Kap 3. Forholdet mellom statsmaktene Flashcards Preview

Velferdsrett kompendium - ohnstad om JUSS for .... > Kap 3. Forholdet mellom statsmaktene > Flashcards

Flashcards in Kap 3. Forholdet mellom statsmaktene Deck (5)
Loading flashcards...
1

Hvilke typer myndighet finner vi blant de største statsmaktene?

Stortinget - lovgivende myndighet, sammen med kongens godkjennelse. (grl §§§ 49, 75 og 76).
- Delegerer myndighet til forvaltningen. Forvaltningen har da hjemmel i lov, og deres inngrep i rettigheter og friheter binder på samme måte som lovene.

Regjeringen - utøvende myndighet (organisasjonsmyndighet, hvem som skal avgjøre hva og kan tildele kompetanse til underordnete organer).

Domstolene - dømmende myndighet
bla. klageinstans

2

Hva gjør stortinget?

Lager lover sammen med kongens godkjennelse.

- Stortinget vedtar alle lovene i Norge. Å vedta er det samme som å bestemme noe. Både stortingsrepresentantene og regjeringen foreslår lover, men det er Stortinget som til slutt bestemmer om lovene skal gjelde i Norge.

Stortinget vedtar også statsbudsjettet.

Stortinget kontrollerer også regjeringen.

Delegerer også myndighet til forvaltningen. Forvaltningen har da hjemmel i lov, og deres inngrep i rettigheter og friheter binder på samme måte som lovene.

3

Hva gjør regjeringen?

utøvende myndighet (organisasjonsmyndighet, hvem som skal avgjøre hva og kan tildele kompetanse til underordnete organer).

Regjeringen kommer med forslag til lover og statsbudsjett til Stortinget. De skal også sette i gang det Stortinget har bestemt.

Under regjeringen finnes en rekke fagdepartementer. Som også blant annet lager forskrifter til loven.

4

Hva er forskjellen på lover og forskrifter?

FORSKRIFT: Utdyping, presisering av lova. Fastsett av departement eller direktorat.

LOV: Rettsreglar som i Norge er fastsett av Stortinget.

Man kan si det slik at en forskrift er DET UTØVENDE LEDD og at loven er det GRUNNLEGGENDE LEDD.

Om en forskrift ikke skulle samsvare med loven så er det LOVEN som veier tyngst.

5

Hva er og gjør departementene og direktoratene?

Lager forskrifter til loven.

Departementene :
Under regjeringen finnes en rekke fagdepartementer.
Departementenes viktigste oppgaver er bl.a. forberedende arbeid for regjeringen, iverksetting av vedtak, klage- og kontrollfunksjoner. Departementene har selvstendig avgjørelsesmyndighet på en del områder.

- Et direktorat er et landsdekkende myndighetsorgan underlagt et departement.
- et forvaltningsorgan med en direktør som sjef.
- En del direktorater står i samme stilling som en departementsavdeling, og kan bare ta avgjørelser på statsrådens vegne, mens andre treffer sine avgjørelser mer eller mindre selvstendig og på eget ansvar.

- Direktoratbegrepet brukes i hovedsak om institusjoner som har sentrale forvaltningsoppgaver som er tillagt virksomheten i lov, instruks eller fullmakt iht lov.