Kapitel 4 Flashcards Preview

Byggnadsmaterial > Kapitel 4 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 4 Deck (16):
1

Vad menas med begreppet värmeflödestäthet?

Värmetransporten genom en ytenhet kallas värmeflödestätheten och betecknas q.

2

Genom vilka tre processer överförs värme?

Ledning, konvektion och strålning.

3

Vad är konvektion?

Ett strömmande medium som transporterar värme mellan ställen med olika temperatur.

4

Vilka olika typer av konvektion skiljer man på? Hur uppstår dessa?

Naturlig och påtvingad konvektion.
Naturlig uppstår pga. att varm luft är lättare än kall.
Påtvingad uppstår då luften sätts igång av yttre faktorer, t.ex. en fläkt.

5

Vilken storhet beskriver ett materials värmekonduktivitet (värmeledningsförmåga)? Hur definieras denna?

Betecknas λ och beskrivs av storheten [W/mK]. Är ett mått på hur väl ett materialskikt överför värmeenergi.

6

Vad menas med stationärt tillstånd?

Innebär att värmekonduktiviteten och temperaturen är konstanta.

7

Ange sambandet för beräkning av stationärt värmeflöde genom ett material

Skillnaden i temperaturen dividerat på materialskiktets tjocklek.

8

För vilken typ av material är parallelmodellen lämpligast att använda? Varför?

Används då materialet är kombination av olika material som ligger parallellt bredvid varandra.

9

För vilken typ av material är seriemodellen lämpligast att använda? Varför?

Material bestående av ledande partiklar i en dåligt ledande kontinuerlig fas (grundmassa). T.ex. betong med makadam.

10

I vilken typ av byggnadsmaterial spelar konvektion och strålning någon roll?

I porösa material

11

Hur varierar i princip värmekonduktiviteten med densiteten för olika material? Förklara kurvans densitet.

Vid högre densitet ökar värmekonduktiviteten eftersom porositeten minskar. Vid mycket låga densiteter ökar värmekonduktiviteten pga att andelen strålning och konvektion ökar mer än vad den ”rena” ledningsförmågan minskar. ??

12

Hur påverkas värmekonduktiviteten hos porösa material av temperaturen?

Ökad temperatur innebär ökad värmeledningsförmåga eftersom varm luft innehåller mycket fukt. Även större porstorlek innebär ökad värmeledningsförmåga.

13

Hur påverkas värmekonduktiviteten när fuktinnehållet ökar i ett material?

När fuktinnehållet ökar i ett material så ökar ett materials värmeledningsförmåga

14

Hur påverkas värmekonduktiviteten när ett mycket fuktigt material fryser?

Då fukten (vattnet) i ett material fryser till is ökar lambdavärdet ytterligare.

15

Beskriv en metod som kan användas för att bestämma ett materials värmekonduktivitet

Den vanligaste metoden är att man försöker skapa ett väldefinierat endimensionellt värmeflöde inom mätområdet. För att uppnå detta måste man undvika värmeflöde (d.v.s. temperaturgradienter) i andra riktningar än den avsedda. Man kan använda en plattapparat som värms på elektrisk väg

16

Hur definieras specifik värmekapacitet för ett material?

Materialets värmekapacitet per kg, betecknas med c och anges i [J/(kgK)]