier haft fokus på?

Chefens roll och administrativa principer för att leda och koordinera en organisation.