Kap 4. Grunnleggende juridiske begreper Flashcards Preview

Velferdsrett kompendium - ohnstad om JUSS for .... > Kap 4. Grunnleggende juridiske begreper > Flashcards

Flashcards in Kap 4. Grunnleggende juridiske begreper Deck (11)
Loading flashcards...
1

Hva menes med myndighet?

Går ut på å treffe rettslige beslutninger som er bindene for den/dem de retter seg mot.

Kompetanse betyr i den juridiske terminologi myndighet.
Kompetansebegrepet har både personelle, prosessuelle og materielle sider.

2

Hvordan kan samtykke erstatte lovhjemmel?

Innen område faktiske handlinger at samtykke basert på kompetanse erstatter lovhjemmel.

3

Hvilke prinsipper kommer til uttrykk i forvaltningsloven?
(de prosessuelle rettsikkerhetsreglene).

Om rettssikkerhet:

- Det kontradiktoriske prinsipp (medbestemmelse)
- Saklighetsprinsippet
- likebehandlingsprinsippet
- utredningsprinsippet
- forutberegnelighetsprinsippet
- forsvarlighetsprinsippet
- personvernsprinsippet
- offentlighetsprinsippet

se ppt om forvaltningsloven (05.03.18)

Lovbestemte regler kan fravikes til fordel for partene; med disse prosessuelle rettsikkerhetsreglene.

4

Hva mened med det kontradiktoriske prinsipp?

Kan også kalles for medbestemmelsesprinsippet.

Begge parter har rett til å uttale seg og gi opplysninger om en sak og begge har rett til å bli hørt.

Partene skal ha adgang til å delta i beslutningsprosessen.

Altså skal myndighetsutøvelsen skje i samhandlingen med den beslutningen angår.

5

Hva menes med saklighetsprinsippet?

vektlegge det som har relevans, bare saksområdet akkurat der og da.

altså : saklige hensyn.

6

Hva menes med likebehandlingsprinsippet?

kanskje noe av det vanskeligste, utfordrer oss, objektive kriterier, utslag, ønske om å motvirke urettferdighet.

Handler om at like tilfeller skal behandles så likt som mulig. Særlig viktig at det at avgjørelsene blir likeartet.

7

Hva menes med utredningsprinsippet?

Betyr at man som ansatt i det offentilge har ansvar for å skaffe til veie de opplysninger og utredning sånn man kan ta riktige beslutninger innfor andre prinsipper?......

Ansvar for å skaffe opplysninger for riktige avgjørelser.

En sak skal utredes tilstrekkelig og være tilfredsstillende opplyst før avgjørelser tas.

8

Hva menes med forutberegnelighetsprinsippet?

Avgjørelser skal fattes på bakgrunn av normer som de berørte parter har anledning til å gjøre seg kjent med på forhånd.

Man skal kunne vite hva man har å forholde seg til…..
Se også tilbakevirkende kraft.

Rettsikkerhet - de skal vite at det kommer straff hvis de gjør en forbrytelse.

9

Hva menes med forsvarlighetsprinsippet?

Systemet er bygd opp under dette prinsippet.
Laget lover for forsvarlighet.
Kravet til hensynsfull forsvarlighet/utførelse.

Forvaltningens avgjørelser skal bygges på betryggende saksbehandling som drives frem så hurtig og forsvarlig som mulig.

Innsyn kan være viktig for å sikre at forsvarlighetsprinsippet blir etterlevd.

Forsvarlig forvaltning av samfunnsressursene er også viktige hensyn som ligger bak prinsippet.

10

Hva menes med personvernsprinsippet?

Kontroll på peronopplysninger
- og om innsynsregler.

11

Hva menes med offentlighetsprinsippet?

Borgernes innsynsrettigheter - forvaltningens dokumenter skal være åpne for innsyn fra den berørte parts side og fra allmennhetens side.

Så lenge det ikke kommer i konflikt med personvernprinsippet eller øvrige prinsipper.

Handler om tillitt.