Kapitel 14 - energigenerering i mitokondrier och kloroplaster Flashcards Preview

Cellbiologi > Kapitel 14 - energigenerering i mitokondrier och kloroplaster > Flashcards

Flashcards in Kapitel 14 - energigenerering i mitokondrier och kloroplaster Deck (39):
1

Hur går elektrontransportkedjan till?

* NADH + H+ ger ifrån sig elektroner (oxideras) som kommer in i komplex i mitokondriens inre membran. 

* Elektronerna rör sig i komplexet → vätejoner pumpas in i membranmellanrummet pga koncentrationsskillnad 

* När elektronerna "rört sig färdigt" tar de sig ut ur komplexet

* Vätejonskoncentrationen blir mycket högre i membranmellanrummet än i matrix så vätejonerna pumpas igenom ATP-syntas för att jämna ut skillnaden

* Denna rörelseenergi → kemisk energi → massa ATP bildas

* Syre plockar upp elektronerna och vätejonerna i matrix och bildar H2O

2

Vad är oxidativ fosforylering?

De reducerade elektronbärarna lämnar sina elektroner (oxideras), som i ett antal steg gör att ATP kan bildas (elektrontransportkedjan)

3

Vad är kemoosmotisk koppling? (chemiosmotic coupling)

Mekanism som använder energi lagrad i transmembran-protongradienter för att driva en energikrävande process. Ex. ATP-syntes i elektrontransportkedjan

4

Hur är kloroplaster uppbyggda?

I stroma finns även ribosomer och DNA

A image thumb
5

Hur är mitokondrier uppbyggda?

A image thumb
6

Hur blir det fler kloroplaster och mitokondrier?

De delar sig i två

7

Vad innebär sjukdomen MERRF?

Myoclonic epilepsy and ragged red fiber disease.

Fel på flera olika proteiner som behövs för elektrontransport, vilket resulterar i muskelsvaghet, hjärtproblem, epilepsi, och ofta demens.

8

Vilka är de tre stora cellandningsenzymkomplexen som är aktiva i elektrontransportkedjan?

* NADH dehydrogenase complex

* Cytochrome c reductase complex

* Cytochrome c oxidase complex

A image thumb
9

Hur många ATP bildas i cellandningen?

30 st

A image thumb
10

Vad är redoxpotential?

Ett sätt att mäta hur benägna ett redoxpar är att avge/uppta elektroner

11

Vad är en quinone?

En liten fettlöslig molekyl som kan bära elektroner i cellandningens och fotosyntesens elektrontransportkedjor

12

Vad är ubiquinone?

Den quinone som är verksam i den eukaryota cellandningen

13

Vad är cytokromer?

Hemproteiner (proteiner med en hemgrupp) som generellt är bundna till membranet och som är aktiva i elektrontransportkedjan

14

___, den sista elektronbäraren i cellandningen, har högt redoxpotential av alla.

Cytokrom c oxidas

15

Ge exempel på organismer som använder fotosyntes.

Växter, alger, vissa bakterier som t.ex. cyanobakterier. 

16

I vilken organell sker fotosyntes?

Kloroplasten - finns inte i djurceller

17

Vad har klorofyll för funktion? Var finns den?

Finns i kloroplasten och är en ljusfångande pigmentering. Hjälper till i fotosyntes

18

Vad är stroma?

Jmfbart med mitokondriens matrix, fast i kloroplasten. 

19

Var i organellen sker fotosyntes?

Thylakoidmembranet i kloroplast

20

___ är membranblåsor arrangerade i diskliknande former, som bildar "högar" som kallas ___.

Thylakoider / grana

21

Ljusenergi + 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + värmeenergi

Nettoreaktion för fotosyntes

22

Vad är plastider?

Organeller med eget DNA

23

Vilka olika sorters plastider finns det?

* Kloroplaster - innehåller klorofyll

* Leukoplaster och amyloplaster - färglösa, lagrar energi i form av stärkelse

* Kromoplaster - innehåller karatenoider, ger blom- och fruktfärg

24

Vilka två delar delas fotosyntesen upp i?

1) Fotokemiska reaktionsserien 2) Calvincykeln

25

Vilken del av fotosyntesen kräver ljus, och vilken kräver inte ljus?

Ljus - Fotokemiska reaktionsserien

Inte ljus - Calvincykeln

26

I vilka tre steg sker fotokemiska reaktionsserien?

1) Fotolys - vattenmolekylen klyvs, 2 H2O → 4 H+ + 4 e- + O2. Detta sker i fotosystem II i thylakoiden

2) Reduktion av vätebärare - NADPH bildas, NADP+ + H+ + 2 e- → NADPH. Detta sker i fotosystem I i thylakoiden.

3) Fosforylering - ATP bildas. För att jämna ut vätejonskoncentrationsgradienten som byggts upp under fotolys och reduktion av vätebärare sker koncentrationsutjämning i ATP-syntas. Vätejoner strömmar igenom och ut i stroma. Den kemiska energin från strömmen används för att binda in P i ADP, vilket bildar ATP

27

Var sker de olika stegen i fotosyntesen?

Thylakoid - fotokemiska reaktionsserien

Stroma - Calvincykeln

28

Vad behövs för att Calvincykeln ska kunna ske?

ATP och NADPH från den fotokemiska reaktionsserien, enzymet rubisco, koldioxid.

29

Vad används sockerarterna som bildas i Calvincykeln till?

* Energikälla

* Energilager (som stärkelse)

* Byggmaterial

30

Vad är kompensationspunkten?

Punkten då cellandning och fotosyntes väger upp varandra så nettoutbytet CO2 blir noll. Detta händer vid svagt ljus. 

31

Vad är fotosyntesens "maxtemperatur"?

Cirka 45°C, för då förlorar många enzymer sin form och funktion.

32

Vad är fotosystem?

Stora multiproteinkomplex i thylakoidmembranet hos växter och plasmamembranet hos fotosyntetiserande bakterier.

Består av antenna-komplex som fångar ljusenergi och reaktionscenter som omvandlar ljusenergin till kemisk energi. 

A image thumb
33

Varför kommer fotosystem II före fotosystem I i fotosyntesen?

För man upptäckte det senare först och sen har de namngivningarna bara stannat kvar. 

34

Vad är detta?

Q image thumb

Fotokemiska reaktionsserien. I fotosystem II sker fotolys (vatten spjälkas), i fotosystem I sker reduktion av vätebärare (NADPH bildas) och i ATP-syntas bildas ATP

35

Vad kallas Calvincykeln på engelska?

Carbon fixation cycle

36

Vad sker i Calvincykeln?

Koldioxid, vätejoner, och ATP reagerar och bildar kolhydrater (glukos)

37

Vad är nettoresultatet av Calvincykeln?

3 CO2 kommer in i cykeln: 

* 1 glyceraldehyd-3-fosfat bildas, som sedan kan användas fär att skapa sockerarter, fetter, aminosyror.

* 9 ATP förbrukas

* 6 NADPH förbrukas

A image thumb
38

Calvincykeln kan även kallas ___.

Koldioxidfixering

39

Vad är stärkelse?

En stor polymer av glukos som fungerar som kolhydratslagring hos växter