Kapitel 15 - intracellulära utrymmen och proteintransport Flashcards Preview

Cellbiologi > Kapitel 15 - intracellulära utrymmen och proteintransport > Flashcards

Flashcards in Kapitel 15 - intracellulära utrymmen och proteintransport Deck (60):
1

Vad är vesiklar?

Organeller med speciella funktioner som utgör en avgränsad del av cellen

2

Vad är nuclear envelope?

Kärnmembranet - bilipid layer

3

Hur kommunicerar cellkärnan med cytosolen?

Med hjälp av kärnporer i kärnmembranet

4

Sätt ut organellerna i denna tarmepitelcell.

Q image thumb

1. Mitokondrie 2. Golgiapparat 3. Kornigt endoplasmatiskt nätverk 4. Kärna 5. Plasmamembran 6. Fria ribosomer 7. Peroxisom8. Cytosol 9. Lysosom 10. Endosom

5

Ge exempel på olika membran-inneslutna organeller i en eukaryot cell.

Cytosol, kärna, ER, golgiapparat, lysosom, endosom, peroxisom, mitokondrie, kloroplast

6

Vilken huvudfunktion har cytosolen?

Innehåller många olika metaboliska pathways, proteinsyntes, samt cytoskelettet.

7

Vilken huvudfunktion har kärnan?

Innehåller genomet samt DNA och RNA syntes

8

Vilken huvudfunktion har endoplasmatiska nätverket?

Syntes av de flesta lipider, proteinsyntes till organeller och plasmamembran 

9

Vilken huvudfunktion har golgiapparaten?

Modifiering, sortering, packetering av proteiner och lipider för antingen sekretutsöndring eller transport till annan organell i cellen

10

Vilken huvudfunktion har lysosomer?

Intracellulär nedbrytning 

11

Vilken huvudfunktion har endosomer?

Sortering av endocyterat material

12

Vilken huvudfunktion har mitokondrier?

ATP syntes genom oxidativ fosforylering (cellandning/elektrontransportkedjan)

13

Vilken huvudfunktion har kloroplaster?

ATP-syntes och fotosyntes

14

Vilken huvudfunktion har peroxisomer?

Oxidering av giftiga molekyler, så som fria radikaler

15

Sortera organellerna efter ungefärlig storleksordning, hur stor procentandel de tar upp av cellens volym, i en levercell.

Cytosol (54), mitokondrier (22), ER (12), kärna (6), golgiapparat (3), peroxisomer (1), lysosomer (1), endosomer (1)

16

Vilka organeller finns det flest av i en levercell?

Mitokondrier (1700), peroxisomer (400), lysosomer (300), endosomer (200). Resten finns det 1 av

17

Man tror att organeller har uppstått på två olika sätt. Vilka, samt vilka organeller tror man har uppstått på vilket sätt?

Invaginering - plasmamembranet har "vikts in" och bildat en organell. ER, golgiapparat, endosomer, lysosomer.

Bakterier som tagit sig in i cellen - pga att de har annat DNA. Kloroplaster och mitokondrier.

18

Vad är endomembransystemet?

Interlänkat nätverk av membraninnestänga organeller i en eukaryotisk cell. Inkluderar ER, golgiapparaten, lysosomer, peroxisomer, och endosomer

19

Vad är en sorting signal?

En signal som ett protein kan innehålla. Innehåller den denna kan den flytta sig mellan organeller, men om den inte innehåller någon så befinner den sig alltid i cytosolen.

20

Membraninneslutna organeller impporterar proteiner via en av tre olika mekanismer. Förklara de tre olika.

1. Genom kärnporer: cytosol → cellkärna. Porerna fungerar som selektiva grindar som aktivt transporterar specifika makromolekyler men som också låter mindre molekyler diffundera in och ut. Molekylerna behåller sin form.

2. Över membran via protein translocators: cytosol → kloroplast, mitokondrie, peroxisom, ER. Oftast behöver de vecklas ut innan de kan transporteras in.

3. Transportvesiklar: ER → cytosol → organell. Sker via endo-/exocytos. Molekylerna behåller sin form.

21

Hur brukar sorting signals "se ut"?

Kontinuerliga aminosyrasekvenser som är ca 15-60 aminosyror långa

22

Vad är kärnporer?

Stora, komplexa proteinstrukturer som består av ca 30 olika proteiner

23

För att få komma in i kärnan måste proteiner innehålla en viss sorting signal, som kallas ___, och som tas emot i poren av ___ vid namn ___.

Nuclear localization signal / cytosoliska proteiner / nuclear import receptors

24

Varför kallas peroxisomer för just peroxisomer?

För de innehåller minst en sorts enzym som producerar väteperoxid H2O2

25

Vad är Zellweger-syndrom?

Peroxisomal sjukdom orsakad av mutationer som blockerar peroxisomal proteinimport. Individer med detta syndrom föds med enorma fel i hjärna, lever, och njurar, och överlever generellt inte sitt första halvår

26

Hur importerar peroxisomer proteiner?

Antingen från cytosolen eller från vesiklar från ER.

27

Var tillverkas de flesta proteiner?

I cytosolen (ribosomer)

28

Vad är korniga ER? Varför finns dem?

ER med ribosomer på - för att de flesta proteiner som kommer in i ER börjar ta sig över ER-membranet innan de syntetiserats färdigt, och det kräver att ribosomerna är nära.

29

Ribosomer kan koda proteiner för olika ändamål beroende på var de sitter. Förklara.

Ribosomer på ER tillverkar proteiner till ER. Fria ribosomer tillverkar till allt annat.

30

Vad händer om en fri ribosom börjar tillverka ett protein med en ER signal sequence?

Ribosomen flyttar sig till ER membranet

31

Vad är polyribosomer?

Ribosomer samlas kring en gemensam mRNA-tråd

32

Vilka två komponenter guidar ER-signalsekvenser till ER-membranet?

SRP - signal recognition particle. Finns i cytosolen och binder in till både ribosomen och ER-signalsekvensen när den lämnar ribosomen. Detta gör så att syntesen går långsammare

SRP receptor. Finns i ER-membranet och känner igen SRP. När den binder in fortsätter ribosomens proteinsyntes i normal hastighet.

33

En gemensam pool av ribosomer används för att syntetisera alla proteiner som genomet kodar för.

Q image thumb

34

Vad är vesicular transport?

Endo-/exocytos

35

___ är vesiklar som har en distinkt proteinyta på den cytosoliska ytan av vesikeln.

Coated vesicles

36

Vad är clathrin?

Ämne som ofta är "ytterytan" av coated vesicles.

37

Vilken funktion har coated vesicles?

Bl.a. forma membranet och "fånga" molekyler för transport

38

Vad är dynamin?

Litet GTP-bindande protein som "kniper av" vesikeln från sitt modermembran.

39

Vad är adaptins?

Andra-klass coat proteins - sitter "innanför" clathrin coat och är den molekyl som "väljer" vilka molekyler som ska transporteras.

40

Förklara denna bilden.

Q image thumb

Clathrin-coated vesicles transporterar valda cargomolekyler. Endocytos. Cargomolekyler binder in till specifika cargoreceptorer i antingen golgi eller plasmamembranet. Därfter binder proteinet adaptin, som "har med sig" molekyl med clathrin coat, in. Dessa bildar en vesikel. Proteinet dynamin "kniper av" vesikeln från modermembranet, och en ny vesikel har bildats. Denna kan sedan "lösas upp" för nu är allt på insidan och coating-molekylerna kan hjälpa till att få in nästa molekyl.

41

Vad är COP-coated vesicles?

Coat protein coated vesicles - vesiklar som är involverade i transporten mellan ER och golgiapparaten eller från en golgiapparat till en annan.

42

Vad är Rab-proteiner?

Molekylär markör som sitter på transportvesiklar och organeller och ser till att transportvesiklarna hamnar på rätt ställe.

43

Vad är SNAREs?

Transmembranproteiner som fäster om till transportvesiklar och låter dem smälta samman med membranet. v-SNAREs binder in till vesikeln och sedan binder den in till t.SNARE i membranet.

A image thumb
44

Disulfidbindningar ___ proteiners struktur.

Stabiliserar

45

Varför skapas inte disulfidbindningar i cytosolen?

För miljön där är reducerande, vilket inte fungerar.

46

Vad är glykosylering?

Kolhydrater (till exempel socker) tillfogas ett protein. Kan vara s.k. N-länkad eller O-länkad.

47

Vad är UPR?

Unfolded protein response - stressrespons som triggas igång av felveckade proteiner i ER. Antingen så fixar cellen detta genom att expandera ER och skapa fler kontrollproteiner, eller så genomgår den apoptos.

48

I cellen finns golgiapparaten ofta nära ___.

Cellkärnan

49

Golgiapparaten delas in i en cis- och en transdel. Vilken är vilken?

Cis - ingång, mot ER. Trans - utgång, mot plasmamembranet

50

Exocytos kommer ifrån organellen ___.

Golgiapparat

51

Vad är sekretvesiklar?

Vesiklar som ämnen "lagras i" inan de exocyteras ut. Reglerad exocytos.

52

Exocytos delas in i två kategorier, vilka?

* Reglerad exocytos

* Oreglerad exocytos - exocytos av ämnen som ska ut kontinuerligt och därför inte behöver massa kontrollsystem

53

Endocytos delas in i två kategorier, vilka?

* Pinocytos - "cellen dricker" - cellen tar in vätska och molekyler genom små pinocytosiska vesiklar (<150nm)

* Fagocytos - "cellen äter" - cellen tar upp stora partiklar så som microorganismer och "cellskräp" genom stora vesiklar vid namn fagosomer (>250nm)

54

Vad är fagocytiska celler?

Celler som är specialiserade i att ta upp t.ex. farliga främmande partiklar, bakterier, och döda eller döende celler. Genom att göra detta skyddar de andra celler från fara. Exempel fagocytisk cell är makrofager

55

Vad är pseudopodier?

Tillfälliga eller konstanta armliknande utskott från cellen, t.ex. hos fagocytiska celler för att "fånga in" bakterie eller liknande

56

Pinocytos är (diskriminerande/icke-diskriminerande).

Icke-diskriminerande - det tar alltså upp vilka molekyler som helst som råkar finnas i den extracellulära vätskan just där och då.

57

Vad är receptor-mediated endocytosis?

Selektiv endocytos mekanism.

58

Majoriteten av det extracellulära materialet som tas upp av cellen transporteras snabbt till ___.

Endosomerna

59

Vad händer med majoriten av materialet som endocyteras?

Det kommer till endosomerna, som utvecklas till lysosomer och bryter ner materialet med hydrolytiska enzymer. Mycket av materialet återvinns sedan i cellen.

60

Vad är autofagi?

Process som reglerar omsättningen av proteiner samt organeller - cellen "äter sig själv"