Kapitel 3 Flashcards Preview

Byggnadsmaterial > Kapitel 3 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 3 Deck (13):
1

Definiera begreppet porositet

Porositeten anger förhållandet mellan porvolymen (mängden porer i ett material) och den totala volymen.

2

Hur definieras skrymdensitet?

Skrymdensiteten anger densitet för hela volymen, alltså inklusive porvolymen,

3

Hur definieras kompaktdensitet?

I kompaktdensiteten ingår endast det kompakta materialets volym.

4

Vad menar man när man endast använder ordet "densitet"

Då menar man förhållandet mellan massa och volym

5

Ange sambandet mellan porositet, skrymdensitet och kompaktdensitet

Porositet = 1- densitet/kompaktdensitet

6

Vad är en pyknometer? Vad kan den användas till?

Den används för att bestämma kompaktdensiteten hos ett material. Den fylls med torrt vägt pulver som sedan fylls på med någon vätska, typ sprit. Man kan då mäta hur stor volym pulvret upptar.

7

Vad menas med torrdensitet?

Densiteten för en uttorkad provkopp.

8

Vad menas med brutto- och nettodensitet?

Bruttodensitet är materialet i provkoppens densitet.
Nettodensitet är densiteten för hela provkoppen.

9

Vilka olika typer av porer kan finnas i ett material?

Öppna (kapillärporer, gelporer och luftporer) och slutna

10

Vilken typ av porer fylls vid frivillig vattenupptagning respektive vaakummättning?

Vid frivillig vattenupptagning fylls kapillärporerna och gelporerna. Vid vaakummättning fylls även luftporerna.

11

Vad är porstorleksfördelning? Hur kan denna anges?

kolla upp

12

Definiera vad som menas med ett materials specifika yta.

Definieras som summan av porerna eller partiklarnas omslutningsytor för en viss mängd av materialet.

13

Nämn två egenskaper som direkt påverkas av porositetens storlek

Påverkar materialets hållfasthet och dess värmeledningsförmåga